כתב אופציה

כתב אופציה

 

במשפט: כתב אופציה הוא מסמך המעניק למחזיק בו זכות לרכוש מניה, במחיר ידוע מראש, בחברה אשר הקצתה את כתב האופציה.  

 

כתב אופציה הוא מסמך המעניק למחזיק בו זכות לרכוש מניה, במחיר ידוע מראש, בחברה אשר הקצתה את כתב האופציה. חשוב לציין כי ככל ששווי המנייה עולה כך גדל הפער בין המחיר שהאופציה מקנה לבין מחירה בבורסה. לגורם אשר מחזיק את כתב האופציה יש מספר אפשרויות – לממש את האופציה ולרכוש מנייה, למכור את כתב האופציה או לוותר עליו.

מכירת כתבי אופציה מהווים דרך נוספת לחברה לחברה לגייס את ההון הדרוש לה אך בפועל המשמעות היא – הנפקת מניות נוספות אשר מביאות לדילול בעלי המניות הקיימים ולכן הנפקת מניות נוספת מסוג זה דורשת את אישור בעלי המניות של החברה.

את כתב האופציה ניתן לרכוש בשני תשלומים - בעת הרכישה ובעת המימוש (המרתו) למניה. כתב האופציה מקנה למחזיר זכות לרכוש מניות במחיר ידוע מראש - מחיר אשר פורסם בתשקיף ויהיה "מחיר המימוש".

מחוץ / בתוך הכסף :

מחוץ / בתוך הכסף מתייחסים למחירי מימוש של כתבי אופציות.

במצב בו המימוש נמוך ממחיר המנייה בשוק - כתב האופציה נמצא "בתוך הכסף" וכדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.
במצב בו מחיר המימוש גבוה ממחיר המנייה בשוק - כתב האופציה נמצא "מחוץ לכסף" ולא כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.
ככלל - לכל כתב אופציה הנסחר בבורסה יש תוקף, בדרך כלל לארבע שנים, ולאחר מכן הוא פוקע.