This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • חוזרי מחירי העברה החדשים / MLI ואמנות למניעת כפל מס הלכה למעשה

חוזרי מחירי העברה החדשים / MLI ואמנות למניעת כפל מס הלכה למעשה

תאריך: 25 אוקטובר 2018
שעות: 09:00 - 12:15
קמפוס BDO, קומת קרקע
דרך מנחם בגין 48
תל אביב  
הוראות הגעה

  • תוכן

25.10.2018 | יום ה', 9:00-12:15 | קמפוס BDO , קומת קרקע, מנחם בגין 48 תל אביב

לאחרונה אנו עדים למספר שינויים משמעותיים בתחומי מחירי העברה ומיסוי בינלאומי:

  • פרסום חוזר רשות המיסים בנושא קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה לפעילות הקשורה בהפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי. 
  • פרסום חוזר בנושא שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות.
  • חתימת שר האוצר על אמנת כפל מס ה- Multilateral Instrument") MLI") בעקבות פרויקט ה- BEPS של ה- OECD , אשר מציב כלים להתמודדות עם תכנוני מס בינלאומיים.

שינויים אלה מעלים שאלות רבות, כגון:

  • האם תם עידן מודל תמחור ה +Cost בעסקאות שיווק, הפצה ומכירות?
  • האם ניתן לוותר על ביצוע בנצ'מרק בעבודת מחירי העברה?
  • האם לאור ה- MLI יש לשנות את ההתנהלות המיסויית?

פירמת BDO מזמינה אתכם ליום עיון שיענה על שאלות אלה ויסקור היבטים פרקטיים ביישום והתמודדות עם השינויים האמורים לרבות התייחסויות לנושאים המשיקים לפרוייקט ה – BEPS ונושאי מיסוי בינלאומי הרלוונטיים ל – MLI.

 


​מצגות מיום העיון:

חוזרי מחירי העברה החדשים: היבטים פרקטיים
רו"ח (עו"ד) עמית שליט, שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה, BDO

אמנות למניעת כפל מס ואמנת ה-MLI
רו"ח אברהם כהן, מנהל בכיר, מיסוי בינלאומי, BDO