מאמרים:

ביאורים לדוגמה בדוחות כספיים ביניים של תאגידים בנקאיים בהתאם לדרישות הגילוי של ASC 326

18 נובמבר 2021

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם תמצית מתכונת גילויים לדוגמה לתאגידים בנקאיים בדוחות הכספיים ביניים החל מהרבעון הראשון של שנת 2022 והרבעונים הנוספים במהלך שנה זו (בשינויים המחוייבים), אשר ערוכה בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו ומבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP) בנושא הפסדי אשראי – מכשירים פיננסיים ASC 326 (להלן- התקן החדש).

מטרת מתכונת זו להציג ביאורים לדוגמה אשר יעודכנו בעיקרי המדיניות החשבונאית ובביאורים מסויימים (ניירות ערך, אשראי והפרשה להפסדי אשראי) בדוחות כספיים ביניים של תאגידים בנקאיים במהלך שנת 2022, על פי דרישות הגילוי של התקן החדש המיושם החל מיום 1.1.2022. מידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את הגילוי המתאים לכל תאגיד בנקאי, ככל שרלוונטי, על פי הנסיבות הקיימות אצלו.
החוברת מעודכנת נכון ליום 31.10.2021. במידה שלאחר מועד זה יחולו עדכונים בהוראות המפקח על הבנקים לעניין יישום כללי החשבונאות החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים, אשר ישפיעו על הגילויים שייכללו בדוחות כספיים של תאגידים בנקאיים החל מיום 1.1.2022 (קרי, החל מהרבעון הראשון לשנת 2022), עדכונים כאמור יכללו במסגרת דוחות כספיים ביניים לדוגמה שיפורסמו על ידינו.
הביאורים לדוגמה הוכנו בקפידה רבה והם נועדו לצורכי הדגמה בלבד. הביאורים כוללים דוגמאות ספציפיות לאופן שבו התאגיד הבנקאי יכול לתת מענה לדרישות הגילוי של ASC 326, וכמובן אינם מתייחסים לכל התרחישים האפשריים. הצורה, התוכן וההיקף של הביאורים בדוחות הכספיים הינם באחריות הבנק.
הבנק נדרש להפעיל שיקול דעת ולבצע את ההתאמות הנדרשות והשינויים הנדרשים למידע המופיע בביאורים לדוגמה להלן, על מנת שהגילויים בדוחות הכספיים שלו ייכללו מידע עיקרי ומהותי בהתייחס לסוגים השונים של הנכסים הפיננסיים, הסיכונים הנלווים להם וההפרשה להפסדי אשראי בגינם.
 
לקישור למתכונת גילויים לדוגמה לתאגידים בנקאיים בהתאם ל- ASC 326>> לחץ כאן
 
נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות ככל שיידרשו.

 

 

 בברכה,
המחלקה המקצועית
והאשכול הפיננסי
BDO