This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2019

29 אפריל 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים להגיש עבורכם דוגמה למבנה של דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2019, ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי לתקופות ביניים (IAS 34) ומקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים").

בנוסף לפרק הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, הובאו גם הפרקים בדבר מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד לתקנות דוחות תקופתיים ודוחות פרופורמה ביניים לפי תקנה 38ב לתקנות דוחות תקופתיים.

להלן פירוט פרקי הדוח הרבעוני וקישורים לחלקים השונים:

  פרקי הדוח

קובצי WORD

(DOCX)

פרק ראשון דוח הדירקטוריון  לחץ/י כאן
פרק שני דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2019
פרק שלישי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
פרק רביעי מידע כספי ביניים נפרד לחץ/י כאן
פרק חמישי דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים לחץ/י כאן

 

לקובץ PDF שכולל את כל פרקי הדוח הרבעוני - לחץ/י כאן

 

דיווח רבעוני לעומת דיווח חצי-שנתי

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ערוכים במתכונת דיווח רבעונית ליום 30 ביוני 2019 לשם המחשת מספרי ההשוואה האפשריים בדוחות ביניים רבעוניים. חברה שהיא תאגיד קטן שלא הנפיק איגרות חוב לציבור, שמדווחת על בסיס חצי-שנתי בהתאם לתקנה 5ד(ב)(5) לתקנות דוחות תקופתיים, נדרשת לבצע את ההתאמות הנדרשות לדיווח חצי שנתי ביחס למוצג בדוחות כספיים לדוגמה אלה.

 

שינויים עיקריים

להלן פירוט השינויים העיקריים בדוחות כספיים תמציתיים ביניים לדוגמה אלה ביחס לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה ליום 30 ביוני 2018.

 

יישום לראשונה של תקנים חדשים

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים הותאמו בשל הכניסה לתוקף של:

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות - IFRS 16 משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שעיקר הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נשאר ללא שינוי. הגילויים שניתנו להשפעת היישום לראשונה של תקן זה הובאו בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים בעיקר בביאורי המדיניות החשבונאית (ביאורים 2.2.1 ו-2.3.7) וכן במסגרת הדוח על המצב הכספי ובביאור צירופי עסקים (ביאור 8.4).
  • פרשנות מספר 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי אי-ודאות לגבי טיפולים במסים על ההכנסה.
  • תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסייםמאפייני פירעון מוקדם עם פיצוי שלילי.
  • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 28 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות - מופנית תשומת הלב להשפעה עקיפה של התיקונים ל-IAS 28 על ביטול "שיטת השכבות" (לפיה הפסדים שהוכרו לפי שיטת השווי המאזני מעבר להשקעתה של הישות במניות רגילות הוקצו על בסיס החלק היחסי של הישות בזכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהות, מהוות חלק מההשקעה נטו של הישות בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת). לאור הביטול, הפסדים כאלה יוקצו לפי החלק היחסי של הישות במניות הרגילות של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. בהקשר לכך, ראו גם עדכון להחלטת אכיפה חשבונאית 11-2 של רשות ניירות ערך שפורסם בחודש מרץ 2019.[1]
  • שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים: מחזור 2017-2015.

[1]         לפרסום באתר הרשות – לחץ/י כאן

 

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם להוראות IAS 34 ותקנות דוחות תקופתיים. ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצ"ב, שיפורסמו לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לדוגמה.

 


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

צור קשר עם מומחי המחלקה המקצועית

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה ובין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח האחרונים גובר.