מאמר:

העברות של נדל"ן להשקעה (תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40)

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו על ידי ה- IASB תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40 נדל"ן להשקעה ) IAS 40 (, אשר
קובעים את הטיפול החשבונאי בהעברות של נדל"ן להשקעה לרכוש קבוע או מלאי, ולהיפך, ובמיוחד לגבי הנסיבות
המתאימות להעברות של נכסי נדל"ן אלה.

למסמך המלא לחץ כאן