This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום רבעון שני 2019 - דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי

30 יולי 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

בפרק זה בחרנו להביא בפניכם מספר סוגיות נוספות שעשויות להיות רלוונטיות עבורכם בעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2019 ובכלל, כמפורט להלן:

עמדת ה-ESMA ביחס לבחינות הנדרשות בהכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה

רשות ניירות הערך האירופאית (ESMA) פרסמה ביולי 2019 את עמדתה לגבי הבחינות הנדרשות ושיקולי הדעת הנדרשים בהכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה (העמדה). בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 12 מיסים על הכנסה, נכס מיסים נדחים יוכר במידה והחברה צופה שתהיה לה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסד לצורכי מס ואת זיכויי המס שטרם נוצלו. בעמדה בוחן ה-ESMA מהם השיקולים שיש לקחת בחשבון בבחינה האם הכנסה חייבת עתידית צפויה, מהן הראיות שתומכות בהערכה זו ומהו הגילוי הנדרש לדעת ה-ESMA במצבים כאמור.

לעמדת ה-ESMA: לחץ כאן
 

"סיכון הגילוי" בהכרה ובמדידה של הפרשות בדיווח הכספי?

כניסתה לתוקף של פרשנות מספר 23 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי חוסר ודאות לגבי טיפולי מיסים על הכנסה, מעלה את השאלה כיצד יש להתייחס ל"סיכון הגילוי" בהכרה ומדידה של הפרשות שאינן בתחולת פרשנות מספר 23 בדיווח הכספי. בהתאם ל"סיכון הגילוי" חברה נדרשת להניח בעת הכרה ומדידה של הפרשה, אשר כפופה בין היתר לבחינה ומדידה של הצד שכנגד, שהנושא אכן ייבחן על ידו כאשר עומד ברשותו מלא המידע הדרוש לצורך כך.

למאמר: לחץ כאן
 

עלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של יחידות דיור אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן

עם כניסתו לתוקף של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות ב-1 בינואר 2018 חברות בענף ייזום הבנייה למגורים בישראל החלו להכיר בהכנסה ממכירת דירות מגורים לאורך זמן בהתאם להוראות סעיף 35(ג) ל-IFRS 15 חלף הכרה בהכנסה במועד המסירה לרוכש שהייתה נהוגה טרם כניסתו לתוקף של  IFRS 15.

המעבר מהכרה בהכנסה בנקודת זמן בסוף הליך הבנייה להכרה בהכנסה לאורך זמן העלה את השאלה האם ניתן להוון עלויות אשראי בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי לנכסים המוכרים בספרי חברה במכירה של יחידות הדיור אשר הכנסה בגינן מוכרת לאורך זמן בהתאם להוראות סעיף 35(ג) ל-IFRS 15.

להלן סיכום של הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של יחידות דיור אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן. הסיכום כולל את ההתייחסות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) ושל סגל הרשות לניירות ערך לנושא כפי שהוא בא לידי ביטוי בעמדת סגל חשבונאית מספר 22-1 היוון עלויות אשראי לדירות למגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן שפורסמה ביולי 2019.

למאמר: לחץ כאן

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.