מאמר:

עדכון ביאור תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו על ידי ה- IASB תיקונים לתקנים ופרשנות חדשה כדלקמן:

  • שיפורים שנתיים לתקני IFRS מחזור 2016-2014
  • העברות של נדל"ן להשקעה) תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40)
  • פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש.

חוזר זה מביא את הגילוי הנדרש בביאור 2 )מו( לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2016 בגין פרסומים אלה.

לחוזר לחץ כאן