מאמר:

עדכון ביאור תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו על ידי ה-IASB תיקונים לתקנים ופרשנות חדשה כדלקמן:

  • שיפורים שנתיים לתקני IFRS מחזור 2016-2014
  • העברות של נדל"ן להשקעה (תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40)
  • פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש.

חוזר זה מביא את הגילוי הנדרש בביאור 2(מו) לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2016 בגין פרסומים אלה.

לחוזר המחלקה המקצועית – לחץ כאן.