This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) הקשורים לדיווח הכספי לרבעון שלישי 2020

03 נובמבר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית (תקני IFRS) שעשויים להיות רלוונטיים לדיווח הכספי לרבעון שלישי 2020 ואשר פורסמו במהלך שנת 2020.

התפתחויות ושינויים שחלו בתקינה החשבונאית הבינלאומית לאור מגפת הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק הראשון בניוזלטר זה שיועד להשלכות מגפת הקורונה על הדיווח הכספי.

1. תקנים חדשים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית

תיקונים נוספים בתקני החשבונאות והדיווח הכספי לאור רפורמת ה-IBOR 
(Phase II)

באוגוסט 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מקבץ התיקונים השני (Phase II) אשר קבע הקלות בתקני חשבונאות בשל רפורמת ה-IBOR (התיקונים).

התיקונים אשר עוסקים בהשפעות הנובעות מהחלפת הריבית הנדרשת בשל הרפורמה על החוזים הפיננסיים של חברה, על חשבונאות הגידור שלה ועל הוראות הגילוי הנדרשות, כוללים תיקונים ל: תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים, תקן חשבונאות בינלאומי 39 (IAS) מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, תקן דיווח כספי בינלאומי 7 (IFRS 7) מכשירים פיננסיים: גילויים, תקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח ותקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות.

מקבץ ההקלות הראשון בנושא (Phase I) אשר תיקן את IFRS 9, IAS 39 ו- IFRS 7פורסם במאי 2019 והוא מיושם החל מיום ה-1 בינואר 2020 (לסיכום של ה-IASB אודות מקבץ התיקונים שאושר ב-Phase I: לחץ כאן(.

כמו כן יוזכר כי הרשות לניירות ערך פרסמה בפברואר 2020 את עמדת סגל חשבונאית 13-7 (העמדה) אשר מתייחסת לגילוי לו נדרשים תאגידים מדווחים להם קיימת חשיפה מהותית בגין הרפורמה החל מהדוח התקופתי של שנת 2019. לכן תאגידים שמושפעים מהרפורמה נדרשים לכלול עדכון לגילוי זה בדוח לרבעון השלישי של שנת 2020.

מועד התחילה של התיקון הוא לתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021. יישום מוקדם אפשרי.

לפרסום של ה-IASB אשר דן בעיקרי התיקונים ובפרויקט: לחץ כאן
 

 2. טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית

לא פורסמו ברבעון זה טיוטות חדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית.

 

3. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

החלטות דחייה של ה-IFRIC

בחודש ספטמבר 2020 התקבלה ב- IFRIC(ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטת דחייה (Agenda Decisions) דנה באופן היישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים ושל תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות (להחלטה). ההחלטה עוסקת באופן הטיפול במכירה וחכירה חוזרת של נכס שהינו הנכס היחיד המוחזק על ידי חברה בת אשר אינה עונה להגדרת עסק, בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים, וקובעת שיש ליישם את הוראות IFRS 16, ולכן להכיר ברווח באופן יחסי- עבור הזכויות שהועברו לרוכש-מחכיר במקרה דנן.   

כמו כן באוקטובר 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המסמך השלישי אשר מאגד את כלל החלטות הדחייה של ה-IFRIC (המסמך). מסמך זה מאגד את כל החלטות הדחייה שפורסמו על ידי ה-IFRIC במהלך התקופה שבין אפריל 2020 לספטמבר 2020, כשהן מאורגנות בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות.

לכלל החלטות הדחייה של ה-IFRIC מאורגנות לפי תקנים: לחץ כאן
 

דיון בהקמת מערך תקנים חדש בנושא קיימות ושינויי אקלים- מסמך להיוועצות

בחודש אוקטובר 2020 פורסם על ידי ה-IFRS Foundation מסמך היוועצות לציבור אשר דן במעורבות האפשרית שלו בקביעת מערכת מוסדרת של תקינה גלובלית בתחומים לא פיננסיים ובייחוד בנושא הקיימות ושינויי אקלים (מסמך ההיוועצות).  מסמך ההיוועצות דן בין היתר באפשרות שיוקם על ידי ה-IFRS Foundation מערך תקנים חדש אשר יסדיר את דיווחי החברות על קיימות ושינוי אקלים באמצעות סטנדרטים בינלאומיים שבכוונתו לפתח בנושא.

במקביל פרסם ה-IASB מאמר אשר סוקר את הצורך בתקינה בינלאומית בנושא (למאמר).

רשת BDO פרסמה חוזר (IFRB 2020/13) אשר סוקר את מסמך ההיוועצות ואת ההתפתחויות האחרונות בהגדרת תקני דיווח לא פיננסי בעולם.

מסמך ההיוועצות פתוח לתגובות הציבור עד ליום ה-31 בדצמבר 2020.
 

עדכון המדריך הפרוצדוראלי של ה-IASB: Due Process Handbook

באוגוסט 2020 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) עדכון ל-Due Process Handbook, המדריך הפרוצדוראלי אשר מנחה את פעילותה ואשר מפרט את העקרונות והדרישות אשר מנחים את ה-IASB ואת ה-IFRIC (ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי) בפרסום הוראות חשבונאיות ותקני חשבונאות.

העדכון ל-Due Process Handbook כולל בין היתר התייחסות להחלטות הדחייה של ה-IFRIC, ומגדיר את הנהלים על פיהם ה-IASB רשאי לדחות החלטות אלו. 

למאמר של ה-IASB אשר סוקר את עיקרי התיקונים: לחץ כאן
 

4. פרסומים והדרכות רשת BDO

עדכון שלIFRS At a Glance  עד ל-30 ליוני 2020

לאחרונה פרסמה רשת BDO גרסה מעודכנת של IFRS AT A Glance, אשר עודכן באמצעות המחלקה המקצועית של משרדנו. בפרסום IFRS AT A Glance סוקרת רשת BDO כל תקן ופרשנות קיימים "ממעוף הציפור" ומתמצתת אותם לעמוד אחד עד חמישה עמודים (במקרה של התקנים המורכבים יותר כגון מכשירים פיננסיים או הכנסות).

היתרון של הפרסום הוא בפשטותו. באמצעותו גם מי שאינו עוסק בתקינה בינלאומית במרבית זמנו או מכיר את התקנים והפרשנויות במלואם יוכל להתוודע לעיקרי הדברים.

יודגש כי הפרסום כולל את כל השינויים והתיקונים שפורסמו עד ל-30 ביוני 2020 ולכן כולל גם הוראות שטרם נכנסו לתוקף, כדוגמת התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים.

ניתן לגשת אל הפרסום במלואו (לחץ כאן) או לגשת ישירות לפרסום אודות כל תקן ופרשנות, המפורסמים בנפרד באתר של BDO GLOBAL (לחץ כאן).


פרסומים והדרכות חדשים באתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי
 

לכל הפרסומים וההדרכות החדשים של רשת BDO, מחולקים בהתאם לסוגי הפרסום השונים : לחץ כאן

לאתר החדש של רשת BDO לתקני דיווח כספי בינלאומי אשר מתעדכן כל העת בפרסומים והדרכות חדשים: לחץ כאן

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.