מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2018

17 אוקטובר 2018

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2018.

הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו ברבעון השלישי של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור.

הפרק השני של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך שפורסמו במהלך הרבעון השלישי של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

בפרק השלישי של הניוזלטר מובאים לתשומת לבכם דגשים נוספים הקשורים לדיווח כספי.

לנוחותכם בנספחים צורפו טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS (כולל קישורים לפרסומים רלוונטיים) וכן קישורים לפרסומים החדשים של רשת .BDO

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.


עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2018:

פרק 1: תקני IFRS - לעדכונים בדבר תקנים חדשים, טיוטות חדשות ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 2: רשות ניירות ערך - לעדכונים בדבר החלטות בנושאים חשבונאיים ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן

פרק 3: לדגשים נוספים הקשורים לדיווח כספי: לחץ כאן

נספח א - טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS: לחץ כאן

נספח ב - פרסומים חדשים של רשת BDO: לחץ כאן

 

פרק 1

תקני IFRS - תקנים חדשים

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

תקני IFRS - טיוטות חדשות

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

תקני IFRS - נושאים נוספים

פרסום "החלטות סדר יום" של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS Interpretations Committee – Agenda Decisions)  

בחודש ספטמבר 2018 התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי החלטות סדר יום (Agenda Decisions) בנושאים הבאים:

  • תקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי - קרקע המיועדת לפיתוח: הוועדה החליטה כי במקרים בהם קרקע מיועדת לפיתוח והן הקרקע והן עלויות הבנייה מהווים "נכס כשיר" כהגדרתו ב-IAS 23, מאחר והקרקע אינה יכולה לשמש לבדה לשימושה המיועד, אזי יש לבחון את הקרקע יחד עם המבנה שנבנה בכדי לקבוע מתי יופסק היוון עלויות האשראי על הקרקע. 
  • תקן חשבונאות בינלאומי 23 (IAS) עלויות אשראי - יציאות בגין נכס כשיר לפני יציאת עלויות אשראי: הוועדה החליטה כי במקרים בהם ישות לווה כספים באופן כללי הישות לא מתעלמת גם מיציאות שהתהוו בגין הנכס הכשיר ושקדמו להתהוותם של עלויות האשראי בקביעת סכום עלויות האשראי הראויות להיוון.
  • תקן חשבונאות בינלאומי 21 (IAS) השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ - הוועדה התייחסה לטיפול הנדרש כאשר ישות מבקשת לתרגם את מטבע הפעילות של פעילות זרה במצב בו יכולת ההמרה בין שני מטבעות אינה אפשרית באופן קבוע, כאשר שער ההמרה נקבע על ידי הרשויות במדינה (מתייחס לוונצואלה).  
  • תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים - הוועדה דחתה את הדיון במכשיר חוב ספציפי אשר תשלומי הקרן שלו נקובים במטבע אחד ותשלומי הריבית במטבע שני בשל נדירותו. 

 להחלטות: לחץ כאן

 

מכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים של הון

כפי שעדכנו במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון השני לשנת 2018, ביוני 2018 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך לדיון בנושא מכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים של הון (המועד אחרון לתגובות נקבע ל-7 בינואר 2019). באתר ה-IASB ניתן למצוא מצגות שפורסמו בחודשים האחרונים, אשר מפרטות את נקודת המבט של ה-IASB לנושא.

מועד אחרון לתגובות: 7 בינואר 2019

למסמך לדיון: לחץ כאן

לחומר המקצועי שמפרסם ה-IASB בנושא: לחץ כאן

 

פרק 2 

רשות ניירות ערך - החלטות בנושאים חשבונאיים

החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך

לא פורסמו ברבעון זה החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך.

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך

לא פורסמו ברבעון זה פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך.


רשות ניירות ערך - נושאים נוספים

פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (עדכון הבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23) - הערכת שווי לצורך בחינת ירידת ערך תקופתית של מוניטין

ביולי 2018 עודכנה ההבהרה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי: שאלות ותשובות ("העמדה") על מנת לכלול במצבים בהם על פי הבחינה האיכותית ניתן לסתור את המבחנים הכמותיים שנקבעו בעמדה לבחינת מהותיות הערכת שווי (כאמור בהוראות סעיף ג' לעמדה) גם הערכת שווי לצורך בחינת ירידת ערך תקופתית של מוניטין.

למידע נוסף: לחץ כאן

 

דוח ביניים - הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות

ב-14 באוקטובר 2018 פרסמה הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות (הוועדה) את המלצות הביניים שלה בנושא. הוועדה הוקמה לצורך גיבוש המלצות באשר לאמצעים ולצעדים הנדרשים לעידוד הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות לאומיות בישראל. המלצות הוועדה מבוססות על עקרונות מודל REIT, וקובעות, בין היתר מודל מיסוי לפיו הקרן תשוקף לצרכי מס ותחוייב לחלק למשקיעים לפחות 90% מרווחיה, במהלך השנה בה נוצרו.

מועד אחרון לתגובות: 15 בנובמבר 2018

לדוח הביניים של הוועדה: לחץ כאן

 

פרק 3

דגשים נוספים הקשורים לדיווח הכספי

תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות

בניוזלטר לסיכום הרבעון השני לשנת 2018 עדכנו בדבר:

  • הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לאור עמדת סגל חשבונאית מספר 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 של הרשות לניירות ערך.
  • ההיערכות הנדרשת ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS), חכירות בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לאור תשובתה לפנייה מקדמית בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות, שפורסמה במרץ 2016, ושתקפה גם לגבי ההיערכות ליישום IFRS 16.
  • ההוראות וגילויי המעבר להם נדרשים, בהתאם להוראות IFRS 16, חוכרים. דוגמה מספרית להמחשת שיטות המעבר השונות וסקירת ההבדלים במעבר ובמדידה העוקבת.
  • פרסומים נוספים המתייחסים ליישום IFRS 16.  

לניוזלטר לסיכום הרבעון השני לשנת 2018: לחץ כאן

 

עסקאות המחאת זכויות ("פקטורינג") סיווג הנכס הפיננסי בעסקאות שאינן עומדות בכללי הגריעה

במקרים בהם חברה מתקשרת בעסקאות המחאת זכויות ("פקטורינג") בהן היא "מוכרת" לגופים פיננסיים את זכותה לקבלת כספים מלקוחותיה, עליה לבחון כיצד יש לסווג ולמדוד את זכותה לקבלת כספים מלקוחות (הנכס הפיננסי "לקוחות") - בעלות מופחתת או בשווי הוגן (כיצד והיכן מוכרים השינויים בנכסים - ברווח כולל אחר או ברווח והפסד).

את הבחינה יש לבצע הן ביחס לנכס הפיננסי "לקוחות" נשוא עסקאות פקטורינג שאינן מאפשרות את גריעתו החשבונאית והן ביחס לכלל הנכס הפיננסי "לקוחות" של החברה. 

הבחינה מקבלת משנה תוקף לאור פס"ד אגרקסקו אודותיו עדכנו במסגרת הניוזלטר לסיכום הרבעון השני לשנת 2018. בפס"ד אגרקסקו נקבע כי עסקת הפקטורינג שנחתמה בין הצדדים לחוזה נשוא פסק הדין מוגדרת משפטית כעסקה של המחאת זכות על דרך השיעבוד חלף הגדרתה כעסקת מכירה.

למידע נוסף בדבר סיווג הנכס הפיננסי בעסקאות פקטורינג שאינן עומדות בכללי הגריעה: לחץ כאן

לבחינת הטיפול החשבונאי בעסקאות המחאת זכויות (פקטורינג) לאור פסק דין אגרקסקו בניוזלטר לסיכום הרבעון השני לשנת 2018: לחץ כאן

 

נספח א - טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS: לחץ כאן

נספח ב - פרסומים חדשים של רשת BDO: לחץ כאן