מאמרים:

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שני 2018

18 יולי 2018

לקוחות נכבדים,

אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום הרבעון השני לשנת 2018.

הפרק הראשון של הניוזלטר כולל סקירה של עדכונים ושל התפתחויות שחלו ברבעון השני של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטיים ללקוחותינו, לרבות פרסומם של תקנים חדשים ושל טיוטות לתקנים לתגובות הציבור.

הפרק השני של הניוזלטר כולל פרסומים של רשות ניירות ערך ברבעון השני של 2018 ועד לפרסום ניוזלטר זה, הקשורים לדיווח הכספי ובכללם החלטות אכיפה ופניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים, חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ולתקנותיו ועוד.

בפרק השלישי של הניוזלטר מובאים לתשומת לבכם דגשים נוספים הקשורים לדיווח כספי, הכוללים בניוזלטר זה דגשים לעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018.

לנוחותכם בנספחים צורפו טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS (כולל קישורים לפרסומים רלוונטיים) וכן קישורים לפרסומים החדשים של רשת .BDO

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך - ניוזלטר לסיכום רבעון שני 2018:

 • פרק 1: תקני IFRS - לתקנים חדשים, טיוטות חדשות ונושאים קשורים נוספים: לחץ כאן
 • פרק 2: רשות ניירות ערך - להחלטות בנושאים חשבונאיים ולנושאים קשורים נוספים: לחץ כאן
 • פרק 3: לדגשים נוספים הקשורים לדיווח כספי, לרבות דגשים לעריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018: לחץ כאן
 • נספח א - טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS: לחץ כאן
 • נספח ב - פרסומים חדשים של רשת BDO: לחץ כאן

 

פרק 1

תקני IFRS - תקנים חדשים

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

תקני IFRS - טיוטות חדשות

לא פורסמו ברבעון זה תקנים חדשים.

 

תקני IFRS - נושאים נוספים

פרסום "החלטות סדר יום" של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS Interpretations Committee – Agenda Decisions)  

בחודש יוני 2018 התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי החלטות סדר יום (Agenda Decisions) בנושא הבא:

-   תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוח על תזרימי מזומנים.

הוועדה החליטה כי אין לסווג הלוואות והסדרי אשראי לזמן קצר (short-term loans and credit facilities) אשר אינם עומדים לפרעון לפי דרישה ואשר אינם משתנים לעיתים קרובות ממשיכת יתר ליתרה חיובית כ"מזומנים ושווי מזומנים" במסגרת הדוח על תזרימי מזומנים.

להחלטה: לחץ כאן

 

הטיפול החשבונאי במטבעות קריפטוגרפיים - מבוא

ב-28 ביוני 2018 פרסמה לשכת רואי חשבון הקנדיתThe Chartered Professional Accountants - "CPA") ) מסמך המרכז  את הסוגיות החשבונאיות הראשוניות העולות מהחזקה של מטבעות קריפטוגרפיים בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS), לרבות

-  כיצד יש לסווג נכסי מטבעות קריפטוגרפיים;

-  הדיונים האחרונים שערכו גופי תקינה בנושא;

-  דרישות הגילוי שעל ישויות המחזיקות במטבעות קריפטוגרפיים לספק;

-  סוגיות המס (מנקודת מבט קנדית) של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים;

-  הקריטריונים לקביעת השווי ההוגן של מטבעות קריפטוגרפיים לאור תקן דיווח כספי בינלאומי 13 (IFRS)  שווי הוגן;

-  לינקים למקורות מידע נוספים המתייחסים לחשבונאות של מטבעות קריפטוגרפיים.

הפרסום זמין באתר ה-CPA. לגישה לאתר: לחץ כאן

 

מכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים של הון - מסמך לדיון

ב-28 ביוני 2018 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מסמך לדיון בנושא מכשירים פיננסיים בעלי מאפיינים של הון. המסמך מציג את הגישה המועדפת על ידי ה-IASB לסיווג מכשירים פיננסיים כהון או כהתחייבות מנקודת מבט של המנפיק וכן את דרישות ההצגה והגילוי להן נדרש המנפיק של מכשירים כאמור.

מועד אחרון לתגובות: 7 בינואר 2019

למסמך לדיון: לחץ כאן

 

פרק 2 

רשות ניירות ערך - החלטות בנושאים חשבונאיים

החלטות אכיפה חשבונאיות

ב-18 באפריל 2018 פרסם סגל הרשות את החלטת אכיפה חשבונאית 18-2: גילוי אודות חשיפות מס.

לסיכום ההחלטה: לחץ כאן

 

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

ב-18 באפריל 2018 פרסם סגל הרשות פניות מקדמיות בנושאים החשבונאים שלהלן:

-  בקשת פטור ממתן מספרי השוואה בדוחות כספיים בהם מיושמת שיטת AS POOLING

-  פטור מהכללת נתוני פרופורמה - קושי בהשגת נתונים והעדר מידע חשוב למשקיע

-  פטור מצירוף דוח סקירה לדוחות רבעוניים של כלולה מהותית

-  פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה

-  בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברות כלולות

-  סיווג השקעה כפעילות מופסקת בהתאם להוראות IFRS 5

-  בקשת ארכה לפרסום נתוני פרופורמה

-  בקשה לצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה מהותית שאינם ערוכים בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית

-  אי תלות רו"ח מבקר לאור מינוי דירקטורית חיצונית לשעבר בלקוח ביקורת של המשרד כשותפה במשרד

לסיכום הפניות המקדמיות: לחץ כאן
 

רשות ניירות ערך - נושאים נוספים

דוח יחידת הביקורת: דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

ב-10 במאי 2018 פרסמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך את "דוח יחידת הביקורת: דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות" ("הדוח"). הדוח פורסם בעקבות ביקורת רוחב בנושא הכנסות במסגרתה נבחנו ההכרה, המדידה והגילוי של הכנסות בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי IAS 18 הכנסות כפי שהוצגו במסגרת הדוחות הכספיים ליום 31.12.2016. הביקורת נערכה בחברות אשר ציינו במסגרת דוחותיהם הכספיים כי ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות, לא צפויה השפעה מהותית על אופן ההכרה בהכנסותיהן. לפיכך, מרבית ממצאי הביקורת רלוונטיים גם תחת IFRS 15 אשר החליף את IAS 18 החל מיום ה- 1 בינואר 2018.

לסיכום דוח יחידת הביקורת: לחץ כאן

 

דוח ביניים - הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים

ב-10 ביוני 2018 פרסמה הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים (הוועדה) את המלצות הביניים שלה בנושא. הוועדה הוקמה בכדי לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים ליצירת מקורות אשראי ארוך טווח (אשראי שמועד פירעונו מעל שנה) לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הקמה של קרנות נסחרות ייעודיות.

מועד אחרון לתגובות: 13 ביולי 2018

להמלצות המרכזיות העולות מדוח הביניים של הוועדה: לחץ כאן

 

דוח הצוות הבין משרדי לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות בישראל

ב-18 ביוני 2018 פרסם הצוות הבין משרדי לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות בישראל את הדוח הסופי שלו בנושא. הצוות הוקם מתוך ההבנה כי הבורסה לא היוותה עד כה אלטרנטיבה יעילה לגיוס מימון על ידי חברות צמיחה ועל ידי חברות קטנות ובינוניות.

 להמלצות המרכזיות העולות מדוח הצוות: לחץ כאן

 

פרק 3

דגשים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018

הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018

בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 של הרשות לניירות ערך (החלטה 19-2), מקום בו השפעות היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות צפויות להיות משמעותיות, על חברות לכלול כבר בדוחותיהן הכספיים לשנת 2017 מידע שיאפשר למשתמשים בהם להבין את השפעותיו העיקריות הצפויות ואת ההשלכות הצפויות של יישומו, כמפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 11-4: גילוי בדבר השפעות יישום IFRS 15 ובשאלה ותשובה לעמדת הסגל שפורסמה בחודש אוגוסט 2017, בשינויים המחויבים.

בהתאם לפרסומים אלו, הגילוי שרשות ניירות ערך מצפה מחברות שצפויות להיות מושפעות מהותית מהיישום לראשונה של IFRS 16, כולל:

 • תיאור מפורט של השינויים במדיניות החשבונאית, בדגש על סוגיות יישומיות מהותיות, על הקלות שהחברה שוקלת ליישם ועל בחירת החברה בין חלופות אפשריות
 • הסבר ללוחות הזמנים ליישום התקן, לרבות הוראות המעבר שהחברה צופה ליישם בעת האימוץ לראשונה
 • ההשפעה הכמותית של היישום לראשונה, אם זו ידועה או ניתנת לאמידה באופן סביר; אחרת, ציון עובדה זו וגילוי איכותי שיאפשר להבין את היקף ההשפעה הצפוי של היישום לראשונה
 • השפעות מהותיות נוספות, כגון עמידה באמות מידה פיננסיות.

יודגש כי בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2018, חברות נדרשות לעדכן את הגילוי שניתן בדוחות הכספיים לשנת 2017, במידה שרלוונטי. נזכיר כי בהתאם לעמדת הסגל החשבונאית, חברות נדרשות להשלים את הגילוי להשפעה הכמותית של IFRS 16 לכל המאוחר במסגרת דוחות כספיים ביניים אלה.

להחלטה 19-2 של הרשות לניירות ערך: לחץ כאן

להחלטה 11-4 של הרשות לניירות ערך: לחץ כאן

 

ההיערכות הנדרשת ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות בהתאם להוראות רשות ניירות ערך

ביישויות רבות היישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות עשוי לדרוש היערכות משמעותית. בהקשר זה אנו מזכירים כי בתשובה לפנייה מקדמית בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות, שפורסמה במרץ 2016, ושתקפה גם לגבי ההיערכות ליישום IFRS 16, פירט סגל רשות ניירות ערך מה לעמדתו ראוי לכלול תהליך כאמור:

 • למידת הוראות התקן על בוריין;
 • בחינת מלוא השפעות התקן על הפעילות העסקית של החברה;
 • בחינה לעומק של הסוגיות היישומיות שעשויות לעלות כתוצאה מהיישום (לרבות סוגיות שנדונו ב-TRG);
 • קבלת חוות דעת מקצועיות;
 • ביסוס ההנחות, האומדנים ושיקולי הדעת הכרוכים ביישום התקן;
 • התאמת מערכות המידע;
 • בחינת רכיבי הבקרה הפנימית והתאמתם.

 

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות - סקירה של הוראות וגילויי מעבר, דוגמה מספרית וסקירת ההבדלים במעבר ובמדידה עוקבת

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות פורסם בחודש ינואר 2016 על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 17 חכירות וכן את הפרשנויות הנלוות לו: פרשנות מספר 4 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי קביעה אם הסדר מכיל חכירה, פרשנות מספר 15 של הוועדה המתמדת לפרשנויות חכירות תפעוליות - תמריצים ופרשנות מספר 27 של הוועדה המתמדת לפרשנויות הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת המשפטית של חכירה.

השינוי העיקרי בהשוואה ל-IAS 17 הוא הכרה של החוכר בנכס זכות שימוש ומנגד בהתחייבות חכירה בגין כל החכירות שבתחולת התקן, למעט הקלות מסוימות לבחירה. לשינוי זה עשויות להיות השלכות מהותיות בייחוד בחברות שחוכרות בהסכמים שעל פי IAS 17 הוגדרו כ"חכירה תפעולית".

IFRS 16 נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2019. אימוץ מוקדם מותר.

לסקירה של הוראות וגילויי המעבר ב- IFRS 16 עבור חוכרים לרבות דוגמה מספרית להמחשת שיטות המעבר השונות וסקירת ההבדלים במעבר ובמדידה העוקבת - לחץ כאן.

פרסומים נוספים על IFRS 16:

תמצית עיקרי התקן בניוזלטר לסיכום רבעון ראשון 2016 - לחץ כאן

ניוזלטר המחלקה המקצועית בדבר IFRS 16, חכירות - סקירה ראשונית והשפעות אפשריות - לחץ כאן

פרסום IFRS in Practice של רשת BDO (2018) - לחץ כאן.

 

בחינת הטיפול החשבונאי בעסקאות המחאת זכויות (פקטורינג) לאור פסק דין אגרקסקו

במאי 2018 פרסם בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים את פסק הדין בעניין קופאס פיננס (ישראל) בע"מ נ' אגרקסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ (ע"א 7281/15) ("פס"ד אגרקסקו").

פס"ד אגרקסקו דן, בין היתר, במשמעות המשפטית של "הסכמי פקטורינג" במקרה הספציפי העולה מההתקשרות בין הצדדים לדיון, וקבע כי במקרה של פסק הדין, בו עסקת המחאת חייבים שסוכם בה כי לא יידעו את החייבים שחובם הומחה ("פקטורינג שקט"), ובהן החובות שהומחו שולמו לחשבון החברה שהמחתה את החוב (ולא לחשבון הגוף הפיננסי אשר רכש את החוב), אינן מהוות עסקאות מכירה אלא עסקאות של המחאה על דרך השיעבוד.

בפס"ד אגרקסקו מתואר מצב בו כנגד החוב המומחה לא נרשם שיעבוד לטובת הגוף הפיננסי. בהתאם, לאחר שהחברה הממחה נכנסה להליך של הקפאת הליכים, בית המשפט קבע כי "... בהינתן הדמיון הקיים בין הליך הקפאת הליכים והליך פירוק בכל הנוגע לנושי העבר של החברה, הרי שאותם רציונלים שהובילו למסקנה כי אין תוקף לשעבוד שנרשם באיחור ולאחר פתיחת הליך הפירוק, חלים גם בהקשר של שעבוד שנרשם באיחור ולאחר פתיחת הליך של הקפאת הליכים...." 

בנוסף מספק פס"ד אגרקסקו אינדיקטורים נוספים לבחינה האם עסקאות פקטורינג נחשבות לעסקאות מכר.

לעניין הטיפול החשבונאי ב"הסכמי פקטורינג" תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים קובע שיש לבחון האם הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי הועברו או לא, וכן באיזה מידה (אם בכלל) נותרו בידיה הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי.

במקום בו חברה לא העבירה את הזכויות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, אלא נטלה על עצמה מחוייבות חוזית לשלמם לגוף אחר (לגוף הפיננסי) יש לבחון, בין היתר, האם לחברה קיימת מחוייבות להעביר את תזרימי המזומנים שהיא גובה ללא עיכוב מהותי (סעיפים 3.2.3-3.2.5 ל-IFRS 9).

יש לוודא שתנאי זה אכן מתקיים (גם במקרים בהם חברה נכנסת להליך של פירוק או של כינוס נכסים) בבחינת התקיימות התנאים לגריעת נכס פיננסי מהדוחות הכספיים של החברה הממחה.

 

נספח א - טבלת מועדי תחילה של תקני IFRS: לחץ כאן

נספח ב - פרסומים חדשים של רשת BDO: לחץ כאן