מאמרים:

פרסומים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי של שנת 2020

19 ינואר 2021

פרח פטל, מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכונים בדבר פרסומים של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2020 ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

פרק זה כולל גם פרסומים והודעות של הרשות  לניירות ערך אשר פורסמו לאור משבר הקורונה.

מאחר ופרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2020 בכללותה, בסוף כל תת פרק כללנו טבלה מרכזת של פרסומים רלוונטיים נוספים של הרשות לניירות ערך אשר נכללו במסגרת הניוזלטרים של המחלקה המקצועית שפורסמו מוקדם יותר השנה ואשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות השנתיים ליום 31 בדצמבר 2020.

1. פרסומים בנושאים חשבונאיים

במהלך הרבעון האחרון של שנת 2020 הרשות לניירות ערך לא פרסמה עמדות סגל, החלטות אכיפה ופניות מקדמיות נוספות בנושאים חשבונאיים.

 

פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך בנושאים חשבונאיים שפורסמו במהלך שנת 2020

להלן עמדות סגל, החלטות אכיפה ופניות מקדמיות שפרסמה הרשות לניירות ערך במהלך שנת 2020 ואשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 והניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 אשר פורסמו מוקדם יותר השנה (הפרסומים). בניוזלטרים אלו, הפרסומים אשר להם קשר ישיר למשבר הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק "עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה". יתר הפרסומים הובאו בפניכם בניוזלטרים אלו במסגרת הפרק אשר דן ב"פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי".

 

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

פרסומי הרשות לניירות ערך בנושאים חשבונאיים לאור משבר הקורונה:

עמדת סגל חשבונאית 99-7: השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 ובדוחות עיתיים עוקבים

מאי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה:
לחץ כאן.

 

עמדת סגל חשבונאית 19-3: הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

 

אוגוסט 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :
לחץ כאן.

פרסומים נוספים בנושאים חשבונאיים של הרשות לניירות ערך שפורסמו במהלך שנת 2020:

עמדת סגל חשבונאית 23-1: גילוי אודות הנחות ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי

אוגוסט 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי: לחץ כאן.

 

החלטות אכיפה חשבונאיות של רשות ניירות ערך - עדכון עמדת סגל חשבונאית 99-6: שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים

מרץ 2020

עמדת סגל חשבונאית 13-7: גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור

פברואר 2020

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך:

  • אופן ההכרה בהכנסה ממכירת זכויות במקרקעין למגורים ולמשרדים
  • הטיפול החשבונאי בהסכמי רכישת ומכירת גז טבעי בישראל
  • בחינת אי תלות במינוי דירקטור חיצוני
  • בחינת קיומה של השפעה מהותית​​
  • פטור מצירוף דוחות כספיים

פברואר 2020

פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים של רשות ניירות ערך:

  • בחינת קיומה של השפעה מהותית
  • בחינת קיומה של שליטה
  • שינוי במדיניות של הצגת ריבית בדוח על תזרים מזומנים
  • בקשות פטור ובקשות ארכה לפרסום נתוני פרופורמה

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי: לחץ כאן.

 

 

2. פרסומים, החלטות ואירועים נוספים ברשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי

האם מטבע קריפטוגרפי מהווה נייר ערך ופניות מקדמיות בנושאים משפטיים נוספים

ב-3 בינואר 2021 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את הפנייה המקדמית של חברת קירובו בע"מ (החברה) אשר עוסקת בשאלה האם מטבע קריפטוגרפי מהווה נייר ערך (לפנייה המקדמית) ואת עמדת הרשות לניירות בנושא (לעמדת הרשות). בהתאם לעמדת הרשות, ובהתבסס על העובדות שהובאו בפניה בפנייה המקדמית, המטבע הקריפטוגרפי (הטוקן) המתואר בפניה מהווה נייר ערך, ומשכך הנפקתו כפופה להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מסקנה זו של הרשות לניירות ערך מבוססת, בין היתר, גם על ההבנה שחלק מהמשקיעים יראו ברכישת הטוקנים השקעה אשר אופיינית להשקעה בניירות ערך: השקעה למטרות פיננסיות אשר נעשית מתוך ציפייה לעלייה עתידית בערכם.

ב-23 בדצמבר 2020 פרסם סגל הרשות מספר פניות מקדמיות נוספות בנושאים המשפטיים הבאים:

לכלל הפניות המקדמיות של סגל הרשות לניירות ערך בנושאים משפטיים: לחץ כאן

 

חובות הגילוי במקרה של אירוע סייבר - עמדת סגל משפטית 105-33: גילוי בנושא סייבר

ב-21 בדצמבר 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך מסמך אשר מטרתו רענון חובות הגילוי במקרה של אירוע סייבר בהתאם לעמדת סגל 105-33: גילוי בנושא סייבר (הפרסום). הפרסום כולל תזכורת להוראות הגילוי להן נדרשים תאגידים בהתאם לעמדת סגל משפטית 105-33: גילוי בנושא סייבר (העמדה) במצבים בהם תאגיד חווה תקיפת סייבר.

במסגרת הפרסום מזכיר סגל הרשות כי בהתאם לעמדה, במצבים בהם תאגיד חווה תקיפת סייבר על התאגיד לבחון האם חלה עליו חובת הדיווח לציבור אשר נקבעה בתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970. כמו כן, במצבים כאמור, על התאגיד לבחון, בהתאם להנחיות והדגשים שהובאו בעמדה, האם נדרש גילוי לאירוע במסגרת הדיווחים התקופתיים שלו. 

בנוסף מזכיר סגל הרשות כי על כל תאגיד מדווח לבחון האם נדרש גילוי במסגרת הדוח התקופתי השנתי שלו לחשיפה לסיכוני סייבר ובאם כן מהו היקף הגילוי הנדרש. סגל הרשות מבהיר כי בהתאם לעמדה גם תאגידים שלא נפגעו מאירועי סייבר נדרשים לבצע בחינה כאמור.  

 

הפחתת אגרות הרשות לניירות ערך על רקע משבר הקורונה

ב-21 בדצמבר 2020 הודיעה הרשות לניירות ערך כי לאור משבר הקורונה תקציבה לשנת 2021 יכלול מתווה להפחתת האגרות אשר ישולמו לרשות לניירות ערך במהלך השנים 2020-2023, וכן הפחתה חד פעמית באגרות לשנת 2020 של הגופים המפוקחים אשר ספגו פגיעה משמעותית בפעילותן העסקית בעקבות המשבר (ההודעה). התקציב אושר לאחר שפורסמה ב- 27 באוקטובר 2020 הצעה להערות הציבור בנושא (להצעה).

ב-3 בינואר 2020 פרסמה הרשות לניירות ערך את ההודעה בדבר סכומי האגרות המעודכנים החל מיום ה-1 בינואר 2021. בהתאם להודעה זו (להודעה) על פי הוראות שעה שנקבעו בנושא, האגרות השנתיות הופחתו בשיעור של 15% לשלוש שנים, החל משנת 2021 ועד לשנת 2023. נכון למועד פרסום ההודעה, התקנות אשר קבעו את הוראות שעה אלו טרם פורסמו ברשומות.

 

הודעת הרשות לחברות בנושא הגשת תשקיפים

על רקע הכמות המשמעותית של הבקשות לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף, פרסם סגל הרשות ב-9 בדצמבר 2020 הודעה לחברות בנושא הגשת תשקיפים (ההודעה), זאת בנוסף להודעת הרשות על סדרי טיפול בתשקיפים על בסיסי דוחות רבעון שלישי 2020 שפורסמה ב-12 בנובמבר 2020 (ההודעה לסדרי טיפול בתשקיפים). ההודעות דנות במועד האחרון להגשת בקשה להיתר לפרסום תשקיף על בסיס דוחות כספיים לרבעון שלישי 2020 או על בסיס דוחות חציון ראשון לשנת 2020 (בתאגידים קטנים אשר מדווחים במתכונת חצי שנתית). כמו כן ההודעות מתייחסות לאופן בו תאגידים נדרשים להגיש את הבקשה להיתר ולאופן בו נדרש ליישם את הוראות סגל הרשות בטיוטת התשקיף במהלך הטיפול בבקשת ההיתר.  

 

תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשפ"א-2020  

ב-30 בנובמבר 2020 פרסמה הרשות לניירות ערך את תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשפ"א-2020 (התקנות). התקנות מאפשרות לתאגידים אשר עומדים להציע את ניירות הערך שלהם לראשונה לציבור לערוך תשקיפים ודוחות בשפה האנגלית בלבד, במידה והודיעו על כך במסגרת תשקיף ההצעה הראשונה לציבור.

כמו כן, התקנות קובעות את הכללים על פיהם תאגיד מדווח יהא רשאי לשנות את שפת הדיווח שלו מעברית בלבד לאנגלית בלבד ולהיפך.

בעקבות התקנות בוטלה תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית), תשע"ו-2016 (תקנות ת"א טק-עילית), אשר דנה בדיווח בשפה האנגלית לתאגיד טק-עילית (תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית או תאגיד שקיבל אישור עקרוני מהבורסה ולפיו הוא ייכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישומו למסחר).

התקנות תכנסנה לתוקף שלושה חודשים ממועד פרסומן ברשומות.​

יוזכר כי ב-1 ביוני 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך הודעה לחברות אשר דנה בפרסום וולונטרי של תרגומי דיווחים לשפה האנגלית, וזאת בנוסף לדיווחים ה"רישמיים" אשר מפורסמים, נכון להיום, במערכת המגנ"א בשפה העברית  (ההודעה).

 

פעילות המסחר בשוק ההון במהלך משבר הקורונה - ניתוח כלכלי של הרשות לניירות ערך

ב-8 בדצמבר 2020 פרסמה המחלקה הכלכלית של הרשות לניירות ערך מחקר בנושא התפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון (המחקר). המחקר דן בעתיד שוק ההון בישראל לאור העלייה בשיעור אחזקות המשקיעים המוסדיים בשוק ההון הישראלי בעשור האחרון ולאור הגידול המהיר בהיקף הנכסים המנוהלים על ידם. בהתאם למחקר, המשקיעים המוסדיים הינם כוח דומיננטי בשוק המקומי אשר הופך ליותר ויותר ריכוזי. לאור ממצאי המחקר, המחקר מציג מספר כיווני פעולה אשר עשויים לסייע בשינוי מגמת הריכוזיות אשר מתוארת בו.

 

עמדת סגל משפטית בנושא תרמית במסחר בניירות ערך

ב-1 בנובמבר 2020 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את עמדת סגל משפטית בנושא תרמית במסחר בניירות ערך (העמדה). העמדה סוקרת את הוראות סעיף 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (החוק) אשר דן באיסור לתרמית במסחר בניירות ערך, ומתארת רשימה לא סגורה של סוגי התנהגות במסחר אשר כל אחת מהן, על פי העמדה, מתוארת כהתנהגות אשר עשויה לעורר חשד לתרמית בניירות ערך. בנוסף כוללת העמדה רשימה לא סגורה של מאפיינים אשר עשויים להיות רלוונטיים במקרים בהם סגל הרשות לניירות ערך נדרש להפעיל שיקול דעת האם מדובר בתרמית בניירות ערך.

סגל הרשות מציין כי מטרת העמדה לשמש ככלי עזר אשר מנחה את הגורמים השונים הפועלים בשוק ההון במהלך האבחון האם התנהגויות או פעילויות במסחר עולות כדי תרמית במסחר כאמור בחוק ובפסיקת בתי המשפט. כמו כן מדגיש סגל הרשות כי הרשות לניירות ערך בוחנת כל מקרה ומקרה לגופו וכי בכל הנוגע לעבירת התרמית במסחר בניירות ערך יש לפעול על פי הוראות הדין ופסיקת בתי המשפט שכן הן המחייבות.

 

פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך שפורסמו במהלך שנת 2020

להלן פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2020 ואשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 והניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 שפורסמו מוקדם יותר השנה.

בניוזלטרים אלו, הפרסומים אשר להם קשר ישיר למשבר הקורונה הובאו בפניכם במסגרת הפרק "עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה". יתר פרסומי הרשות לניירות ערך הובאו בפניכם בניוזלטרים אלו במסגרת הפרק אשר דן ב"פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי".

 

נושא

מועד פרסום

מידע נוסף

פרסומי הרשות לניירות ערך לאור משבר הקורונה:

הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה וכן גילוי בדוח התקופתי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים

יולי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :
לחץ כאן.

"מתווה דגל" - אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה

אפריל 2020

הקלות שניתנו במהלך התקופה: הארכת תקופת תשקיף מדף וארכה בהגשת הדוח לרבעון הראשון 2020

אפריל 2020

הבהרה לעמדה משפטית 101-22: החזקה במניות נושא עסקאות החלף

מרץ 2020

הודעה לחברות בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019: רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות על ידי תאגיד בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

מרץ 2020

הארכת תוקף תשקיפי מדף לאור משבר הקורונה

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - עדכונים והתפתחויות בדיווח הכספי לאור מגפת הקורונה :​לחץ כאן

הצעה להפחתת אגרות על רקע משבר הקורונה

אוקטובר 2020

עדכון לעמדה משפטית מספר 101-21: מדיניות תגמול ((Best Practice

אוגוסט 2020

פעילות המסחר בשוק ההון במהלך משבר הקורונה - ניתוח כלכלי של הרשות לניירות ערך

אוגוסט 2020

פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך שפורסמו במהלך שנת 2020:

עדכון לעמדת סגל משפטית 103-29: ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

מאי 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שני 2020 - פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי: לחץ כאן.

הנפקות ציבוריות של אגרות חוב היברידיות

מאי 2020

פיתוח שוק האיגוח - הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות בנכסים

יוני 2020

דרישה להיתר הרשות לניירות ערך לפרסום דוח הצעת מדף גם בשל בירור מנהלי או חקירה פלילית

יוני 2020

הודעת סגל לחברות עם פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל

יוני 2020

דוח ריכוז ממצאים בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה

יוני 2020

דוח ריכוז ממצאים בנושא ביקורת שמאות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב

יוני 2020

עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים - שאלות ותשובות

אפריל 2020

הודעה לחברות: פרסום וולונטרי של תרגומי דיווחים לשפה האנגלית

יוני 2020

ערוצי מימון ומסחר חדשים המיועדים לתחומים מסוימים

יוני 2020

עדכון לעמדה משפטית מספר 101-21: מדיניות תגמול ((Best Practice

יולי 2020

הודעת סגל: תמריצים לעידוד "דירוג כפול" על ידי תאגידים מדווחים

יולי 2020

פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

יולי 2020

החלטת מליאה בתחום תאגידים מספר 2019-1: הכרה במשקיעים כ"משקיעים מתוחכמים" בהתאם לסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, לעניין הגדרת "משקיע מסווג" בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)

יולי 2020

אחריות תאגידית וסיכוני ESG - מסמך היוועצות

יולי 2020

עמדת סגל משפטית 101-23: גילוי אודות ועדה מיוחדת לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה

אוקטובר 2020

לניוזלטר לסיכום רבעון שלישי 2020 - פרסומים נוספים של הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי: לחץ כאן.

 

אושרה בוועדת הכספים של הכנסת הצעת רשות ניירות ערך לאפשר לחברות הציבוריות לדווח בשפה האנגלית

אוקטובר 2020

עמדת סגל משפטית 103-42: הפצה של ניירות ערך לא סחירים למשקיעים

אוגוסט 2020

עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

אוגוסט 2020

 

 

 

פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.