מאמרים:

פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - רבעון שני 2022

19 יולי 2022

פרח פטל, דירקטורית המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 30 ביוני 2022.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2021: לחצו כאן.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

במהלך התקופה לא פורסמו תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.


2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

במהלך התקופה לא פורסמו הצעות לתקנים חדשים או הצעות לתיקון תקנים קיימים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.


3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

החלטות סדר יום (Agenda Decisions) אשר התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) במהלך שנת 2022 ושלא עלתה כנגדן התנגדות על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) התייחסו לסוגיות הבאות:

  • שיווק תוכנה - הבחנה בין ספק עיקרי לסוכן בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15
    הוועדה דנה בקריטריונים להבחנה בין ספק עיקרי לסוכן בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS) הכנסות מחוזים עם לקוחות. הוועדה הבהירה את האופן בו נדרש ליישם את הוראות IFRS 15 לצורך ההבחנה בין ספק עיקרי לסוכן, בהקשר של פרטי המקרה אשר נדון בפניה ואשר התייחס לשיווק תוכנה. להחלטת הוועדה ניתן תוקף במאי 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs- דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן

החלטות סדר יום אשר הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022:

  • עסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations)
    הוועדה דנה בטיפול החשבונאי בעסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations), לרבות האם הלוואות שהוענקו לגוף בנקאי מ-TLTROs בריבית שהינה נמוכה מריבית שוק יטופלו תחת תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים או לחילופין תחת תקן חשבונאות בינלאומי 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי. להחלטת הוועדה ניתן תוקף במרץ 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs- דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן.
  • פיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי  
    הוועדה דנה בשאלה האם יש לסווג פיקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי כמזומנים ושווי מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים ובדוח על המצב הכספי וזאת לאור הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 7 דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) בנושא. בהחלטתה קבעה הוועדה, בין היתר, שהגבלות על השימוש שמקורן בהתקשרות עם צד שלישי, אינן בהכרח פוגעות בסיווג הפיקדון כמזומן בהתאם ל-IAS 7, וזאת כל עוד ההגבלות אינן משנות את המהות של הפיקדון באופן שהוא אינו עונה עוד להגדרה של מזומנים ושווי מזומנים כפי שהיא עולה מ-IAS 7. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באפריל 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs- דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן.

החלטות סדר יום נוספות של ה-IFRIC ניתן למצוא בדף השאלות והתשובות של רשת BDO - BDO’s IFRS FAQs. למידע על החלטות אלו ולמידע מקצועי נוסף בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן.


4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

סיכום כנס ה- IFRS Foundationלשנת 2022

במהלך חודש יוני 2022 התקיים כנס ה- IFRS Foundation (הארגון הבינלאומי לתקינה בחשבונאות) לשנת 2022. בתחומים אשר מתייחסים לתקינה חשבונאית בינלאומית, הכנס דן בין היתר בפעילות המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB). בהקשר לפעילות ה-IASB, נדונו, בין השאר, ההתפתחויות בפרויקטים שנמצאים כיום על סדר יומה וכן כוונת ה-IASB להוסיף לסדר היום שלה שלושה בפרויקטים נוספים אשר יעסקו בנושאים הבאים: נכסים בלתי מוחשים, דוחות הכספיים על תזרימי המזומנים והשפעות של עניינים הקשורים לאקלים על הדוחות הכספיים.

לסיכום הכנס: לחצו כאן

לסיכום הנאום המרכזי של יו"ר ה-IASB בכנס: לחצו כאן


הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות

סקירה-לאחר-יישום (Post-Implementation Review) היא תהליך שמטרתו להעריך אם תקן חשבונאות פועל כמתוכנן ומשיג את מטרותיו. הערכה כזו כוללת ניתוח ההשפעה של הוראות התקן על משקיעים, חברות ורואי-חשבון מבקרים. כמו כן, מטרת הליך הסקירה-לאחר-יישום הינה לסייע לחשוף תחומים בתקן שעשויים להוות אתגר וכתוצאה מכך להביא ליישום לא עקבי של דרישות התקן.

בחודש יוני 2022 סיימה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את תהליך הסקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 10 דוחות כספיים מאוחדים, תקן דיווח כספי בינלאומי 11 הסדרים משותפים ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 גילוי של זכויות בישויות אחרות (התקנים) ופרסמה מסמך אשר מסכם את ממצאיה בנושא (המסמך).

זהו החלק השני בהליך הסקירה-לאחר-יישום של תקנים אלו. בחלק הראשון בחנה ה-IASB את התחומים אשר לדעתה נדרש לחקור בהקשר של יישום תקנים אלו.

לאור הליך הסקירה-לאחר-יישום, ה-IASB הגיעה למסקנה שהתקנים פועלים כמתוכנן ומשיגים את מטרותיהן וכן שיישומם אינו מביא לעלויות בלתי צפויות. כמו כן, במסגרת הליך הסקירה-לאחר-יישום עלו מספר נושאים, שה-IASB העריכה כבעלי חשיבות נמוכה. לפיכך, המחקר בהם ימשיך בעתיד רק במידה וה-IASB תעריך שחשיבותם עלתה. הליך הסקירה-לאחר-יישום לא העלה נושאים בעלי חשיבות בינונית או גבוהה.


הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - התחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants) - החלטות טנטטיביות שהתקבלו על ידי ה-IASB

בינואר 2020 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות (התיקון). בעקבות התפשטות מגפת הקורונה (COVID-19) דחה ה-IASB ביולי 2020 את יישום התיקון בשנה, כך שהתיקון ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן (יישום מוקדם אפשרי).

מטרת התיקון הייתה להבהיר, בין היתר, את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן. התיקון דן בייחוד במצבים בהם קיימת אי ודאות באשר למועד יישוב ההתחייבות ובמצבים בהם ייתכן שההתחייבות תיושב בדרך של הנפקת הון. התיקון מבהיר ומשנה גם את הוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 אשר דן במצבים בהם התחייבות מוצגת כהתחייבות שוטפת, מאחר ולישות אין זכות בלתי מותנית לדחות את סילוקה למשך לפחות 12 חודשים לאחר תקופת הדיווח (מידע נוסף אודות התיקון ניתן למצוא בפרסום ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה).

בעקבות שאלה שעלתה בפני הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) התברר שהתיקון להוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1, ובפרט התוספת בסעיף 72א לתיקון אשר קובע כי "אם הזכות לדחות סילוק כפופה לכך שהישות תציית לתנאים מוגדרים, הזכות קיימת בסוף תקופת הדיווח רק אם הישות מצייתת לתנאים אלה בסוף תקופת הדיווח" עשויים להביא לסיווג לא נאות של התחייבויות לא שוטפות להן אמות מידה. למשל, למצב בו ישות עשויה להידרש לסווג התחייבות לא שוטפת כהתחייבות שוטפת וזאת למרות שעל פי תנאי ההלוואה היא אינה נדרשת לעמוד באמות מידה כלשהן בסוף תקופת הדיווח (להחלטה הטנטטיבית של ה-IFRIC בנושא מדצמבר 2020: לחצו כאן).

לאור השלכות אלו החלה ה-IASB לדון בנושא (ל-IASB Staff Paper מיוני 2021: לחצו כאן). כפועל יוצא של דיוניה, פרסמה ה-IASB בנובמבר 2021 הצעה לתיקון IAS 1 התחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants) (ההצעה). המועד האחרון לקבלת הערות הציבור אודות ההצעה נקבע ליום ה-21 במרץ 2022 ולכן הסתיים. ה-IASB דנה כעת במסקנותיה לאור הערות הציבור להצעה. בדיוניה מחודש יוני 2022 קיבלה ה-IASB מספר החלטות טנטטיביות בנושא וזאת במטרה לפרסם את הנוסח הסופי של התיקון ל-IAS 1 ברבעון הרביעי של השנה.

ההצעה אינה מבטלת או מחליפה את התיקון ל-IAS 1 האמור לעיל היות וחלק מהתיקונים שבוצעו שם לא השתנו. עם זאת ההצעה מציעה לשנות את IAS 1. השינוי המוצע מתייחס למקרים בהם לישות יש זכות לדחות סילוק של התחייבות לפחות 12 חודשים לאחר תאריך הדיווח, וזכות זו כפופה לעמידה באמות מידה (קובננטים) לאחר תאריך הדיווח. בהתאם לשינוי המוצע, אותם תנאים לא ישפיעו על הבחינה האם הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות קיימת בתום תקופת הדיווח (תאריך הדיווח). בחינה אשר נדרשת לצורך סיווג ההתחייבות כשוטפת או לא שוטפת. עם זאת, ההצעה כוללת הוראות הצגה וגילוי חדשות. בהתאם להוראות אלו, התחייבויות לא שוטפות להן אמות מידה יוצגו בנפרד מהתחייבויות לא שוטפות אחרות בדוח על המצב הכספי. בנוסף, במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים יינתן גילוי, בין היתר, למהות אמות המידה, והאם החברה הייתה עומדת בהן, בהתבסס על הנסיבות הרלוונטיות נכון לסוף תקופת הדיווח. 

רשת BDO פרסמה חוזר אשר מבהיר את מהות ההצעה. לפרסום  IFRB 2021/13 - IASB issues Exposure Draft to Amend IAS 1 - Non-current Liabilities with Covenants: לחצו כאן.

במסגרת ההחלטות הטנטטיביות שקיבלה ה-IASB ביוני 2022 (הדיון), אישררה ה-IASB בין היתר את האמור בהצעה לעניין אמות המידה הפיננסיות (הקובננטים) שעל חברה לבחון לצורך סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן. במסגרת זו החליטה ה-IASB טנטטיבית, כי בעת הבחינה האם נדרש להציג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן נדרש לבחון את עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות של ההתחייבות נכון לתאריך המאזן או לפניו.

בדיון מיוני 2022 החליטה ה-IASB בנוסף טנטטיבית כי נדרש לספק בתיקון הנחיות יישום אשר יסייעו בבחינה האם לחברה אכן יש במהות זכות לדחות סילוק של התחייבות, תוך התייחסות גם למצבים בהם התרחשה הפרה של אמות המידה הפיננסיות. בנוסף ה-IASB החליטה להבהיר כי בעת הבחינה האם לחברה במהות זכות לדחות סילוק של ההתחייבות (כאמור בסעיף 72C להצעה לתיקון התקן), קביעות התקן לעניין עמידה או אי עמידה באמות מידה פיננסיות (כאמור בסעיף B72 להצעה לתיקון התקן) יוגבלו רק להסדרי הלוואה. בדיון קיבלה ה-IASB החלטות טנטטיביות נוספות בין היתר לעניין הוראות ההצגה והגילוי ולעניין הוראות המעבר של ההצעה.  

בהקשר להוראות המעבר של ההצעה החליטה ה-IASB טנטטיבית לאפשר אימוץ מוקדם של ההצעה ככל שהיא תאושר כתקן סופי וכן לדחות את היישום לראשונה של התיקון המקורי משנת 2020 למועד עתידי שלא לא ייקדם לתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2024 או לאחר מכן. באופן זה תהא הלימה בין הכניסה לתוקף של ההצעה לכניסה לתוקף של התיקון.  

כאמור לעיל, מטרת ה-IASB לפרסם נוסח סופי של התיקון ל-IAS 1 במהלך רבעון הרביעי של השנה.
לאתר ה-IASB אשר מפרט את ההחלטות וההתפתחויות האחרונות שהתקבלו בהקשר להצעה: לחצו כאן


דיווחי קיימות

ביולי 2022 פרסמה המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO את הפרסום ISRB 2022/02 Q1 2022 Sustainability Reporting Update אשר כולל עדכון להתפתחויות שחלו בתחום נכון ל-30 ביוני 2022 (הפרסום).

הרבעון השני של שנת 2022 כלל התקדמות משמעותית נוספת של גופי התקינה הרגולטורים בפיתוח וביישום העתידי של תקני דיווח בנושא קיימות. הפרסום כולל התייחסות להתפתחויות האחרונות שחלו ב-ISSB (The International Sustainability Standards Board) וכן מידע אודות ההצעות של האיחוד האירופי וארה"ב בנושאים של דיווחי קיימות ככלל ואקלים בפרט.

פרסום זה מתווסף לפרסום המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO: ISRB 2022/02 Q1 2022 Sustainability Reporting Update ממרץ 2022 אשר כלל עדכון להתפתחויות שחלו ברבעון הראשון של שנת 2022 בדיווחי קיימות (פרסום זה הובא בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022).

כמו כן, במסגרת הפרסומים אשר פורסמו בתחילת שנת 2022, ולכן הובאו בפניכם במסגרת הניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2022, בחרנו להביא בפניכם פרסום נוסף של רשת BDO: דיווחי קיימות - 10 שאלות שהדירקטוריון אמור לדעת את התשובות לגביהן (לפרסום). למידע נוסף אודות פרסום זה: לחצו כאן.

פרסומים נוספים של רשת BDO בתחום הקיימות ניתן למצוא בפרק 4 לניוזלטר זה.  

ליצירת קשר עם המומחים שלנו

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר