מאמרים:

פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - שנת 2021

13 פברואר 2022

פרח פטל, המחלקה המקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |


להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2021 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021.

מאחר ופרסום זה מתייחס לדיווח הכספי של שנת 2021 בכללותה, בפרסום זה ניתן למצוא גם הפניות למידע אודות פרסומים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021 ואשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2021

תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח - תיקון צר היקף להוראות המעבר

בדצמבר 2021 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן דיווח כספי בינלאומי 17 (IFRS) חוזי ביטוח – הוראות המעבר (התיקון). התיקון מתייחס להוראות המעבר במצבים בהם הן IFRS 17 והן תקן דיווח כספי בינלאומי 9  מכשירים פיננסיים ייושמו בגין חוזי הביטוח לראשונה. IFRS 17 לרבות התיקון ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן. להודעה של ה-IASB אודות התיקון: לחצו כאן.

תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021

להלן מספר תיקונים לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו בניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021:

 • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 12 מסים על הכנסה - מס נדחה בגין נכסים והתחייבויות הנובעים מעסקה אחת.

 למידע נוסף אודות התיקון: לחצו כאן.

תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו בניוזלטר לרבעון הראשון של שנת 2021:

 • תיקון לתקן דיווח כספי 16 חכירות - ויתורים על דמי שכירות לאחר ה-30 ביוני 2021 לאור מגפת הקורונה.
 • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים ו- Practice Statement 2 Making Materiality Judgements - מדיניות חשבונאית מהותית.
 • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות - אומדן חשבונאי.

למידע נוסף אודות תיקונים אלו: לחצו כאן.

 

2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2021

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים - התחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants)

בינואר 2020 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון צר היקף לתקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS) הצגת דוחות כספיים - סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא-שוטפות (התיקון). בעקבות התפשטות מגפת הקורונה (COVID-19) דחה ה-IASB ביולי 2020 את יישום התיקון בשנה, כך שהתיקון ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות מיום 1 בינואר 2023 או לאחר מכן (יישום מוקדם אפשרי).

מטרת התיקון הייתה להבהיר, בין היתר, את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת במאזן. התיקון דן בייחוד במצבים בהם קיימת אי ודאות באשר למועד יישוב ההתחייבות ובמצבים בהם ייתכן שההתחייבות תיושב בדרך של הנפקת הון. התיקון מבהיר ומשנה גם את הוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1 אשר דן במצבים בהם התחייבות מוצגת כהתחייבות שוטפת, מאחר ולישות אין זכות בלתי מותנית לדחות את סילוקה למשך לפחות 12 חודשים לאחר תקופת הדיווח (מידע נוסף אודות התיקון ניתן למצוא בפרסום ההוראות החשבונאיות החדשות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר הובא בפניכם במסגרת הפרק הראשון של ניוזלטר זה).

בעקבות שאלה שעלתה בפני הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) התברר שהתיקון להוראות סעיף 69(ד) ל-IAS 1, ובפרט התוספת בסעיף 72א לתיקון אשר קובע כי "אם הזכות לדחות סילוק כפופה לכך שהישות תציית לתנאים מוגדרים, הזכות קיימת בסוף תקופת הדיווח רק אם הישות מצייתת לתנאים אלה בסוף תקופת הדיווח" עשויים להביא לסיווג לא נאות של התחייבויות לא שוטפות להן אמות מידה. למשל, למצב בו ישות עשויה להידרש לסווג התחייבות לא שוטפת כהתחייבות לזמן קצר וזאת למרות שעל פי תנאי ההלוואה היא אינה נדרשת לעמוד באמות מידה כלשהן בסוף תקופת הדיווח (להחלטה הטנטטיבית של ה-IFRIC בנושא מדצמבר 2020: לחצו כאן).

לאור השלכות אלו החלה ה-IASB לדון בנושא (ל-IASB Staff Paper מיוני 2021: לחצו כאן). כפועל יוצא של דיוניה, פרסמה ה-IASB בנובמבר 2021 הצעה לתיקון IAS 1 התחייבויות לא שוטפות אשר להן אמות מידה (Covenants) (ההצעה).

ההצעה, במידה ותאושר, אינה מבטלת או מחליפה את התיקון ל-IAS 1 האמור לעיל היות וחלק מהתיקונים שבוצעו שם לא השתנו. עם זאת ההצעה מציעה לשנות את IAS 1. השינוי המוצע מתייחס למקרים בהם לישות יש זכות לדחות סילוק של התחייבות לפחות 12 חודשים לאחר תאריך הדיווח, וזכות זו כפופה לעמידה בתנאים (קובננטים) לאחר תאריך הדיווח. בהתאם לשינוי המוצע, אותם תנאים לא ישפיעו על הבחינה האם הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות קיימת בתום תקופת הדיווח (תאריך הדיווח). בחינה אשר נדרשת לצורך סיווג ההתחייבות כשוטפת או לא שוטפת. עם זאת, ההצעה כוללת הוראות הצגה וגילוי חדשות. בהתאם להוראות אלו, התחייבויות לא שוטפות להן אמות מידה יוצגו בנפרד מהתחייבויות לא שוטפות אחרות בדוח על המצב הכספי. בנוסף, במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים יינתן גילוי, בין היתר, למהות אמות המידה, והאם החברה הייתה עומדת בהן, בהתבסס על הנסיבות הרלוונטיות נכון לסוף תקופת הדיווח. 

רשת BDO פרסמה חוזר אשר מבהיר את מהות ההצעה. לפרסום  IFRB 2021/13 - IASB issues Exposure Draft to Amend IAS 1 - Non-current Liabilities with Covenants: לחצו כאן.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור אודות ההצעה נקבע ליום ה-21 במרץ 2022.

הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 7 דוחות תזרים מזומנים ותקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים - הסדרי מימון של ספקים

בחודש דצמבר 2020 התקבלה ב- IFRIC (ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי - "הוועדה") החלטת סדר יום (Agenda Decision) אשר דנה בטיפול החשבונאי של הרוכש בהסדרי רוורס פקטורינג של חברות (להחלטה). בהסדר רוורס פקטורינג, מוסד פיננסי מתחייב לפרוע את חוב החברה לספקיה ואילו החברה מתחייבת לפרוע את החוב למוסד הפיננסי במועד בו המוסד הפיננסי משלם לספקיה או במועד מאוחר יותר שנקבע ביניהם.

הסדר כאמור מעורר סוגיות חשבונאיות רבות, בין היתר, באשר לאופן הצגת החוב במאזן (למשל האם וכיצד לגרוע את חוב הספק מהמאזן וכיצד נדרש להציג את החוב במאזן, כיתרת ספקים או כחוב לבנק). סוגיה אשר עשוי להשפיע על עמידה או אי עמידה של החברה באמות מידה פיננסיות (קובננטים). סוגיות חשבונאיות נוספות אשר עולות מההסדר מתייחסות לאופן הצגת התשלום בדוח על תזרימי המזומנים (למשל, האם נדרש להציג את התשלום למוסד הפיננסי כתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת או כתזרימי מזומנים מפעילות מימון) ולגילוי הנדרש בהתקיים הסדרים כאמור. ההחלטה מספקת הנחיות חשבונאיות לטיפול החשבונאי בהסדרים כאמור. להדרכה של רשת BDO שמסכמת את ההדרכה: לחץ כאן.

כמו כן, לאור הסוגיות שעלו במסגרת הדיון בנושא בוועדה פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) בנובמבר 2021 הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 7 (IAS) דוחות תזרים מזומנים ותקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים - הסדרי מימון של ספקים (Supplier Finance Arrangements) (ההצעה). ההצעה מתייחסת לחלק מסוגיות הגילוי וההצגה בהסדרי מימון כאמור. כך למשל, ההצעה, בניגוד להחלטת ה-IFRIC, אינה מתייחסת לאופן בו נדרש לסווג בדוח על תזרימי המזומנים את תזרימי המזומנים אשר כפופים להסדר.

המועד האחרון לקבלת הערות הציבור אודות ההצעה נקבע ליום ה-21 במרץ 2022.

הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021

להלן מספר הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

 • הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח - תיקון צר היקף להוראות המעבר

 • הצעה לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי 21 השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ - היעדר שער חליפין במועד המדידה
 • הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש - חברות בנות ללא אחריותיות ציבורית: גילוי
 • הצעה לשינוי דרישות הגילוי בתקני IFRS - דחיית מועד הערות הציבור ומידע למשקיעים.
 • הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש נכסים בפיקוח והתחייבויות בפיקוח
 • למידע נוסף אודות הצעות אלו מתוך הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021: לחצו כאן.
   

3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

החלטות סדר יום (Agenda Decisions) אשר התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) במהלך שנת 2021 ושלא עלתה כנגדן התנגדות על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) התייחסו לסוגיות הבאות:

 • הטבות כלכליות משימוש בחוות רוח - תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות
  הוועדה דנה בשאלה האם לקמעונאי חשמל ישנה הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה (מחולל חוות רוח) כמוגדר בסעיף ב9(א) ל-IFRS 16. הוועדה הבחינה כי, בנסיבות המקרה אשר הובא לפניה, לקמעונאי החשמל אין את הזכות להשיג באופן מהותי את כל ההטבות הכלכליות משימוש בחוות הרוח. זאת מאחר שאין לו זכות כלשהי להשיג חשמל כלשהו שחוות הרוח מייצרת לאורך תקופת ההסכם. לפיכך הגיעה הוועדה למסקנה שבנסיבות אלו ההסכם אינו כולל חכירה. בהחלטתה מפנה הוועדה להחלטות דחייה קודמות אשר עשויות לסייע בניתוח הסכמים דומים. להחלטת הוועדה ניתן תוקף בדצמבר 2021 (להחלטה), כמו כן להדרכה של רשת BDO אודות החלטת הוועדה: לחצו כאן.
 • מס ערך מוסף שאינו ניתן להחזר בגין תשלומי חכירה - תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (IFRS) חכירות
  הוועדה דנה באופן הטיפול במס ערך מוסף שאינו ניתן להחזר בגין תשלומי חכירה בהתאם לנסיבות המקרה אשר הובא לפניה. בהתאם לבחינה שביצעה הוועדה לסוגיה אין השפעה נרחבת ו/או מהותית. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באוקטובר 2021. ל- BDO FAQs אשר כולל התייחסות להחלטה: לחצו כאן.
  בדוגמה 18 של הפרסום של רשת :BDO IFRS IN PRACTICE 2019/2020 IFRS 16 Leases, התייחסה רשת BDO למדיניות החשבונאית האפשרית אשר עומדת בפני חוכר אשר מתמודד עם סוגיה אשר דומה לסוגיה שנדונה ב-IFRIC (לפרסום: לחצו כאן). כמו כן, להדרכה של רשת BDO אודות החלטת הוועדה ועמדת רשת BDO בסוגיה: לחצו כאן.
 • הטיפול החשבונאי באופציות המסווגות כהתחייבויות פיננסיות בהכרה לראשונה - תקן חשבונאות בינלאומי 32 (IAS) מכשירים פיננסיים: הצגה
  הוועדה דנה באופן היישום של IAS 32 בהקשר של סיווג מחדש של כתבי אופציה ובפרט בהקשר של סיווג כתב אופציה שלא עמד בעת ההכרה לראשונה בתנאי ה-fix for fix (אשר הכרחי לצורך הכרה בכתב האופציה כמכשיר הוני) ואשר עבורו תנאי ה-fix for fix התקיים במועד מאוחר יותר. הוועדה החליטה שהנושא ייבחן במסגרת בחינה רחבה יותר של פרויקט הטיפול במכשירים פיננסיים עם מאפיינים של הון ((FICE project. להחלטת הוועדה ניתן תוקף באוקטובר 2021. ל- BDO FAQs אשר כולל התייחסות להחלטה: לחצו כאן.
  במסגרת תת פרק 8.8.2 בפרסום של רשת BDO: IFRS IN PRACTICE 2021/2022 Accounting for convertible notes, התייחסה רשת BDO לטיפול החשבונאי האפשרי אשר עומד בפני ישות אשר הנפיקה אופציות כאמור אשר לא עמדו בתנאי ה-fix for fix במועד הנפקתם (לפרסום: לחצו כאן), כמו כן להדרכה של רשת BDO אודות החלטת הוועדה ועמדת רשת BDO בסוגיה: לחצו כאן.

החלטות סדר יום של ה-IFRIC שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021:

להלן מספר החלטות סדר יום של ה-IFRIC אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

 • עלויות תצורה או התאמה ללקוח בהסדר שירותי מחשוב ענן - תקן חשבונאות בינלאומי 38 (IAS) נכסים בלתי מוחשיים
 • ייחוס הטבה לתקופת שירות- תקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS) הטבות עובד
 • גידור השתנות של תזרימי המזומנים כתוצאה משיעורי ריבית ריאליים - תקן דיווח כספי בינלאומי 9 (IFRS) מכשירים פיננסיים
 • הכנה של דוחות כספיים כאשר ישות אינה עוד עסק חי - תקן חשבונאות בינלאומי 10 (IAS) אירועים לאחר תקופת הדיווח
 • עלויות הדרושות למכירת מלאי - תקן חשבונאות בינלאומי 2 (IAS) מלאי

למידע נוסף אודות החלטות סדר יום אלו מתוך הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021: לחצו כאן.

המסמך החמישי לסיכום כלל החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

באוקטובר 2021 פורסם על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) המסמך החמישי בסדרה לסיכום כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC (הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי). מטרת הסדרה לאגד את כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC  ("החלטות הדחייה") בהתאם לתקני IFRS אליהם הן מתייחסות. המסמך החמישי בסדרה מאגד את כלל ההחלטות שפורסמו על ידי ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אפריל 2021 לחודש אוקטובר 2021 (למסמך).

כידוע, בעקבות עדכון של ה-Due Process Handbook, החל מחודש אוגוסט 2020, החלטות סדר יום של ה- IFRICמוגדרות כ"סופיות" רק לאחר שבדיון שהתקיים ב-IASB אודות ההחלטה לא עלתה התנגדות של ארבעה או יותר חברים ב-IASB להחלטה.

המסמך הראשון איגד את כלל החלטות ה-IFRIC החל ממועד הקמתו ועד לחודש אוקטובר 2019.

המסמך השני איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2019 ועד לחודש מרץ 2020.

המסמך השלישי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אפריל 2020 לחודש ספטמבר 2020.

המסמך הרביעי איגד את כלל החלטות ה-IFRIC במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2020 לחודש מרץ 2021.

לאתר ה-IASB אשר כולל את כלל החלטות סדר יום של ה-IFRIC מאורגנות לפי תקנים: לחצו כאן.

החלטות סדר יום של ה-IFRIC נכללות גם בדף השאלות והתשובות של רשת BDO - BDO’s IFRS FAQs. למידע על החלטות אלו ולמידע מקצועי נוסף בתקינה החשבונאית הבינלאומית: לחצו כאן.

 

4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

הטיפול החשבונאי בפעילויות מיצוי (Extractive Activities) - עדכון פרויקט של ה-IASB

בינואר 2022 פרסמה המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מאמר עדכון לפרויקט ה-IASB אודות הטיפול החשבונאי בפעילויות מיצוי (Extractive Activities) (המאמר). המאמר מסכם את ההחלטות האחרונות אשר התקבלו ב-IASB בהתייחס לפרויקט נכון למועד פרסומו. החלטות אלו מתייחסות בעיקר לתחולה ולמטרות הפרויקט.

כפי שמציין המאמר, תקן דיווח כספי בינלאומי 6 (IFRS) חיפוש משאבים מינרליים והערכתם אשר פורסם ב-2004 (בתחולה לתקופות שנתיות אשר החלו ביום 1 בינואר 2006 או לאחריו) פורסם כ"תקן מעבר" בדרך ליצירת כללי חשבונאות אחידים לפעילויות מיצוי ולכן אפשר בחירה של מדיניות חשבונאית לפעילויות חיפוש והערכה (exploration and evaluation). מאז פרסומו של IFRS 6 חוקרת ה-IASB את הנושא. בישיבתה האחרונה, אשר התקיימה בספטמבר 2021, התקבלו ב-IASB החלטות בנוגע לדרישות ומטרות הגילוי של IFRS 6 ובנוגע לפטור ה"זמני" אשר נקבע ב-IFRS 6.

IFRS 6 פורסם בתקופה בה התקינה הבינלאומית אומצה במקביל במדינות רבות בעולם. לכן, בכדי להקל על מיישמים רבים אשר התמודדו באותה תקופה עם אימוץ לראשונה של תקינה חשבונאית חדשה, קבע IFRS 6 את הפטור המתואר להלן, אשר אפשר לחברות הלכה למעשה ליישם מדיניות חשבונאית חלופית בהקשר של הכרה ומדידה של נכסי חיפוש והערכה. פטור זה מאפשר, בין היתר, למאמצים לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית, ליישם את המדיניות החשבונאית הקודמת בהכרה ומדידה של נכסי חיפוש והערכה.

הפטור ניתן באמצעות סעיפים 6 ו-7 ל-IFRS 6. מחד, סעיף 6 ל-IFRS 6 דורש ליישם את סעיף 10 בתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS) מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות בעת פיתוח מדיניות חשבונאית לנכסי חיפוש והערכה, הקובע כי "בהעדר תקן דיווח כספי בינלאומי, החל ספציפית על עסקה, ארוע או מצב אחרים, על ההנהלה להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח וביישום מדיניות חשבונאית". מאידך, סעיף 7 ל- IFRS 6  פוטר מיישום סעיפים 11 ו-12 ל- IAS 8 אשר עוסקים במדרג ובשיקולים שעל חברה להביא בחשבון בהפעלת שיקול הדעת בפיתוח ויישום מדיניות חשבונאית. באופן זה השתרשה שונות בפרקטיקה בהקשר של הכרה ומדידה של נכסי חיפוש והערכה.  

בהתאם למאמר, ה-IASB  אומנם מכירה בכך שהמצב הנוכחי של שונות במדיניות חשבונאית אינו אידיאלי, אולם היא גם ערה לעובדה שהתעשייה פיתחה פרקטיקות חשבונאיות ברורות לאורך השנים. פרקטיקות חשבונאיות אלו מאפשרות כיום למשקיעים להתמודד עם השונות במדיניות חשבונאית, כך שהבעיה כעת אינה משמעותית מספיק באופן אשר דורש אחידות בטיפול החשבונאי. לאור האמור החליטה ה-IASB להותיר את הפטור האמור לעיל, על כנו.

חלף יצירת כללי חשבונאות חדשים, ממליצה ה-IASB כי יינתן גילוי מורחב, בין היתר, לעלויות ולפעילויות של חיפוש והערכה. מטרת הגילוי המורחב להגביר את ההשוואתיות בין החברות העוסקות בפעילויות מיצוי. ה-IASB ממליצה כי לגילוי זה יתווסף גם הסבר אודות הסיבות בגינן נבחרה המדיניות החשבונאית הרלוונטית של החברה.

ברור כי נכון להיום, להמלצות ולדיוני ה-IASB אין תוקף מחייב. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן בהחלטות ה-IASB בהקשר של הפרויקט, ואם וככל שהחלטות אלו יביאו לשינויים בהוראות התקינה החשבונאית הקיימת.  

סיכום פעילות ה-IASB וה-IFRIC בשנת 2021

בינואר 2022 פרסמה רשת BDO את החוזר IFRB 2022/01 31 December 2021 Year-end IFRS Update. בחוזר זה מסכמת רשת BDO ממעוף הציפור את כלל הפעילויות והפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) אשר התנהלו במהלך שנת 2021. מהחוזר ניתן ללמוד על הפרויקטים השונים בהם עסקו ה-IASB וה-IFRIC במהלך השנה החולפת בחלוקה לפי סוגי הפרויקטים השונים (פרויקטים שעשויים להוביל לשינויי תקינה, פרויקטי מחקר של ה-IASB, פרויקטים מתמשכים של ה-IASB וכן פרויקטים נוספים).

החוזר כולל בנוסף סקירה קצרה של התקנים והשינויים הידועים נכון להיום בתקינה החשבונאית הבינלאומית, שנכנסו לתחולה בדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2021 ושיכנסו לתחולה בדוחות הכספיים של השנים הבאות, וכן של החלטות "סדר יום" שקיבל ה-IFRIC במהלך השנה האחרונה.  

בנוסף ניתן למצוא בחוזר קישורים לפרסומים רלוונטיים של רשת BDO (חוזר, מאמר, ספר אלקטרוני או הדרכה אינטראקטיבית) אודות כל אחד מהתקנים, הפרויקטים והפעילויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית שהתנהלו ב-IASB וב-IFRIC במהלך שנת 2021. 

פרסומים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו מוקדם יותר במהלך שנת 2021

להלן פרסומים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו מוקדם יותר השנה ולכן הובאו בפניכם במסגרת הפרסומים הקודמים של המחלקה המקצועית של BDO ישראל לשנת 2021:

 • הליך סקירה-לאחר-יישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים - מסמך לתגובות הציבור
 • הצעה לשינוי בחוקת ה- IFRS Foundation לצורך שילוב פעילות המועצה לתקני קיימות בינלאומיים (ISSB)
 • הצעה לתיקון Practice Statement 1 - דיווחי ההנהלה (management commentary)
 • המסמך הרביעי לסיכום כלל החלטות ה-IFRIC (Agenda Decision)
 • תוכנית החומש של ה-IASB לשנים 2022-2026 - מסמך לתגובות הציבור

למידע נוסף אודות פרסומים אלו: לחצו כאן.


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.