מאמרים:

פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי - רבעון ראשון 2022

02 מאי 2022

פרח פטל, דירקטורית מחלקה מקצועית |
אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2021.

לעדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר קשורים לדיווח הכספי של שנת 2021: לחצו כאן.

1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

במהלך התקופה לא פורסמו תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.
 

2. הצעות חדשות לתקנים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022

במהלך התקופה לא פורסמו הצעות לתקנים חדשים או הצעות לתיקון תקנים קיימים בתקינה החשבונאית הבינלאומית.
 

3. החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC)

החלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC) שאושרו לאחרונה

החלטות סדר יום (Agenda Decisions) אשר התקבלו בוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (ה-IFRIC) במהלך שנת 2022 ושלא עלתה כנגדן התנגדות על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) התייחסו לסוגיות הבאות:

 • עסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations)
  הוועדה דנה בטיפול החשבונאי בעסקאות של גופים בנקאיים עם ה-TLTROs (targeted longer-term refinancing operations), לרבות האם הלוואות שהוענקו לגוף בנקאי מ-TLTROs בריבית שהינה נמוכה מריבית שוק יטופלו תחת תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים או לחילופין תחת תקן חשבונאות בינלאומי 20 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי. להחלטת הוועדה ניתן תוקף במרץ 2022. ההחלטה שולבה ב- IFRS FAQs- דף השאלות והתשובות של רשת BDO בתקינה בינלאומית. להחלטה: לחצו כאן.
   
 • פקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי  
  הוועדה דנה בשאלה האם יש לסווג פקדון לפי דרישה אשר השימוש בו מוגבל בשל חוזה עם צד שלישי כמזומנים ושווי מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים ובדוח על המצב הכספי וזאת לאור הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 7 דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) בנושא. בהחלטתה קבעה הוועדה, בין היתר, שהגבלות על השימוש שמקורן בהתקשרות עם צד שלישי, אינן בהכרח פוגעות בסיווג הפקדון כמזומן בהתאם ל-IAS 7, וזאת כל עוד ההגבלות אינן משנות את המהות של הפקדון באופן שהוא אינו עונה עוד להגדרה של מזומנים ושווי מזומנים כפי שהיא עולה מ-IAS 7. להחלטת הוועדה ניתן תוקף אפריל 2022. להחלטה: לחצו כאן.
   

4. עדכונים והתפתחויות נוספים בתקינה הבינלאומית

דיווחי קיימות - עדכון רבעון 1/2022

במרץ 2022 פרסמה המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO את הפרסום ISRB 2022/02 Q1 2022 Sustainability Reporting Update אשר כולל עדכון להתפתחויות שחלו ברבעון הראשון של שנת 2022 בדיווחי קיימות (הפרסום).

הרבעון הראשון של שנת 2022 כלל התקדמות משמעותית על ידי גופי התקינה הרגולטורים בפיתוח וביישום העתידי של תקני דיווח בנושא קיימות. הפרסום כולל התייחסות להתפתחויות האחרונות שחלו ב-ISSB (The International Sustainability Standards Board) וכן מידע אודות ההצעות של האיחוד האירופי וארה"ב שהוצגו בנושאים של דיווחי קיימות ככלל ואקלים בפרט.

יש לציין כי נכון להיום פורסמו על ידי ה-ISSB שתי הצעות לתקנים בנושא קיימות:

 • גילוי כללי בנושא קיימות - להצעה לתקן, לבסיס המסקנות ודוגמאות ליישום: לחצו כאן.
 • גילוי בנושא אקלים - להצעה לתקן, לבסיס המסקנות, לדוגמאות ליישום וליישום בתעשיות ספציפיות: לחצו כאן.

לאתר ה-ISSB אשר סוקר את פעילותו נכון להיום: לחצו כאן.
 

דיווחי קיימות - 10 שאלות שהדירקטוריון אמור לדעת את התשובות לגביהן

לאור ההתפתחויות בתחום הדיווח על קיימות אשר נעו בקצב חסר תקדים בחודשים האחרונים ולאור הדרישה לגילוי ודיווח בנושא קיימות שהינו עקבי מבחינה גלובלית, המחלקה המקצועית הגלובלית (תקינה בינלאומית ודיווח תאגידי) של רשת BDO, פרסמה בפברואר 2022 את הפרסום Sustainability Reporting - 10 Questions Boards Should Know the Answers To (הפרסום). הפרסום מספק תשובות לעשר השאלות שחברי דירקטוריון בתאגידים צריכים לדעת את התשובה לגביהן לפני שתאגיד מתחיל את המסע (או במהלך מסעו) לדיווח על קיימות.

הפרסום הינו גלובלי ולכן אינו כולל התייחסות ספציפית לדיווח על קיימות בישראל. בישראל, כפי שפרסמנו במסגרת הניוזלטר לרבעון השלישי של שנת 2021, הרשות לניירות ערך פרסמה ב-18 באפריל 2021 את המתווה המוצע על ידה לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG (Environmental, Social & Governance) (ההמלצות). ההמלצות פורסמו לאחר שביולי 2020 פרסמה הרשות לניירות ערך מסמך להיוועצות עם הציבור בנושא (למסמך ההיוועצות). בהתאם להמלצות הרשות לניירות ערך ממליצה לתאגידים מדווחים אשר ניירות ערך שלהם נסחרים בבורסה, לפרסם על בסיס וולונטרי דוח אחריות תאגידית שנתי.

 


פרסום זה נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה, בפרסומי רשות ניירות ערך, בתקינה חשבונאית וכיו"ב, נוסח אחרונים גובר.

 

ליצירת קשר עןם המומחים שלנו