This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2020

21 אפריל 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2020   

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2020 אשר ערוכה בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב US GAAP)).

דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד. הם אינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים ומידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. על כל תאגיד בנקאי להתאים את המופיע בדוחות לדוגמה להלן ולערוך בהם את השינויים המתחייבים, ככל שרלוונטי. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים או לשיקול דעת בדבר הצגה נאותה.

קישורים לדוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2020:

למסמך בפורמט WORD > לחץ/י כאן

למסמך בפורמט PDF > לחץ/י כאן

להלן השינויים העיקריים שנכללו בדוחות ביניים לדוגמה אלה:

1. פרסומי הפיקוח על הבנקים בעקבות אירוע נגיף הקורונה:

 • טיוטת מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא - אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לגבי טיפול בחובות ודיווח לציבור מיום 24.3.2020
 • חוזרים של הפיקוח על הבנקים בנושא -  התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) (ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 250) מתאריכים 19 ו-31 במרץ 2020
 • טיוטת מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא - דגשים לדוחות לציבור לרבעון הראשון לשנת 2020 מיום 7.4.2020

במסגרת דוחות כספיים ביניים לדוגמה אלה, התווספו דרישות גילוי וכן הפניות להערות בביאורים, שנועדו לשקף ולהבהיר את ההשפעות האפשריות בעקבות התפתחות אירוע נגיף הקורונה.

2. תוספות עיקריות בגין תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2020:

 • תיקון מספר 2016-02 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר חכירות.
 • תיקון מספר  2017-04לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר פישוט הליך הבחינה לירידת ערך מוניטין.
 • תיקון מספר 2018-15 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הטיפול החשבונאי בעלויות הטמעה הנובעות מהסדר מחשוב ענן המהווה חוזה לקבלת שירותים.
 • תיקון מספר 2018-17 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפורים ממוקדים בהקשר ליישום הנחיות  מודל הזכויות המשתנות.
 • תיקון מספר 2019-04 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפורים לנושא 326 לקודיפיקציה (מכשירים פיננסים-הפסדי אשראי), לנושא 815 לקודיפיקציה (נגזרים וגידור), ולנושא 825 לקודיפיקציה (מכשירים פיננסים). מטרת התיקון הינה לשפר ולהבהיר הנחיות מסויימות שנקבעו בתקנים בנושאים הפסדי אשראי, גידורים, והכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים.  
 • תיקון מספר 2019-08 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הטיפול החשבונאי מענקי תשלום מבוסס מניות המוענקים במסגרת חוזה עם לקוח.
 • מכתב של הפיקוח על הבנקים אגף הביקורת מיום 13.2.2020 בנושא "גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור".
 • פרסום FASB staff Q&A - באפריל 2020 פרסם ה- FASB מסמך שאלות ותשובות בנושא הטיפול החשבונאי בוויתורים של תשלומי חכירה הקשורים להשפעות נגיף הקורונה והאם הם יטופלו כשינויי חכירה

הערות לתשומת לב:

 1. דוחות לדוגמה אלה מבוססים, בין היתר, על טיוטות של המפקח על הבנקים אשר פורסמו עד למועד פרסום דוחות אלה וצפוי שישולבו בהוראות הדיווח לציבור. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.
 2. דוחות לדוגמה אלה כוללים, בין היתר, תיקונים לקודיפיקציה של ה-FASB בנושאים שטרם אומצו על ידי המפקח על הבנקים. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

ליצירת קשר