מאמרים:

תמצית דוחות כספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2022

14 אפריל 2022

אודי גרינברג, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן, שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם ליום 30 ביוני 2022 אשר ערוכה בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב US GAAP)).

דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד. הם אינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים ומידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. על כל תאגיד בנקאי להתאים את המופיע בדוחות לדוגמה להלן ולערוך בהם את השינויים המתחייבים, ככל שרלוונטי. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים או לשיקול דעת בדבר הצגה נאותה.


למסמך בפורמט WORD >> לחץ/י כאן

למסמך בפורמט PDF >> לחץ/י כאן
 

תוספות עיקריות בגין הוראות של המפקח על הבנקים ועדכונים של כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב

 1. העדכונים העיקריים שנכללו בתמצית הדוחות לדוגמה משקפים את יישום כללי החשבונאות החדשים בנושא הפסדי אשראי צפויים (ASC 326) בדוחות כספיים של תאגידים בנקאיים החל מיום 1.1.2022. בהתאם, עודכנו עיקרי המדיניות החשבונאית והביאורים המתייחסים בדוחות הכספים (ניירות ערך, סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי).
  בהקשר זה פורסמו על ידי הפיקוח על הבנקים:
  א. חוזר מיום 29.11.2020 לפיו על התאגידים הבנקאיים ליישם החל מיום 1.1.2022 את העדכונים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים, לרבות כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו בנושא 326 בקודיפיקציה.
  ב. חוזר מיום 1.12.2020 בנושא: הון פיקוחי - השפעת יישום כללי חשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים, המעדכן את הוראת נב"ת 299, וקובע הוראות מעבר שנועדו להפחית את ההשפעות כתוצאה מיישום לראשונה של הכללים החדשים על הון עצמי רובד 1.
  ג. חוזר מיום 31.1.2021 בנושא: יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור.
   
 2. חוזר הפיקוח מיום 27.12.2021, בנושא: התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה) לפיו, החל מיום 1.1.2022 יפוג תוקף הוראת השעה (250), למעט הוראות הכוללות הקלות מסוימות לגביהן נקבע תוקף מאוחר יותר.
 3. פרסומי הפיקוח על הבנקים בהקשר להפסקת פרסום ריבית הליבור, הכוללים עקרונות להיערכות הנדרשת של התאגידים הבנקאיים בהתייחס ליישום ריבית בסיסית אלטרנטיבית, חוזים קיימים, מידע ללקוחות וניהול סיכונים, וכן דרישות גילוי לגבי זיהוי הסיכונים העיקריים הקשורים להפסקת השימוש בליבור, היערכות התאגיד הבנקאי להפחתת סיכונים אלה וההשפעה הצפויה עליו. בהקשר זה נכללו גם עדכוני הקודיפיקציה של ה- FASB (בנושא 848, רפורמת שיעורי ריביות עוגן) בדבר הקלות בעת מעבר משיעור ה-LIBOR לשיעורי רביות עוגן.
 4. בהמשך לצעדים שננקטו בשנת 2021 בשל העלייה בסיכון האשראי במערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן, הפיקוח על הבנקים פרסם ביום 20.3.2022 מכתב בנושא זה, לנוכח המשך מגמת העלייה וכחלק מהחלטה לנקוט בצעדים פיקוחיים נוספים. המכתב כולל הנחיות נוספות שמטרתן לחזק את ניהול הסיכונים, את השקיפות והעקביות הפיקוחית ואת כושר הניטור אחר הסיכון בתיק.

 

נקודות לתשומת לב:

 1. תמצית הדוחות הכספיים ביניים לדוגמה לתאגידים בנקאיים משקפת את השינויים העיקריים בעיקרי המדיניות החשבונאית והביאורים המתייחסים בדוחות הכספיים החל מהרבעון הראשון של שנת 2022, בעקבות היישום לראשונה החל מיום 1.1.2022 של כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים. יודגש כי ביאורים אלו כוללים דוגמאות ספציפיות לאופן שבו התאגיד הבנקאי יכול לתת מענה לדרישות הגילוי של ASC326, וכמובן אינם מתייחסים לכל התרחישים האפשריים. הצורה, התוכן וההיקף של הביאורים בדוחות הכספיים הינם באחריות הבנק. לפיכך, הבנק נדרש להפעיל שיקול דעת ולבצע את ההתאמות הנדרשות והשינויים הנדרשים בביאורים, על מנת שהגילויים בדוחות הכספיים שלו ייכללו מידע עיקרי ומהותי בהתייחס לסוגים השונים של הנכסים הפיננסיים, הסיכונים הנלווים להם ולהפרשה להפסדי אשראי בגינם.  
 2. לנוחיותכם, ביאורים שהתווספו או עודכנו, מסומנים בקו אנכי בצידו הימני של העמוד. לצד ביאורים שעודכנו בעקבות יישום לראשונה של כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב החל מיום 1 בינואר 2022, צויינה המילה [עודכן].
 3. ביאור המדיניות החשבונאית אינו נכלל במתכונת של הוראות המפקח על הבנקים.
 4. בנוסף להערות השוליים הקיימות במתכונת של המפקח על הבנקים, התווספו הערות המבארות ומחדדות נושאים מסוימים. הערות המתייחסות לתקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח סומנו אף הן בקו אנכי מצידו הימני של העמוד.
 5. הפניות לדרישות הגילוי:
  א.  דרישות הגילוי הנובעות מהוראות המפקח על הבנקים - מצוין הסעיף ומתכונת הביאור בהוראות הדיווח לציבור.
  ב.  במקרה של תוספות לדרישות הגילוי של המפקח הנובעות מכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב - צוינו דרישות הגילוי בהתאם ל-US GAAP.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו