מאמרים:

דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2018

08 ינואר 2019

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2018 אשר ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) ובהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP). בנושאים הנותרים, שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד. הם אינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים ומידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. על כל תאגיד בנקאי להתאים את המופיע בדוחות לדוגמה להלן ולערוך בהם את השינויים המתחייבים, ככל שרלוונטי. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים או לשיקול דעת בדבר הצגה נאותה.

קישורים לדוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2018:

לקובץ WORD >

לקובץ PDF >

 

א. תוספות עיקריות בגין תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2018:

 1. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - בעקבות חוזר הפיקוח על הבנקים מיום 11 בינואר 2015 בדבר "אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא הכנסה מחוזים עם לקוחות", תאגידים בנקאיים נדרשים לאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא הכנסה מחוזים עם לקוחות לאור פרסום עדכון 2014-09 על ידי ה-FASB. בהתאם, עודכנו וכן נוספו ביאורים מתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים מתייחסים לדוחות הכספיים, בעקבות יישום הוראות העדכון. 
   
 2. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - בעקבות חוזר הפיקוח על הבנקים מיום 1 בנובמבר 2016 בדבר "דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב", תאגידים בנקאיים נדרשים ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושאים הבאים: נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו; רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה; רווח למניה; דוח על תזרימי מזומנים; דיווח לתקופות ביניים; היוון עלויות ריבית; וכן ערבויות. ההוראות שנקבעו בחוזר חלות מיום 1 בינואר 2018 ואילך. בעת היישום לראשונה תאגיד בנקאי יפעל בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בנושאים בקודיפיקציה, בשינויים המתחייבים. האמור כולל תיקון למפרע של מספרי ההשוואה, אם הדבר נדרש בהתאם לנושאים האלה. בביאור המדיניות החשבונאית נכלל גילוי בדבר אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב וסקירה של השינויים העיקריים בעקבות יישום ההוראות כאמור. בהתאם, עודכנו ביאורים מתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים מתייחסים לדוחות הכספיים, בעקבות יישום ההוראות החדשות. 
 1. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - בעקבות חוזר הפיקוח על הבנקים מיום 1 בינואר 2018 בדבר "תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה", תאגידים בנקאיים נדרשים לאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שנקבעו בתיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של ה-FASB. הביאורים המתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וכן הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים, עודכנו בהתאם.
   
 2. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2016-16 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הכרה בהשלכות המס בגין העברות בין חברתיות של נכסים שאינם מלאי, משנה את כללי ההכרה במסים שוטפים ונדחים בגין העברות בין חברתיות של נכסים שאינם מלאי. נדרש ליישם את התיקונים בעדכון זה לגבי תקופות שנתיות המתחילות לאחר יום 15 בדצמבר 2017, ולגבי תקופות ביניים הכלולות בתקופות שנתיות אלו. הביאורים המתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וכן הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים, עודכנו בהתאם.
   
 3. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2017-01 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הבהרות להגדרת "עסק", מבהיר את הגדרת "עסק" בנושא 805, צירופי עסקים, ומסייע בעת הבחינה האם עסקה תטופל כרכישה (או מימוש) של נכס או של עסק. נדרש ליישם את התיקונים בעדכון זה לגבי תקופות שנתיות המתחילות לאחר יום 15 בדצמבר 2017, ולגבי תקופות ביניים הכלולות בתקופות שנתיות אלו. הביאורים המתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וכן הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים, עודכנו בהתאם.
   
 4. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2017-05 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הכנסות אחרות - רווחים והפסדים מגריעת נכסים לא פיננסיים, מבהיר את תחולת תת-נושא 610-20 בקודיפיקציה, הכנסות אחרות - רווחים והפסדים מגריעת נכסים לא פיננסיים, ומוסיף הנחיות לגבי מכירה חלקית של נכסים לא פיננסיים. נדרש ליישם את התיקונים בעדכון זה לגבי תקופות שנתיות המתחילות לאחר יום 15 בדצמבר 2017, ולגבי תקופות ביניים הכלולות בתקופות שנתיות אלו. הביאורים המתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וכן הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים, עודכנו בהתאם.
   
 5. ביאור 1(ד) עיקרי המדיניות החשבונאית - תיקון מספר 2017-09 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר תחולת הטיפול החשבונאי בשינויי תגמול מבוסס מניות, מבהיר אלו שינויים בתנאים או בהוראות של תשלום מבוסס מניות, נדרשים להיות מטופלים כשינויי מענק modifications)) בהתאם לנושא 718 בקודיפיקציה, תגמול מבוסס מניות. נדרש ליישם את התיקונים בעדכון זה לגבי תקופות שנתיות המתחילות לאחר יום 15 בדצמבר 2017, ולגבי תקופות ביניים הכלולות בתקופות שנתיות אלו. הביאורים המתייחסים בעיקרי המדיניות החשבונאית וכן הביאורים המתייחסים לדוחות הכספיים, עודכנו בהתאם.

 

ב. נקודות לתשומת לב:

 1. דוחות לדוגמה אלה מבוססים, בין היתר, על טיוטות של המפקח על הבנקים אשר פורסמו עד למועד פרסום דוחות אלה וצפוי שישולבו בהוראות הדיווח לציבור. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ופרסומי המחלקה המקצועית של משרדנו ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.
   
 2. דוחות לדוגמה אלה כוללים, בין היתר, תיקונים לקודיפיקציה של ה-FASB בנושאים שטרם אומצו על ידי המפקח על הבנקים. יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות המפקח ולערוך שינויים בדוחות הכספיים, ככל שיידרש.
   
 3. ועדת שטרום - ביום 23 בינואר 2017 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016. החוק מתבסס על דו"ח הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, אשר מונתה ביוני 2015 ("ועדת שטרום"). סעיפי החוק כוללים, בין היתר, את ההוראות להלן: א. שתי חברות כרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים תופרדנה מהבנקים תוך שלוש או ארבע שנים; ב. נתח השוק של כל אחת מחברות כרטיסי האשראי לא יעלה על 52%; ג. נקבעו הקלות לפעילות מאגדי אשראי, באופן שיפחית את עמלות הסליקה עבור עסקים קטנים; ד. להעניק הגנות "ינוקא" בהוראת שעה המוגבלת בזמן לחברות כרטיסי האשראי המופרדות; ה. מתן שיעבוד שני; ו. חברות כרטיסי האשראי תוכלנה להשתמש במידע שבידן הנובע מתפעול ההנפקה, וכן; ז. במסגרת החוק, נקבע שיושק ממשק טכנולוגי באמצעותו החברות, בהסכמת הלקוחות, תוכלנה לאסוף מידע בגין הריביות והעמלות המשולמות על ידיהם. 
 1. ביאור 1(כט) עיקרי המדיניות החשבונאית – ביום 28 במרץ 2018 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב - הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות נוספות". בהתאם למכתב, על התאגידים הבנקאים להיערך ליישום עדכונים שחלו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בשנים האחרונות, בנושאים הפרשות להפסדי אשראי צפויים (CECL- Current Expected ,Credit Losses), סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מכשירים נגזרים ופעילויות גידור, וחכירות. בנוסף, בביאור זה נכללו תיקונים לקודיפיקציה שפורסמו במהלך 2018 ואשר טרם מיושמים בדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי לשנת 2018.
   
 2. ביום 3 בינואר 2019, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראות דיווח לציבור בדבר "יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים". בהתאם לטיוטה, הוחלט לדחות בשנה את מועד היישום לראשונה של הכללים החדשים ליום 1.1.2022, התאגיד הבנקאי יבצע ריצה במקביל החל מיום 1.1.2021 ואילך.

 

ג. הערות טכניות:

 • לנוחיותכם, ביאורים חדשים שהתווספו, ביאורים שעודכנו, וכן שינויים שהתווספו לפורמט המפקח על הבנקים מסומנים בקו אנכי בצידו הימני של העמוד. לצד ביאורים שעודכנו בעקבות יישום לראשונה של כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב החל מיום 1 בינואר 2018, צוינה המילה [עודכן].
 • ביאור המדיניות החשבונאית אינו נכלל במתכונת של הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ולכן לא סומן בקו.
 • בנוסף להערות השוליים הקיימות במתכונת של המפקח על הבנקים, התווספו הערות המבארות ומחדדות נושאים מסוימים. הערות המתייחסות לתקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח סומנו אף הן בקו אנכי מצידו הימני של העמוד.
 • הפניות לדרישות הגילוי -
 1. דרישות הגילוי הנובעות מדרישה ספציפית בהוראות המפקח על הבנקים - מצוין הסעיף בהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
 2. במקרה של תוספות לדרישות הגילוי של המפקח, או במקרה שדרישות הגילוי הנובעות מכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב או מתקנים בינלאומיים תואמות לאלו של המפקח, צוינו דרישות הגילוי בהתאם ל- US GAAP או ל- IFRS בלבד.
 3. במקומות בהם קיימת רק מתכונת לגילוי ללא פירוט של דרישות הגילוי בהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו - צוין מספר העמוד בהוראת המפקח המדגים דרישת גילוי זו בביאורים.