This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2020

31 דצמבר 2020

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2020 אשר ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. הוראות אלה מבוססות בעיקרן על כללי חשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP).

דוחות לדוגמה אלה הוכנו בקפידה רבה, אך הם כתובים במונחים כלליים ונועדו להמחשה בלבד. הם אינם כוללים הדגמות לכל המצבים האפשריים ומידע נוסף עשוי להידרש על מנת לשקף באופן נאות את המצב העסקי של התאגיד הבנקאי לתאריכי המאזנים, את תוצאות פעולותיו, את תזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהון. על כל תאגיד בנקאי להתאים את המופיע בדוחות לדוגמה להלן ולערוך בהם את השינויים המתחייבים, ככל שרלוונטי. אין לראות בדוחות לדוגמה אלה מתן ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת. הם אינם מהווים תחליף לקריאת התקנים או ההוראות עליהם הם מבוססים או לשיקול דעת בדבר הצגה נאותה.

לקישורים לדוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2020:
לקובץ PDF >>

לקובץ WORD >>

א. פרסומי הפיקוח על הבנקים בעקבות אירוע נגיף הקורונה:

1. מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא - אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לגבי טיפול בחובות ודיווח לציבור:
ביום 21 באפריל 2020 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב, לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו האפשריות במהלך התקופה הקרובה על הכלכלה בישראל ובעולם ולאור החשיבות שהפיקוח מייחס לגילוי מלא ומעודכן בדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים וסולקים, בדבר אופן היישום של הכללים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור בשל השפעת השינויים בתנאי חובות. המכתב כולל דגשים לגבי הטיפול החשבונאי בשינויים בתנאי הלוואות, קביעת מצב הפיגור, הלוואות שאינן צוברות ומחיקות חשבונאיות, וכן הרחבת הגילוי לציבור גם לחובות ששונו תנאיהם במסגרת ההתמודדות עם אירוע נגיף הקורונה, אשר לא סווגו כארגון מחדש של חוב בעייתי.

2. מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא - דגשים לדוחות לציבור בדוחות רבעוניים ושנתיים בשנת 2020:
מכתב הפיקוח מיום 11.10.2020, לפיו לאור ההשלכות של משבר נגיף הקורונה על פעילותיהם של התאגידים הבנקאיים, עליהם להמשיך לוודא כי דוחותיהם הרבעוניים והשנתיים לציבור בשנת 2020, משקפים בצורה נאותה את ההשפעות העיקריות של המשבר על תוצאות פעילויותיהם, מצבם הכספי, הסיכונים אליהם הם חשופים, והאופן שבו הם פועלים כדי לנהל סיכונים אלה וכדי לייצב את הלקוחות שלהם ולתמוך בצרכים שלהם. בהתאם, על תאגיד בנקאי להרחיב החל מהדוחות לרבעון השלישי של שנת 2020 ואילך את הגילוי שניתן לגבי חובות ששונו תנאיהם ופעולות נוספות שנקט כדי לייצב לווים שלו במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה.

3. מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא - אירוע נגיף הקורונה - דגשים פיקוחיים לשינויים נוספים בתנאי הלוואה:
מכתב הפיקוח מיום 11.10.2020 המפרט עקרונות הכוללים פרקטיקות זהירות עבור תאגידים בנקאיים כדי לייצב לווים באופן זהיר ונאות כאשר הלוואות מתקרבות לסיום התקופות הראשונות של השינוי בתנאים בשל אירוע נגיף הקורונה. העקרונות מתייחסים לפרקטיקות לניהול סיכונים זהיר; בחינת שינויים נוספים בתנאי הלוואות (שינויים בנויים היטב וברי קיימא); יישום הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו בהקשר זה; תוכניות רוחביות לדחיית תשלומים; מערכות בקרה פנימיות.

4. חוזרים של הפיקוח על הבנקים בדבר התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) (ניהול בנקאי תקין הוראה מספר 250):
במהלך 2020 פרסם הפיקוח על הבנקים חוזרים - הוראת שעה - הכוללים התאמות שנועדו לאפשר לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי את הגמישות העסקית הנדרשת על מנת לסייע למשקי הבית ולעסקים לצלוח את התקופה המאתגרת של התפתחות אירוע נגיף הקורונה. במסגרת חוזרים אלו תוקנו, בין היתר:
הוראת נב"ת מספר 315 בנושא מגבלת חבות ענפית - הגדלת מגבלת החבות ל-22% מסך כל חבויות הציבור במקום 20%.
הוראת נב"ת מספר 201 בנושא מדידה והלימות הון - הפחתת יעדי ההון המזעריים בשיעור 1% מיחסי ההון המזעריים הנדרשים במהלך העסקים הרגיל.
הוראת נב"ת 218 בנושא יחס מינוף - על מנת למנוע מצב שיחס המינוף יהווה חסם להעמדת אשראי בנקאי, הופחתה הדרישה בעניין יחס המינוף המזערי באופן עקבי עם הקלות שבוצעו ביחסי ההון המזעריים.  
הוראת נב"ת 329 בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור - לפיה לא תחול דרישת ההון הנוספת בשיעור של 1% על הלוואות לדיור שאושרו החל מ-19 במרץ 2020.

5. מכתבי הפיקוח על הבנקים – משבר נגיף הקורונה- דגשים בנושא המתווה הנוסף לדחיית תשלומים:
בהתאם למכתבי הפיקוח מימים 3 ו- 17 בדצמבר 2020, תאגיד בנקאי רשאי לא לסווג בארגון מחדש של חוב בעייתי הלוואות לדיור, הלוואות אחרות לאנשים פרטיים והלוואות לעסקים קטנים, שלא היו בפיגור של 30 ימים או יותר במועד דחיית התשלומים, שלגביהן בוצעו מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.3.2021 דחיות תשלומים במסגרת המתווה המעודכן, גם אם הדחייה המצטברת עולה על 6 חודשים.

 

ב. תוספות עיקריות בגין תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2020:

1. תיקון מספר 2016-02 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר חכירות. המטרה העיקרית של התיקון הינה להגביר את השקיפות וההשוואתיות בין ישויות בקשר לפעילויות חכירה, על ידי דרישה להכרה בנכסים והתחייבויות בגין חכירות תפעוליות בדוח על המצב הכספי וכן על ידי הרחבת דרישות גילוי איכותיות וכמותיות לגבי פעילויות חכירה. חלופת המעבר ליישום התיקון שאומצה על ידי התאגידים הבנקאיים היא שיטת יישום למפרע מותאם, על ידי הכרה בהשפעה מצטברת של יתרת העודפים ליום 1.1.2020, ללא התאמת מספרי השוואה.

2. תיקון מספר  2017-04 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר פישוט הליך הבחינה לירידת ערך מוניטין. מטרת התיקון הינה לפשט את דרישות המדידה העוקבת ובחינת ירידת ערך של מוניטין שנרכש במסגרת צירוף עסקים.

3. תיקון מספר 2018-15 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר הטיפול החשבונאי בעלויות הטמעה הנובעות מהסדר מחשוב ענן המהווה חוזה לקבלת שירותים. בהתאם לתיקון, תחולת נושא 350-40 הורחבה כך שהדרישות להיוון עלויות הטמעה בהסדר מחשוב ענן כאמור הן עקביות עם הדרישות להיוון עלויות הטמעה שהתהוו לפיתוח או השגת תוכנה לשימוש פנימי.

4. תיקון מספר 2019-04 לקודיפיקציה של ה-FASB בדבר שיפורים לנושא 326 לקודיפיקציה (מכשירים פיננסים-הפסדי אשראי), לנושא 815 לקודיפיקציה (נגזרים וגידור), ולנושא 825 לקודיפיקציה (מכשירים פיננסים).

5. מכתב של הפיקוח על הבנקים מיום 13.2.2020 בנושא "גילוי על היערכות להפסקת השימוש בליבור". תאגיד בנקאי שיש לו חשיפה מהותית לסיכונים כתוצאה מהפסקת השימוש בליבור, יכלול את הגילוי הנדרש במכתב הפיקוח, בדוחות לציבור ליום 31.12.2019 ואילך.

6. תיקון מספר 2020-04 לקודיפיקציה של ה-FASB  בדבר הקלות בעת מעבר משיעור ה-LIBOR לשיעורי התייחסות חדשים. מועד התחולה של העדכון החל מחודש מרץ 2020 (מועד פרסום העדכון) ועד ליום 31 בדצמבר 2022. 
 

ג. נקודות לתשומת לב:

1. בעקבות אימוץ ASU 2016-02 החל מ- 1.1.2020, נוסף ביאור 16א - חכירות, על מנת לכלול את מתכונת הגילוי לחכירות.

2. הדוחות הכספיים לדוגמה כוללים התייחסויות, שנועדו לשקף ולהבהיר את ההשפעות האפשריות בעקבות התפתחות אירוע נגיף הקורונה.

3. ביאור 1(כט) תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם - התאגידים הבנקאים נערכים ליישום העדכונים החלים בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בשנים האחרונות, בנושא הפרשות להפסדי אשראי צפויים, החל מיום 1.1.2022.  בנוסף, בביאור זה נכללו תיקונים לקודיפיקציה שפורסמו ואשר טרם מיושמים בדוחות הכספיים של התאגיד בנקאי ליום 31 בדצמבר 2020.
 

נשמח לעמוד לשירותכם במתן הבהרות נוספות ככל שיידרשו.
 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>