This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

דוחות כספיים שנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2020

09 דצמבר 2020

אודי גרינברג , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |
רן שרמן , שותף, מנהל מחלקה מקצועית |

אנו מתכבדים להגיש עבורכם דוגמה למבנה של דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2020, ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע‑2010 ("תקנות דוחות שנתיים")

בנוסף לפרק הדוחות הכספיים השנתיים, הובאו גם הפרקים בדבר מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים") ודוחות פרופורמה לפי תקנה 9א לתקנות דוחות תקופתיים.


לדוחות הכספיים לדוגמה בקובץ PDF >>

לקובץ WORD >>

השינויים העיקריים בדוחות כספיים שנתיים לדוגמה אלה ביחס לדוחות כספיים שנתיים לדוגמה 2019

יישום לראשונה של תקנים חדשים
הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה הותאמו בשל כניסתם לתוקף של:

 • הגדרת עסק - תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים: היישום לראשונה של התיקונים בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית ובביאור נדל"ן להשקעה (ביאורים 2.2, 2.3.1 ו-11.2.4).​
   
 • ויתור (concession) על דמי שכירות המתייחס למגפת הקורונה (COVID-19) - תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות: היישום לראשונה של התיקונים בא לידי ביטוי בעיקר בביאור המדיניות החשבונאית ובביאור הכנסות אחרות (ביאורים 2.3.2, 2.25.2, ו-30.1).
   
 • תמריצי חכירה - תיקון לדוגמה להמחשה המצורפת ל-IFRS 16 הנכלל במסגרת השיפורים השנתיים מחזור 2020-2018.

ביאור היישום לראשונה של תקנים חדשים (ביאור 2.3) בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה אינו כולל את התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 ולתקן חשבונאות בינלאומי 8 בדבר הגדרת מהותיות שפורסם בחודש אוקטובר 2018 ואת התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9, לתקן חשבונאות בינלאומי 39 ולתקן דיווח כספי בינלאומי 7 בדבר רפורמת שיעור ריבית עוגן (שלב ראשון) שפורסם בחודש ספטמבר 2019.

תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה הותאמו בשל פרסומם של התיקונים לתקנים החשבונאיים הבאים:

 • סיווג התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות – תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים.חוזה מכביד – עלויות לקיום חוזה – תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים.
   
 • תקבולים לפני השימוש המיועד – תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 16 רכוש קבוע.
   
 • שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים – מחזור 2020-2018 (הביאור אינו כולל את התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 1 בדבר חברת בת כמאמצת לראשונה ואת התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 41 בדבר מיסוי במדידת שווי הוגן).
   
 • רפורמת שיעור ריבית עוגן (שלב שני)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים, לתקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים, לתקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח ולתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות (הביאור אינו כולל את התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 39 ולתקן דיווח כספי בינלאומי 4).

ביאור תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם (ביאור 2.46) בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה אינו כולל את התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28 בדבר מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו, שפורסמו בספטמבר 2014, כיוון שמועד התחילה שלהם נדחה למועד בלתי מוגדר ואת התיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 3 בדבר הפניה למסגרת המושגית שפורסם במאי 2020.


מגפת הקורונה (COVID-19)

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה נכללו בביאור 1 הוראות גילוי בקשר למגפת הקורונה (COVID-19). יש לשקול את מיקום הביאור בהתאם לנסיבות. כמו כן, בביאור המדיניות החשבונאית 2.25.3.3 בדבר החברה כמחכירה בחכירה תפעולית נוספה התייחסות לטיפול החשבונאי בהקלות שניתנו על ידי מחכירים המתייחסות למגפה. ההשלכות החשבונאיות בגין האירוע כוללות, בין היתר (הרשימה אינה ממצה):

• ירידת ערך נכסים

• ירידות ערך מלאיים לשווי מימוש נטו

• שווי הוגן של נכסים פיננסיים ולא פיננסיים

• גידול בהפרשות להפסדי אשראי חזויים

• שינויים מהותיים בהתחייבויות להטבות עובדים ובשווי הגון של נכסי תכנית

• הפרת אמות מידה פיננסיות

• שינויים בחוזים

• ביטולי חוזים

• הפרשות בגין חוזים מכבידים

• מענקי ממשלה

• מסים על ההכנסה

• נזילות ואיתנות פיננסית

• התייחסות לוויתורים ודחייה בתשלומי שכירות

• הפחתות / ויתורי שכר של בעלי שליטה ו/או נושאי משרה

• תמורה משתנה בחוזים עם לקוחות (למשל, לאור קנסות על איחור שלא נצפו לפני כן)

• אומדנים קריטיים ושיקולי דעת מהותיים שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים

• אירועים לאחר תקופת הדיווח.

 

שינויים נוספים

בדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה עודכנו בהערות השוליים התייחסויות לפרסומים רלוונטיים של רשות ניירות ערך, של רשת BDO ולהחלטות סדר יום של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRS IC).

 

הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה מהווים דוגמה לצורך המחשה בלבד של כללי הגילוי וההצגה בהתאם ל-IFRS ותקנות דוחות שנתיים. ייתכן ויידרשו התאמות, שינויים או הוספות לדוחות לדוגמה אלה לאור תקנים חדשים, החלטות רשות ניירות ערך וכיוצ"ב, שיפורסמו לאחר מועד פרסום זה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>