This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

האם החוק להגברת האכיפה השיג את מטרתו?

05 ספטמבר 2017

יניב ברק, מנהל פרויקטים במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים |
זהר בר דוד טויזר , ראש קבוצת ביקורת פנימית בהתיישבות ותעשייה, BDO Consulting |
 
בקצרה

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקף ביוני 2012 במטרה להסדיר את העסקת עובדי הקבלן בתחומי הניקיון, ההסעדה והשמירה והאבטחה, ולהגן על זכויותיהם. בחמש השנים האחרונות ערכנו ב-BDO זיו האפט עשרות בדיקות שכר בארגונים שונים ומניתוחן עולה כי החוק אכן השיג מטרה זו וקיימת ירידה משמעותית בהיקף ההפרות בקרב קבלנים בארגון הנבדק ובהיקפן הכספי. לירידה בהיקף וגובה ההפרות סיבות רבות, כמו חשש מביקורות מנהל ההסדרה והאכיפה של משרד העבודה או בכך שהקבלנים מבינים שהם תחת פיקוח צמוד והלקוח עשוי להחליפם. עם זאת, אין ספק כי הגורם המשמעותי ביותר הוא ביצוע בדיקות של בודק שכר מוסמך. עבור ארגונים שכבר מבצעים בדיקות שכר, בין הגורמים שזוהו כמסייעים לירידה ניכרת בכמות ההפרות נמצא שיתוף פעולה וקשר רציף בין מזמין השירות, בודק השכר וקבלן השירותים.

אין ספק שהחוק השיג מטרתו להפחתת כמות והיקף ההפרות, אך יישומו בשטח הוא שאחראי לשינוי האמיתי. גם היום, בשנת 2017, בארגונים שמבצעים בדיקות שכר בפעם הראשונה יש כמות הפרות גבוהה מאוד. לעומת זאת, בארגונים בהן מבוצעות בדיקות של בודק שכר מוסמך, כמות ההפרות והיקפן הכספי יורדים משמעותית לאורך השנים. 

 

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה שאחת ממטרותיו העיקריות היתה להסדיר את נושא העסקת עובדי הקבלן בתחומי השמירה והאבטחה, ניקיון והסעדה, ולעשות כל שניתן על מנת לוודא כי לא יפגעו זכויותיהם של עובדי הקבלן – "העובדים השקופים".

הישגי החוק

בניתוח שביצענו בעשרות בדיקות שכר שערכנו בחמש השנים האחרונות, מצאנו כי החוק אכן השיג את מטרתו, לפחות בכל הנוגע להעסקת עובדי קבלן. ניתן לומר באופן מובהק כי בארגונים בהם אנו מבצעים בדיקות שכר חוזרות ונשנות, קיימת ירידה משמעותית הן בכמות ההפרות הנמצאות אצל הקבלנים בארגון הנבדק, והן בהיקפן הכספי של ההפרות.

כך, למשל, ל-40% מעובדי הקבלנים שנבדקו במסגרת בדיקות השכר שנערכו בשנת 2013, נמצאו הפרות מהותיות בנושא הפרשות לפנסיה ופיצויים, כאשר מרבית ההפרות היו בשל אי הפרשה או הפרשה בשיעורים נמוכים מהקבוע בצו ההרחבה שהיה תקף לאותה תקופה. לעומת זאת, בשנת 2016 ירד שיעור ההפרות ל-15%, כאשר מרבית ההפרות נובעות מאי הפרשה על רכיבי שכר מסוימים בלבד.

בנוסף, בשנת 2013 נמצאו הפרות בנושא זכאות לחופשה שנתית עבור 47% מהעובדים, לעומת 11% בלבד בשנת 2016.

הסיבות לירידה בהיקף ההפרות

להערכתנו, הצמצום הן בכמות ההפרות והן בהיקפן הכספי נובע, בין השאר, מהסיבות הבאות:

  1. חשש מביקורות מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה.

  2. הכרה והבנה של קבלני השירותים כי הם נתונים לפיקוח ומעקב צמודים מטעם מזמין השירות, באמצעות בדיקות שכר תקופתיות של בודק שכר מוסמך.  
  3. הפרות חוזרות ונשנות מצד קבלנים עלולים לגרום למזמין השירות להחליפם בקבלן אחר וזאת על מנת להימנע מחשיפה לקנסות מנהליים.
  4. שיתוף פעולה בין בודק השכר לבין קבלני השירותים בנושא התאמת מערכת הנוכחות והשכר לחוקת העבודה.
  5. עיגון צווי הרחבה בענפי הניקיון והשמירה אשר הסדירו את תנאי העסקת העובדים באופן ברור וביטלו צווי הרחבה קודמים.

האם הגענו "למנוחה ולנחלה"?

על אף האמור לעיל, נציין כי ברוב הברור של בדיקות השכר הנערכות על ידנו עדיין נמצאות הפרות, אולם חומרתן של ההפרות והיקפן הכספי נמוך יותר.  

אחת התובנות שהגענו אליה מבדיקות רבות שביצענו בארגונים מסוגים שונים, היא שקיימת חשיבות רבה לקשר רציף ושיתוף פעולה בין שלושת הגורמים המעורבים: מזמין השירות, בודק השכר וקבלן השירותים. לראיה, בארגונים בהם מתקיים קשר הדוק בין מזמין השירות לבודק השכר ובין בודק השכר לקבלן השירותים כמות ההפרות יורדת בצורה ניכרת יותר.

בדיקות שכר הן הגורם המשמעותי ביותר

לאור בדיקות רבות שביצענו בעשרות ארגונים, ניתן לומר בוודאות שהחוק להגברת האכיפה השיג את מטרתו. כמות ההפרות והיקפן הכספי בארגונים בהם מבוצעות בדיקות של בודק שכר מוסמך יורדות משמעותית לאורך השנים.

הירידה בכמות ההפרות נובעת מסיבות המפורטות במאמר אך דבר אחד הינו ודאי – בדיקות השכר של בודק שכר מוסמך הינן הגורם המשמעותי ביותר לכך ולראייה, בארגונים בהם אנו מבצעים בדיקות שכר בפעם הראשונה, גם בשנת 2017 כחמש שנים לאחר תחילת החוק, כמות ההפרות הקיימת הינה גבוהה מאוד.