This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם של משרד הכלכלה והתעשיה

17 יוני 2019

ראלי קוברסקי , מנהל שותף, מנכ"ל BDO Operational Excellence |
אסתי גולדהמר , שותפה – מנהלת BDO Operational Excellence |
דני לרר , שותף מנהל BDO Operational Excellence |
בקצרה

**הקצאות חדשות לשנת 2019 בהיקף של 40 מיליון ₪**

BDO מסייעת למפעלים כיועץ מקצועי מלווה בהכנת תכניות והגשת בקשות במסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם של משרד הכלכלה והתעשייה.

המסלול מציע מענק כספי עד 1.5 מיליון שקלים, בעבור הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעלים תעשייתיים ברחבי הארץ.

במסגרת המסלול ניתן לקבל מענק בשיעור של 30% למפעלים באזורי עדיפות לאומית, ובשיעור של 20% ליתר חלקי הארץ, כאשר המענק ניתן לתקופה של 36 חודשים.

המענק מוענק בעבור השקעות הוניות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות והטמעתן, וכן בעבור השקעות "רכות" המסייעות בהשבחת ההון האנושי (על ידי הכשרות מקצועיות) ו/או קידום החדשנות (ככל שמסייעת להשגת יתרונות תחרותיים).

המענק יינתן בשיטת "כל הקודם זוכה" בשילוב עם שיטת הקצאה תחרותית, כאשר ניתן להגיש בקשה לסיוע עד ליום 3.9.19

את הבקשות יש להגיש בצירוף תכנית עבודה להשגת התוצאות הרצויות של המסלול, שנערכה על ידי יועץ מלווה מומחה בתחום.

אנחנו ב- BDO Operational Excellence מתמחים בייעוץ וליווי חברות תעשייתיות בתהליכי התייעלות והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות. רק בשנה שעברה ליווינו עשרות מפעלים שזכו למענקים בהיקף כולל של למעלה מ-27 מיליון ₪.

למידע נוסף וליווי בהכנת התכנית צרו קשר עם גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

תנאי הזכאות ודרישות סף

התכנית החדשה של משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות, באה לעודד השקעות בטכנולוגיות חדשניות על מנת לקדם את פיתוחם וכושר ייצורם של המפעלים התעשייתיים בישראל.

על פי תנאי התכנית, זכאי להגיש בקשה לסיוע כל מפעל תעשייתי (מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד), העומד בתנאי הסף להלן:

 • המפעל בעל הנהלת חשבונות עצמאית
 • פעילות הייצור שלו מרוכזת באתר מסוים
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא ייצור באחד מענפי "תעשייה וחרושת" (סדר (C, בהם מזון, טקסטיל, ציוד חשמלי, מחשבים ועוד (לרשימת המלאה באתר הלמ"ס)
 • המפעל בעל 5 שנות פעילות (ניסיון) באחד מענפי "תעשייה וחרושת"
 • אם הבקשה הינה עבור קו יצור, המפעל בעל 5 שנות ניסיון בענף התעשייה הרלוונטי לאותו קו יצור (מתוך ענפי "תעשייה וחרושת")
 • מעסיק 5 עד 250 עובדים בתחום הפעילות בגינה הוגשה הבקשה
 • הכנסות המפעל בישראל בשנה הקלנדרית או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, הקודמות למועד הגשת הבקשה - לא עלו על 200 מיליון ש"ח
 • פעילות הייצור שלו אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים, ואין למפעל כתב אישור בתוקף במסלול מענקים

 

הפעילות בגינה ניתן לבקש סיוע

ניתן להגיש בקשת סיוע עבור כל אחת מהפעילויות להלן, ובלבד שלכל פעילות קיימת הנהלת חשבונות עצמאית ונפרדת:

 • מפעל אחד בתאגיד
 • קו ייצור אחד במפעל אחד בתאגיד
 • 2 קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד – זאת ובלבד שתקרת סך ה"השקעה המזכה" בעבור 2 קווי הייצור אינה עולה על 5 מיליון ₪, והכנסתו של המפעל בו מוקמים קווי הייצור אינה עולה על 200 מיליון ₪.

 

השקעות מזכות

כאמור, מטרת המסלול היא לעודד השקעות בפיתוח מפעלי תעשייה ועל כן הסיוע ניתן בעבור השקעות בטכנולוגיות מתקדמות. בכלל זה:

השקעות הוניות בטכנולוגיות ייצור מתקדמות
כמו רובוטיקה מתקדמת, IOT תעשייתי, ניתוח דאטה מתקדם (אנליטיקס), ייצור באמצעות מדפסות תלת ממד, בקרת תהליכים מתקדמת, דיגיטציה ואינטגרציה של המפעל, ביג דאטה, חומרים מתקדמים וכיו"ב.

ניתן להכיר גם בהשקעות הוניות הדרושות לצורך הטמעת טכנולוגיות חדשניות (ואינן השקעה ישירה בטכנולוגיות ייצור כאמור). עם זאת, שיעורן לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת וההכרה בהן מותנית בהמלצה של הבודק המקצועי והחלטת הוועדה.

השקעות רכות
השקעות המיועדות להעצמת ההון האנושי – הכשרות מקצועיות לעובדים לצורך שדרוג, תפעול והטמעה של ציוד וטכנולוגיה חדשנית לייצור מתקדם, לרבות הבאת מומחים מחו"ל.

וכן השקעות המיועדות לקידום החדשנות – חדשנות במוצרים, במודלים עסקיים, בחוויית לקוח וכן חדשנות תהליכית ועיצובית, או שילוב ביניהן ובלבד שיש בהם יתרון תחרותי. בכלל זה, גם ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי לפיתוח המוצרים וקו הייצור, וכן עלויות רגולציה כמו רישום פטנטים בארץ ובחו"ל, רישום מסחרי והוצאות תקינה.

שימו לב: יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה ועד לסיום תקופת הסיוע (36 חודשים).

 

שיעור וגובה הסיוע

שיעור וגובה הסיוע נקבעים על פי מיקומו הגיאוגרפי של המפעל בישראל וכן על פי סיווג הפעילות - היקף מחזור המכירות של הפעילות בגינה מבוקש הסיוע (המפעל או קו הייצור; כנגזרת של סך ההכנסות, כמוגדר בתנאי הסף).

מפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית: שיעור הסיוע עומד על 30% מהתכנית המאושרת: 19.5% בסיוע שוטף לצד 10.5% במענק בונוס.

אזורי עדיפות לאומית הינם אזורים שהוגדרו בהחלטת ממשלה וזכאים להטבות ותמריצים מיוחדים במטרה לסייע בקידומם. אזורים אלו כוללים יישובי פריפריה, יישובים חדשים, אזורים מאוימים ביטחונית ויישובים צמודי גדר (לרשימת היישובים המלאה באתר משרד הכלכלה והתעשייה).

מפעלים תעשייתיים ביתר חלקי הארץ: שיעור הסיוע עומד על 20% מהתוכנית המאושרת: 15% בסיוע שוטף לצד 5% מענק בונוס.

גובה הסיוע המקסימלי שניתן לקבל כנגד השיעורים האמורים (30% לאזורי עדיפות ו-20% ליתר אזורי הארץ), נקבע על פי היקף מחזור המכירות של הפעילות עבורה מוגשת הבקשה:

פעילות זעירה (עד 10 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 300 אלף ₪

פעילות קטנה (10 מיליון ₪ עד 75 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 3 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 900 אלף ₪

פעילות בינונית (75 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪
 • גובה הסיוע לא יעלה על 1.5 מיליון ₪

הסיוע ניתן לתקופה של 36 חודשים ממועד כתב האישור.


גיבוש תכנית העבודה ועריכתה ע"י יועץ מלווה

על מנת לקבל סיוע, יש להגיש תכנית עבודה להשגת שתיים מהתוצאות הרצויות המוגדרות במסלול:

 • שיפור התוצאות העסקיות של המפעל / הקו התעשייתי
 • שיפור תהליך ייצור קיים, על ידי הטמעה של טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם
 • שיפור מוצר קיים או ייצור מוצר חדש
 • הגדלת הפריון של הפעילות הייצורית ב-15% לפחות

במסגרת התכנית, יש להציג את שלבי ההתארגנות והביצוע עבור השגת התוצאות הרצויות.

כמו כן, יש לבחור לפחות 3 מדדים שיאפשרו לבדוק את העמידה בתוצאות הרצויות בפועל, כמו גידול במכירות, חסכון בעלויות, יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה, אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים, פתיחת שווקים חדשים ועוד.

כחלק מהדרישות, תכנית העבודה המוגשת צריכה להיות ערוכה על ידי יועץ מלווה.

לאחר אישור הבקשה, ניתן לקבל החזר של 30% מהסכום ששולם עבור הכנת התוכנית: עד 30,000 ש"ח למפעלים זעירים וקטנים, ועד 40,000 ש"ח למפעלים בינוניים.

ההוצאה תוכר רק כאשר היועץ המלווה אינו שכיר שמועסק ע"י מגיש הבקשה, ובלבד שהתכנית הוצאה עד 6 חודשים לפני פרסום ההוראה ובוצעו ההתאמות הנדרשות, כנדרש בהוראה (תנאי המסלול). 

 

שירותי יועץ מלווה של BDO

BDO Operational Excellence מתמחה בייעוץ לחברות תעשייתיות בשיפור מדדי ביצוע תפעוליים, שיפור תהליכי עבודה וגיבוש מבנים ארגוניים להעלאת התפוקה ושיפור רווחים. זאת לצד תכנון פונקציונאלי של מפעלים, תכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים, וניהול פרויקטים והטמעה בתחום האוטומציה והרובוטיקה.

בהכנת תכניות עבודה למסלול לטכנולוגיות ייצור מתקדם, BDO מציעה שילוב אידאלי המאפשר למפעלים לייצר תכנית אפקטיבית להשגת התוצאות הרצויות – הן לקבלת הסיוע והן לפיתוח העסקי והטכנולוגי של המפעל.

 

למידע נוסף וליווי בהכנת תכנית העבודה, צרו קשר עם המומחים שלנו:

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

המידע לעיל הנו תמצית מידע בלבד ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל 4.54 המלאה התקפה והמפורסמת לציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה