מאמרים:

הקצאה חדשה מסלולי סיוע לתעשייה - מאי 2021

27 מאי 2021

דני לרר, שותף BDO Operational Excellence |

 

פתיחת מסלולי הסיוע להעלאת הפריון ולהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם –מאי 2021

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה והתאחדות התעשיינים הודיעו על פתיחת 2 מסלולי מענקים: מסלול להעלאת פריון בתעשייה ומסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם.

במסגרת מסלולים אלו ינתן מענק בשיעור של 20% - 30% מההשקעות שיאושרו, בהתאם למיקום המפעל. מסלולים אלו נפתחים בתקציב של 28.5 מיליון ₪ לכל מסלול.

 

התוכנית להעלאת פריון בתעשייה (הוראת מנכ"ל 4.44(  – מקצה ראשון לשנת 2021

המועד האחרון להגשת בקשות: 29.7.21

התוכנית מיועדת למפעלי תעשייה הממוקמים באזורי עדיפות לאומית וירושלים, לביצוע השקעות לשדרוג טכולוגי לשיפור הפריון. גובה המענק עד 30% מהיקף ההשקעה ולא יותר מ 3 מיליון ש"ח.

הסיוע הינו על בסיס שיטת הקצאה תחרותית.

 

1. קריטריונים ותנאי סף עיקריים

א. המפעל פועל באזור עדיפות לאומית וירושלים.

ב. מחזור מכירות שנתי של הפעילות הייצורית העומדת בבסיס הבקשה עד 200 מיליון ₪

ג. העסקה של 250-5 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה

ד. המפעל אינו נהנה מתמיכה במסלול מענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון או מתוקף מסלול סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל COVID 19

ה. מקבל סיוע שקיבל כתב אישור במסגרת הוראות מנכ"ל 44.4 ו- 54.4 בהקצאות קודמות יוכל לקבל  אישור בשנה קלנדרית זאת בגין השקעות שלא נכללו בבקשה הקודמת באותו מפעל ובגין קו ייצור אחר הבקשה תובא לדיון בוועדה האחרונה ובכפוף ליתרת התקציב.

ו. מקבל סיוע שקיבל כתב אישור במסגרת הוראות מנכ"ל 44.4 ו- 54.4 בהקצאות קודמות,  יוכל להגיש בקשה נוספת על פי הוראה זו, לפני תום תקופת התכנית הקודמת, ככל שמדובר במפעל שונה הממוקם  אתר אחר, וועדת ההקצאה תדון לגופו של עניין .

ז. עיקר הפעילות היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשיה סדר C על פי הלמ"ס

 

 2. גובה הסיוע ופריסתו

גובה הסיוע נקבע על פי היקף מחזור המכירות של הפעילות בגינה מבוקש הסיוע, באופן הבא:

פעילות זעירה (עד 10 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 300 אלף ₪

 

פעילות קטנה (10 מיליון ₪ עד 75 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 1.5 מיליון ₪

 

פעילות בינונית (75 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 3 מיליון ₪

 

3. השקעות מזכות

3.1 השקעות הוניות

רכישה, שדרוג או התקנה של ציוד מתקדם, לרבות תקשורת מחשבים לרצפת הייצור וציוד תעבורה פנים-מפעלי; וכן, ציוד, מכונות ומערכות חדשים להתייעלות משאבים וחומרי גלם (כמו צמצום פחת, שימוש חוזר, בידוד וייעול אקלים, ניטור ובקרה של זרימת משאבים או הפחתה במקור של פסולת ושפכים).

3.2 השקעות רכות

השקעות המיועדות לשיפור המצוינות התפעולית (OPEX); תהליכי ניהול, תכנון, בקרה ומדידה; העצמת ההון האנושי (ע"י הכשרות מקצועיות); קידום החדשנות (במוצרים, מודלים עסקיים, חוויית לקוח וכדו'), לרבות שירותי ייעוץ ייעודיים ובלבד שיש בהם להגדלת הערך המוסף; וכן עבור קבלת שירותי ייעוץ מקצועיים להתייעלות משאבים וחומרי גלם.

 

4. דרישות התכנית להעלאת פריון העבודה

אחד מתנאי הסף של המסלול הינו גיבוש "תכנית להעלאת פריון העבודה" שנערכה על ידי יועץ מלווה.

תכנית זו הינה תכנית עבודה להשגת המטרה המוגדרת במסלול הסיוע: העלאת מדדי הפריון (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה) בשיעור של 30% לפחות, בפעילות עבורה הוגשה הבקשה.

 

  5. ליווי, הכנה והגשת תוכניות לקבלת הסיוע

חברת BDO Operational Excellence המתמחה ביעוץ תפעולי להעלאת פריון והטמעת אוטומציה ורובוטיקה במפעלי ייצור, ליוותה והכינה תוכניות השקעה לכ- 70 חברות, ב- 3 השנים האחרונות,  שזכו במענקי השקעה של עשרות מיליוני ₪ במסגרת מסלולי סיוע אלו.

למידע נוסף וליווי בהכנת תכנית העבודה, צרו קשר:

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

 

מסלול להטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם  – מקצה ראשון לשנת 2021

המועד האחרון להגשת בקשות: 2.8.21

התוכנית מיועדת למפעלי תעשייה הפועלים ברחבי הארץ לביצוע השקעות בטכנולוגיות ייצור מתקדם. התוכנית כוללת מסלול ראשי ושני תתי מסלולים מהירים. תקרת ההשקעה המזכה במסלול הראשי הינה עד 5 מיליון ש"ח וקבלת מענק של עד 30% מהיקף ההשקעה. תקרת ההשקעה בתת מסלול א' הינה עד 200,000 ש"ח ואילו תקרת ההשקעה בתת מסלול ב' הינה עד 750,000 ש"ח. הסיוע במסלול הראשי הינו על בסיס שיטת הקצאה תחרותית. ובתתי המסלולים על בסיס כל הקודם זוכה

 

1. קריטריונים ותנאי סף עיקריים – מסלול ראשי

א. מחזור מכירות שנתי של הפעילות הייצורית העומדת בבסיס הבקשה עד 200 מיליון ₪

ב. העסקה של 250-5 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה

ג. המפעל אינו נהנה מתמיכה במסלול מענקים מתוקף חוק עידוד השקעות הון או מתוקף מסלול סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל COVID 19

ד. עיקר הפעילות היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשיה סדר C על פי הלמ"ס

 

 2. גובה הסיוע ופריסתו

גובה הסיוע נקבע על פי היקף מיקום המפעל ומחזור המכירות של הפעילות בגינה מבוקש הסיוע, באופן הבא:

 • מפעלים הפועלים באזורי עדיפות לאומית וירושלים גובה הסיוע הינו 30% מההשקעה
 • מפעלים הפועלים ביתר חלקי הארץ גובה הסיוע הינו 20% מההשקעה

פעילות זעירה (עד 10 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 300 אלף ₪

 

פעילות קטנה (10 מיליון ₪ עד 75 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 3 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 1 מיליון ₪

 

פעילות בינונית (75 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 1.5 מיליון ₪

 

3. השקעות מזכות

3.1 השקעות הוניות

 • רובוטיקה מתקדמת, IOT תעשייתי, ניתוח דאטה מתקדם (אנליטיקס), ייצור באמצעות מדפסות תלת מימד, בקרת תהליכים מתקדמת, דיגיטציה ואינטגרציה של המפעל, ביג דאטה, חומרים מתקדמים וכיו"ב.
 • ניתן להכיר גם בהשקעות הוניות הדרושות לצורך הטמעת טכנולוגיות חדשניות (ואינן השקעה ישירה בטכנולוגיות ייצור כאמור). עם זאת, שיעורן לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת וההכרה בהן מותנית בהמלצה של הבודק המקצועי והחלטת הוועדה.

 

 3.2 השקעות רכות

 • השקעות המיועדות להעצמת ההון האנושי – הכשרות מקצועיות לעובדים לצורך שדרוג, תפעול והטמעה של ציוד וטכנולוגיה חדשנית לייצור מתקדם.
 • וכן השקעות המיועדות לקידום החדשנות – חדשנות במוצרים, במודלים עסקיים, בחוויית לקוח וכן חדשנות תהליכית ועיצובית, או שילוב ביניהן ובלבד שיש בהם יתרון תחרותי. בכלל זה, גם ייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי לפיתוח המוצרים וקו הייצור, וכן עלויות רגולציה כמו רישום פטנטים בארץ ובחו"ל, רישום מסחרי והוצאות תקינה.

 

4. מסלולים מהירים

כמו כן, נפתחו שני מסלולים חדשים ומהירים שנועדו לסייע למפעלים לבצע התאמות רלוונטיות בשל משבר הקורונה בתחום דיגיטציה ואוטומציה עם תקרת השקעה של עד 750 אלף ש"ח. מסלול זה מיועד למפעלים עם מחזור מכירות של הפעילות הייצורית (מפעל או קו/י ייצור) של עד 200 מיליון ש"ח. הסיוע במסלול זה הינו על בסיס "כל הקודם זוכה".

 

5. גיבוש תוכנית עבודה להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

תוכנית במסלול הראשי ותוכנית מסלול מהיר במסלול עד 750 אלף ₪ מחויבות בהגשה ע"י יועץ מקצועי, העומד בתנאי משרד הכלכלה.

 

 6. ליווי, הכנה והגשת תוכניות לקבלת הסיוע

חברת BDO Operational Excellence המתמחה ביעוץ תפעולי להעלאת פריון והטמעת אוטומציה ורובוטיקה במפעלי ייצור, ליוותה והכינה תוכניות השקעה לכ- 70 חברות, ב- 3 השנים האחרונות,  שזכו במענקי השקעה של עשרות מיליוני ₪ במסגרת מסלולי סיוע אלו.

למידע נוסף וליווי בהכנת תכנית העבודה, צרו קשר:

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

המידע לעיל הנו תמצית מידע בלבד ואינו נוסח מחייב. הנוסח המלא מופיע בהוראות מנכ"ל 4.44 ו 4.54 של רשות ההשקעות

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>