This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

סיוע למפעל תעשייתי: התכנית להעלאת הפריון הקצאה לשנת 2019

17 יוני 2019

בקצרה

משרד הכלכלה הודיע על פתיחת מקצה נוסף בתכנית להעלאת הפריון בתעשייה עבורו ניתן להגיש בקשות לסיוע עד ליום 13.8.19.

המסלול מציע סיוע כספי בשיעור של 30% ועד 3 מיליון שקלים, בעבור העלאת מדדי הפריון במפעלים תעשייתיים בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית.

הסיוע מוענק בעבור השקעות הוניות לרכישה והתקנה של ציוד, מחשוב ומכונות לצרכי התייעלות, וכן השקעות "רכות" המסייעות בשיפור המצוינות בתפעול, תכנון ובקרה; השבחת ההון האנושי (על ידי הכשרות מקצועיות) וקידום החדשנות (ככל שמסייעת להשגת יתרונות תחרותיים).

קבלת הסיוע מותנית בהגשת תכנית עבודה שנערכה על ידי יועץ מלווה ומיועדת להשגת שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה.

למידע נוסף וליווי בהכנת התכנית צרו קשר עם גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

 

 

תנאי זכאות ודרישות סף

מטרת התכנית היא לעודד דרכי פעולה שונות לשיפור מדדי הפריון – ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה – ולהוביל לעלייה של 30% ומעלה במפעלי התעשייה.

בהתאם, זכאי להגיש בקשה לסיוע כל מפעל תעשייתי (בבעלות תאגיד), העונה על התנאים להלן:

 • המפעל ממוקם בירושלים או באזור עדיפות לאומית (להורדת הרשימה המלאה)  
 • המפעל בעל הנהלת חשבונות עצמאית
 • פעילות הייצור שלו מרוכזת באתר מסוים
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא ייצור באחד מענפי "תעשייה וחרושת" (סדר C, כמפורט באתר הלמ"ס), למעט מכרה, מפעל להפקת משאב טבע, מפעל לחיפוש והפקת נפט, ומפעל חקלאי
 • המפעל מעסיק 5 עד 250 עובדים והוא בעל 5 שנות ניסיון לפחות בתחום הפעילות בגינה הוגשה הבקשה (מפעל או קו ייצור)
 • הכנסות המפעל בישראל בשנה הקלנדרית או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, הקודמות למועד הגשת הבקשה - לא עלו על 200 מיליון ₪
 • פעילות הייצור שלו אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים
 • הוגשה על ידו "תכנית להעלאת פריון העבודה" שנערכה על ידי יועץ מלווה וצעדיה מיועדים להעלאת הפריון ב-30% לפחות, בפעילות עבורה מבוקש הסיוע

עבור איזו פעילות ניתן לבקש סיוע?

במסגרת התכנית ניתן להגיש בקשת סיוע עבור מפעל תעשייתי בתאגיד ו/או קו ייצור ספציפי במפעל, בתנאים הבאים:

 • לכל פעילות קיימת הנהלת חשבונות נפרדת ועצמאית

 • עד שני מפעלים תעשייתיים באותו תאגיד, כל אחד מהם באתר שונה
 • עד שני קווי ייצור (במפעל אחד או בשני מפעלים שונים במצטבר)

 

גובה הסיוע ופריסתו

גובה הסיוע נקבע על פי סיווג (היקף מחזור המכירות) של הפעילות בגינה מבוקש הסיוע, באופן הבא:

פעילות זעירה (עד 10 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 1 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 300 אלף ₪

פעילות קטנה (10 מיליון ₪ עד 75 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 1.5 מיליון ₪

פעילות בינונית (75 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪)

 • תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪
 • גובה הסיוע הוא עד 3 מיליון ₪

הסיוע ניתן לתקופה של 36 חודשים ממועד כתב האישור: 65% במקביל לביצוע ההשקעות ו-35% נוספים לאחר הגשת "דוח ביצוע סופי" ואישורו, ובכפוף לעמידה ביעדי התכנית שהוגשה.

במסגרת הסיוע, יוכרו רק השקעות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה ועד לסיום תקופת הסיוע.

השקעות מזכות

כאמור, מטרת המסלול היא להביא לעלייה במדדי הפריון של מפעלי תעשייה, ועל כן הסיוע ניתן בעבור השקעות המקדמות את המפעל להתייעלות הרצויה. בכלל זה:

השקעות הוניות בציוד טכנולוגי הקשור לשרשרת האספקה
רכישה, שדרוג או התקנה של ציוד מתקדם, לרבות תקשורת מחשבים לרצפת הייצור וציוד תעבורה פנים-מפעלי; וכן, ציוד, מכונות ומערכות חדשים להתייעלות משאבים וחומרי גלם (כמו צמצום פחת, שימוש חוזר, בידוד וייעול אקלים, ניטור ובקרה של זרימת משאבים או הפחתה במקור של פסולת ושפכים).

השקעות רכות להתייעלות והעלאת הפריון
השקעות המיועדות לשיפור המצוינות התפעולית (OPEX); תהליכי ניהול, תכנון, בקרה ומדידה; העצמת ההון האנושי (ע"י הכשרות מקצועיות); קידום החדשנות (במוצרים, מודלים עסקיים, חוויית לקוח וכדו'), לרבות שירותי ייעוץ ייעודיים ובלבד שיש בהם להגדלת הערך המוסף; וכן עבור קבלת שירותי ייעוץ מקצועיים להתייעלות משאבים וחומרי גלם.

דרישות התכנית להעלאת פריון העבודה

אחד מתנאי הסף של המסלול הינו גיבוש "תכנית להעלאת פריון העבודה" שנערכה על ידי יועץ מלווה.

תכנית זו הינה תכנית עבודה להשגת המטרה המוגדרת במסלול הסיוע: העלאת מדדי הפריון (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה) בשיעור של 30% לפחות, בפעילות עבורה הוגשה הבקשה.

התכנית להעלאת פריון העבודה צריכה להתייחס לשני מרכיבי חובה:

 1. שיפור מדדים תפעוליים על ידי השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה
 2. שיפור המצוינות התפעולית הצפוי למפעל Operational Expenses (OPEX)

  ומוטב שתתייחס גם לאחד או יותר משלושת מרכיבי הרשות:
 3. קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות בחוויית הלקוח או שילוב ביניהם
 4. העצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, ושיפור יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגיות
 5. התייעלות במשאבים וחומרי גלם

כאמור, נדרש כי תכנית העבודה תיערך על ידי יועץ מלווה.

עם זאת, לאחר אישור הבקשה ניתן לקבל (בנוסף להשקעות המזכות) החזר עבור הכנת התוכנית, לרבות הסיוע ע"י יועץ מלווה, בשיעור של 30%: עד 30,000 ש"ח למפעלים זעירים וקטנים, ועד 40,000 ש"ח למפעלים בינוניים.

שירותי יועץ מלווה של BDO

BDO Operational Excellence מתמחה במתן ייעוץ לחברות ומפעלים בתחומי התעשייה, בדגש על העלאת מדדי הפריון ומדדי ביצוע תפעוליים, שיפור תהליכי העבודה וגיבוש מבנים ארגוניים להעלאת הרווחים והתפוקה. בכלל זה, המחלקה מתמחה בתכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים, תכנון פונקציונלי של מפעלים, וניהול פרויקטים והטמעה בתחומי הרובוטיקה והאוטומציה.

 

למידע נוסף וליווי בהכנת תכנית העבודה, צרו קשר:

גדעון כהן: 054-6688171, 03-6126868, [email protected]

המידע לעיל הנו תמצית מידע בלבד ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל 4.44 המלאה התקפה והמפורסמת לציבור באתר משרד הכלכלה והתעשייה