This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - שינויים מהותיים בהוראות המיסוי הבינלאומי ובמחירי העברה

05 פברואר 2017

ביום 4.1.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז–2017 אשר במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים מהותיים בתחום המיסוי הבינלאומי ובמחירי העברה, כדלקמן:
 

קביעת חזקה ביחס לשליטה וניהול ותיקון הוראות חברה נשלטת זרה ביחס לסיווג הכנסות כהכנסות פסיביות

במסגרת הצעת החוק מוצע, בין היתר, לקבוע חזקה הניתנת לסתירה ביחס לשליטה וניהול מישראל של חברה זרה ומוצע לתקן את ההוראות בנושא חברה נשלטת זרה בכל הקשור לסיווגן של הכנסות שונות כהכנסות פסיביות אף אם הן עולות לכדי עסק, וזאת בתנאים מסוימים.
 

מחירי העברה – הכבדת נטל הדיווח – ישראל מתיישרת עם הוראות ה – OECD במסגרת פרויקט ה- BEPS

במסגרת הצעת החוק מוצע להסמיך את שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת לקבוע הוראות לעניין רישום ותיעוד, והוראות לעניין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה במסגרת המלצת Action 13 של ארגון ה –OECD , שפורסמו במסגרת פרויקט ה-BEPS    (Base Erosion and Profit Shifting) שכלל, בין היתר, הכנת:

  • Master File - חל בעיקר על חברת האם בקבוצה רב לאומית.
  • Local file - חל על כל חברה בקבוצה ברמה מדינתית.
  • טבלת CbCr (Country by Country Reporting) החלה על קבוצה רב לאומית שמחזור עסקאותיה עולה על 3.4 מיליארד ₪.

מומלץ לבצע בחינה של השלכות הצעת החוק מבעוד מועד. 

 

לחוזר המלא לחץ כאן