This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מחירי העברה: על פי ה - OECD "תקופת ההרצה" של שיטת הדיווח החדשה מתחילה

01 מאי 2016

בתאריך 6.2.2015 פרסם ארגון ה– OECD הנחיות ליישום שיטת הדיווח החדשה בתחום מחירי העברה, אשר הכריז עליה בספטמבר 2014. שיטת הדיווח כוללת 3 שלבים לדיווח על פעילות ארגון רב לאומי (Master file, Local file ו - Country by Country report) (לפרסום אחרון של משרדנו לחץ/י כאן)
להלן עיקר ההוראות ליישום ה - Country by Country report:

רף כניסה:
רלוונטי לקבוצות רב לאומיות אשר מחזור העסקאות שלהן שווה או עולה על 750 מיליון יורו (או מחזור השקול לסכום זה במטבע אחר). בהקשר זה חשוב לציין כי "רף כניסה" זה יישקל בעתיד ולא מן הנמנע כי, לאחר ששיטת הדיווח החדשה תכנס לתוקף, באשר רשויות המס תהיינה מתורגלות בדיווח ותסתיים "תקופת ההרצה", יורד רף הכניסה ויכלול קבוצות רב לאומיות נוספות. 

כמו כן חשוב לציין, כי קבוצות רב לאומיות אשר אינן מחויבות בשיטת הדיווח החדשה, אינן פטורות משיטת הדיווח הקיימת כיום במדינות השונות.

אחידות:
ה– OECD מדגיש בפני רשויות מס על חיוניות שמירת אחידות שיטת הדיווח, וזאת על מנת להקל עליהן בעת עיבוד מידע המועבר בין מדינות.

חיסיון: 
הדיווח ישמש רק את רשות המס אליה הוגש. רשויות המס יוכלו להחליף ביניהן מידע רק בהתאם לסעיפי חילופי המידע הקבועים באמנות או בהסכמים אחרים.

נמען הגשת הדיווח:
חברת האם בארגון הרב לאומי תהא חייבת בהגשת הדיווח, תוך שנה מתום שנת המס. יתכנו מקרים חריגים בהם החברה המקומית תתבקש לדווח. למשל, במקרה שמדינת תושבותה של חברת האם אינה מיישמת את הוראות הדיווח החדש.

תוקף: 
הדיווח בפורמט החדש רלוונטי לשנים 2016 ואילך.

דרך מומלצת לפעולה ב"תקופת ההרצה":
כעת, כאשר הוצב לוח זמנים ברור ליישום, צפוי כי ישראל, כמדינה החברה ב–OECD, תקלוט חלק עיקרי מההמלצות  המוזכרות לעיל, ואשר מהוות שינוי באווירת המס כלפי עסקאות בינלאומיות, במיוחד בעידן הגלובלי בו הוודאות הינה מצרך יקר.

לאור המדיניות החדשה של ה-OECD ולוח הזמנים שנקבע, מומלץ לבצע סקר סיכונים בתחום מחירי העברה, לרבות בחינת השלכות המיסוי, בין היתר, משום שהמדיניות החדשה עלולה להגדיל את סיכון החברות להיחשף לכפל מס. בהתחשב בדינמיקה מצד רשות המיסים בישראל אשר מעצימה את החקיקה האנטי תכנונית בתחומים רבים, מומלץ לחברות המבצעות פעילות רב לאומית להכין עצמן לקראת המדיניות החדשה.

סוגיות המס הנזכרות במידעון מובאות באופן כללי ותמציתי, ונועדו להפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במידעון משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא קבלת ייעוץ ספציפי.