This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

עליית מדרגה במלחמה נגד תכנוני המס האגרסיביים - עדכון תקנות מחירי העברה

20 אוקטובר 2020

עמית שליט , שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה |

 

בהמשך לפרסומינו, פרסם משרד האוצר טיוטת עדכון לתקנות מחירי העברה (תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון) התשפ"א – 2020) וזאת כחלק מפרוייקט ה – BEPS של אירגון ה – OECD ותוכנית פעולה Action 13 (עדכון חובות התיעוד).
 

העדכון יכלול 2 חלקים מרכזיים:

1. יצירת החובה להכין מסמכים נוספים (Master File, CBCr), בנוסף לחקר תנאי השוק, הנדרש עד עתה בתקנות מחירי העברה הקיימות.

2. שדרוג התעוד הנדרש במסגרת חקר תנאי השוק (יקרא - Local file), וזאת בהמשך לשדרוג טופס מחירי העברה 1385 הנספח לדוח למס, ולחוזר מס הכנסה 1/2020 אשר פורסם ביוני 2020, המפרט מה הם התנאים הנדרשים לעמידה בהוראות סעיף 85א' לפקודת מס הכנסה והתקנות הנלוות (ראו גם פרסומינו).

להלן פרטים עיקריים לגבי המסמכים החדשים:


ה- Country By Country (CBC) Report, הינו דוח בין מדינתי הכולל מידע מקיף ומפורט על כל ישויות הקבוצה הרב לאומית, שתגיש ישות האם הסופית במדינת תושבותה. על פי ה – Action 13 של ה - OECD הדוח יוגש על ידי חברות רב לאומיות שהמחזור המאוחד שלהן גבוה מ- 3 מיליארד ₪ (750 מיליון אירו).

ה- Master File, הינו מסמך הכולל מידע מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה. מקור המידע בדרך כלל יהיה בחברת האם הסופית של הקבוצה, כאשר החברות הקשורות יוכלו להגיש את המידע במדינת תושבותן, אם יתבקשו לעשות זאת. מסמך זה יאפשר למפקחי המס במדינות השונות לקבל מידע חיוני בנושא מדיניות מחירי העברה של הקבוצה הרב לאומית. מסמך זה מחייב את הקבוצה בכל שנה, לבחון את מדיניות המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה הגלובלית בקבוצה. על פי ה- Action 13, מסמך זה יש להכין על ידי קבוצה רב לאומית ללא קשר להקפי פעילותה.

 דוגמאות לתיקונים נוספים המוצעים להכלל בתקנות לצורך ייעול הביקורת השוטפת בתחום מחירי העברה:
 

1. בדוח המס השנתי המוגש לפי סעיף 131 ידווח הנישום על ביצוע עסקה בינלאומית, מחירה, תנאיה ומחירה ותנאיה בתנאי שוק, וכן על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית, לרבות על ישות האם הסופית בקבוצה, המחזור המאוחד של הקבוצה ופרטים נוספים.

2.הנישום חייב להחזיק ברשותו Local File ו – Master File המעודכנים לאותה שנת מס עד למועד הגשת דוח המס השנתי, כלומר יש לעדכנם באופן שנתי.

3. דוח יישות אם סופית יוגש בשפה האנגלית בהתאם לפורמט ה – OECD. כמו כן, מנהל רשות המיסים רשאי לדוגמא, לחייב חברה בת ישראלית של חברת אם זרה להכין דוח בתנאים מסויימים (למשל, אם האם הזרה, אינה חייבת להכין דוח כאמור לפי דינה מדינתה ובהתקיים תנאים נוספים).

אין ספק כי הדרישות האמורות מהוות מהפכה של ממש בהיקף הדיווח, אך גם מהווה הזדמנות מצויינת לבחינה מחודשת של מדיניות המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה של הקבוצה הרב לאומית, אשר יישומה באופן חד וברור, יחסוך לא מעט ויכוחים ואי נעימויות, ויצור יתרון מובהק לנישומים הפועלים על פיה.
 
צוותי מחירי העברה ומיסוי בינלאומי במשרדינו עומדים לרשותכם להתייעצות שוטפת, לצורך בחינת מדיניות המיסוי הבינלאומי ועמידת הקבוצה בחובות התיעוד בישראל ובעולם.