מאמרים:

מידעון אשכול המסים - גיליון מס' 181

27 מאי 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
חנה סלומון , שותפה, מנהלת מחלקת עתירי הון |

קוראים נכבדים,

במידעון 181 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעה:

גביית מע"מ על שירותי ענן

אמזון הודיעה כי תחל לגבות מע"מ על שירותי ענן החל מיום 1.7.18. ככלל, כוונתה של אמזון לחייב במע"מ מקומי – לענייננו מע"מ ישראלי כאשר הלקוח ישראלי – אולם ייתכנו מקרים בהם עלול להיווצר חיוב במע"מ זר וכמובן יש לבחון מקרים אלה, האם חיוב במע"מ זר מוצדק או שניתן להימנע ממנו.

החיוב במע"מ מקומי הינו למעשה יישום המגמה הבינלאומית, שאף קיבלה ביטוי בישראל במסגרת בג"ץ גוגל ופייסבוק (בג"ץ 6845/13) והחוזר שפורסם בעקבותיו, שעניינו חיוב חברות אינטרנט גלובאליות ברישום בישראל ודיווח לעניין מע"מ על עסקאות מקומיות. ככלל, לקוח ישראלי הרושם את מספר העוסק שלו בהתקשרות עם ,AWS הזרוע של אמזון לעניין פעילות מכירת שירותי ענן, תונפק לו חשבונית עם מע"מ ישראלי ואת מס התשומות בגינה הוא יוכל לקזז בהתקיים התנאים הרגילים. מי שלא יספק מספר עוסק יחוייב במע"מ, בדרך כלל, לפי הכתובת למשלוח חשבונית. ואולם, אמזון יישמה מספר פרמטרים שייבחנו לעניין זה, העשויים לגרור חיוב במע"מ זר חלף מע"מ ישראלי, כגון כתובת למשלוח חשבונית, פרטי איש קשר ומדינת אמצעי התשלום.

מי שעשוי להיפגע מהחיוב במע"מ ישראלי הוא מי שאינו רשאי לקזז מס תשומות או מי שאינו רשום כעוסק, כגון חברות אחזקה, מוסדות כספיים ומלכ"רים (ככל שלא שילמו עוד קודם לכן מע"מ ב"ייבוא" לפי תקנה 6ד לתקנות מע"מ), ולקוחות שהינם צרכנים סופיים.

ככל שנוצר מצב בו לקוח ישראלי מחוייב במע"מ זר, יש לבחון את סיבת החיוב. האם, למשל, הוא מרכז רכישות עבור אחרים, משמש כ"ריסלר" (קונה ומוכר), או יש לו פעילויות במקומות שונים בעולם. גם מע"מ זר עשוי להיות בר החזר, בידי חברה ישראלית, אולם כמובן עדיף למצוא את הפתרונות האפשריים שלא להיות חייבים בו מלכתחילה.

חוזרים:

חוזר 1 – פס"ד אור שרה – אופן חישוב רווח הון ריאלי בחברה משפחתית וקיזוז הפסד מהפרשי שער חליפין

בפסק דין אור שרה (ע"א 1038/17) נתגלעה בין הצדדים מחלוקת לגבי אופן חישוב רווח ההון הריאלי מניירות ערך הנקובים במט"ח ואשר הוחזקו בידי חברה משפחתית, וביתר דיוק בהתאם לאיזה מדד יש לחשב את רווח ההון הריאלי – האם יש להצמיד את עלות נייר הערך למדד המחירים לצרכן, או שמא יש להצמידו לשער המטבע בו נקוב הנייר בהתאם לדין החל על יחיד. כמו כן, עלתה לדיון הזכאות לניכוי או קיזוז הפסד מהפרשי השער כנגד הרווח מריבית בפיקדון מטבע חוץ. בית המשפט העליון הפך את ההלכה הקיימת ופסק כי המדד הרלבנטי לחישוב רווח ההון על ניירות ערך הנקובים במט"ח שנמכרו על ידי חברה משפחתית הינו מדד המחירים לצרכן. משמעות פסיקה זאת הינה הכרה גם בהפסד ההון שנצמח לחברה המשפחתית כתוצאה מירידת שער החליפין.

קרא/י עוד

חוזר 2 – פס"ד טי. גי. די הובלות – ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות שהוצאו שלא כדין

בפסק דין טי. גי. די. הובלות (ע"א 10071/16) הסוגיה שבמחלוקת הייתה האם העובדה שמדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדין שוללת לחלוטין את האפשרות לנכות מס תשומות בגין אותן חשבוניות, באם מדובר בעסקאות אמיתיות שבוצעו.

קרא/י עוד

חוזר 3 – זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ביום 10.5.2018 פרסמה רשות המיסים את עמדתה בעניין זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים, אשר עורך ומממן המעסיק. עמדה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

קרא/י עוד


 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים