Script in top of BODY : Script in bottom of BODY:
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 176

07 פברואר 2018

הודעות:

1) כסף חכם – קול קורא – הרבעון הראשון של שנת 2018

בדצמבר 2017, פורסם קול קורא להגשת בקשות במסגרת תכנית "כסף חכם" מתוקף הוראת מנכ"ל 5.10 (להלן: "הוראת המנכ"ל") מיום 1 במאי 2017, שמטרתה לעודד את הגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים של חברות ישראליות.

התמיכה הינה עבור הוצאות שיווק מוכרות לחברות העומדות בתנאי הסף של הוראת המנכ"ל. שיעור התמיכה עומד על 50% ועד לסכום הוצאות שיווק כולל של מיליון ₪ בשוק יעד רגיל ועד לסכום הוצאות שיווק כולל של שני מיליון ₪ בשוק יעד מועדף (הודו, סין, יפן ואזור הסחר של הונג קונג בתנאים מסוימים). יוער כי לפי נוסח הוראת המנכ"ל המעודכנת ישנו יתרון בולט לעסקים הממוקמים במחוז צפון וכי קיימת עדיפות בנוסח הוראת המנכ"ל לעסקים אלה.

הבקשות לתוכנית ייבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה. ברבעון הראשון ישנם שלושה מקצים והם: (1) מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.1.2018; (2) מיום 1.2.2018 ועד ליום 28.2.2018; (3) מיום 1.3.2018 ועד ליום 31.3.2018. פתיחת מקצים נוספים בשנת 2018 מותנית ביתרה תקציבית בתום מקצי הרבעון הראשון.

כמו כן, חברה אשר קיבלה סיוע והגדילה את מכירותיה במדינת היעד מחויבת בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראת המנכ"ל. תשומת לב כי יש להגיש את הבקשה באופן מלא ומדויק, לרבות כלל המסמכים והצרופות הקבועות בנוהל.

מומלץ לבחון את צרכי החברה ועמידתה בתנאי הוראת המנכ"ל טרם הגשת בקשה במסלול זה.

 

2) תיקון 56 לחוק מע"מ – שומה חלקית לפי מיטב השפיטה

ביום 28.12.2017 פורסם תיקון 56 לחוק מע"מ, במסגרתו תוקנו הוראות סעיף 77 לחוק מע"מ כך שמנהל מע"מ יוכל לערוך שומה חלקית לפי מיטב השפיטה (שדינה כדין שומה לכל דבר ועניין) ביחס לנושא אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה עליהם להיכלל בדוח התקופתי שהוגש. ניתן יהיה לקבוע שומה חלקית פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת המס, ולא תיקבע שומה חלקית, לחייב במס, יותר משלוש פעמים במהלך חמש שנות מס. עוד נקבע כי על המנהל להודיע לחייב במס בכתב על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון בטרם יחליט אם לקבוע שומה חלקית.

חוזרים:

חוזר 1 – הסדר מיסוי חדש לחברות בית

ביום 17.1.2018 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (להלן: "תיקון 245") במסגרתו נקבע הסדר מיסוי חדש לחברות בית במקום ההסדר שהיה קבוע בסעיף 64 לפקודה אשר נכנס לתוקף יהיה מיום 1.1.2018. במסגרת תיקון 245 ניתן פרק זמן של 60 יום להתארגנות לחברות שטרם ביקשו להיחשב כחברות בית.

קרא/י עוד

חוזר 2 – החבות במס בגין דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברווחי שערוך

בפסק דין קניון דרורים (ע"מ 44118-10-14) נדונה השאלה האם הכנסה מדיבידנד, שמקורו מרווחי שיערוך נדל"ן, שהתקבלה מחברה בת הינה חלק מההכנסה החייבת במס חברות.

קרא/י עוד

חוזר 3 – מיסוי מימוש אופציה להארכת תקופת חכירה של מקרקעין

בפסק דין איירפורט סיטי (ו"ע 19416-10-15) נדונה השאלה האם יש להשית חבות במס רכישה על חוכר "יד שנייה" בגין מימוש אופציה שניתנה לחוכר המקורי להארכת תקופת חכירה של מקרקעין. 

קרא/י עוד


צור קשר עם המומחים שלנו למיסים