מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 183

05 אוגוסט 2018

קוראים נכבדים,

במידעון 183 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

1. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018

ביום 28.6.2018 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018 אשר קובע כי אדם שרכש דירת מגורים נוספת, לאחר שרכש דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה, שהייתה באותה עת דירתו היחידה, יהיה זכאי בהתקיים מספר תנאים, ליהנות משיעורי מס רכישה של דירה יחידה בגין הדירה הנוספת. בהתאם לתיקון, אם בנייתה של הדירה בקבוצת רכישה לא החלה בתוך ארבע שנים ממועד רכישתה (או שחל עיכוב מהותי בהשלמת בנייתה) או אם החזקה בדירה בקבוצת רכישה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש בתוך שש שנים וחצי ממועד רכישתה, יהיה ניתן להחיל על רכישת הדירה הנוספת את שיעורי המס החלים על דירה יחידה, זאת ככל שהעיכוב בהתחלה הבנייה או בהשלמתה לא היה בשליטתו של הרוכש ונסיבות העיכוב לא היו ידועות לו במועד הרכישה וכן שהרוכש מכר את הדירה בקבוצת רכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת הבנייה.

יובהר כי שיעורי מס הרכישה לדירה יחידה יחולו על אדם שרכש דירה נוספת ערב תחילתו של התיקון לחוק, וזאת כאשר הדירה בקבוצת הרכישה נרכשה למעלה משש שנים וחצי ממועד רכישת הדירה הנוספת. עוד יובהר כי אדם שרכש דירה נוספת לאחר שרכש דירה בקבוצת רכישה, בהתאם להוראות תיקון זה, יראו אותו, לעניין הטבות או זכאויות לפי כל דין אחר, כבעל דירת מגורים יחידה, בתקופה שממועד רכישת הדירה ועד למכירתה של הדירה בקבוצת רכישה בתוך 18 חודשים.

 

2. דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס

ביום 14.6.2018 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה תינתן דחייה נוספת ואחרונה לדיווח על נקיטת עמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס שננקטו בשנת המס 2017, עד ליום 2.10.2018 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2017 למס הכנסה, לפי המוקדם מבניהם.

לצפייה ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מע"מ לחץ כאן

לצפייה ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 בנושא מכס לחץ כאן

 

חוזרים:

חוזר 1 – פס"ד ארקין – ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה מהכנסות מדיבידנד ורווח הון

בפס"ד ארקין (ע"א 1525/17) נדונה השאלה כיצד יוכרו הוצאות מימון בגין הלוואה שניטלה לצורך רכישת מניות, ביחס להכנסות מדיבידנד ורווח הון שהניבו אותן מניות.

קרא/י עוד

חוזר 2 – זקיפת שווי שימוש ברכב, זקיפת הוצאות דלק וזיכוי ממס בגין עבודה במשמרות

בפסק דין בזק ישיר (ע"מ 40932-03-16) הסוגיות שבמחלוקת היו לגבי זקיפת שווי שימוש ברכב וזקיפת הוצאות דלק לעובדי החברה, וכן זיכוי ממס בגין עבודה במשמרות.

קרא/י עוד

חוזר 3 – החלטת מיסוי 6369/18 – חשבונית מס עצמית מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ

ביום 24.5.18 פורסמה החלטת מיסוי 6369/18 שעניינה בהוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בשל סך התמורה המשולמת לספקים שונים תושבי חוץ בגין רכישת שירותים ונכסים בלתי מוחשיים.

קרא/י עוד

 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים