מאמרים:

מידעון אשכול המסים – גיליון מס' 186

27 נובמבר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

קוראים נכבדים,

במידעון 186 כלולה התייחסות לנושאים המפורטים להלן:

הודעות:

1. תזכורת – בקשה להפסיק להיחשב כחברת בית או כחברה משפחתית עד ליום 30.11.2018

נזכיר כי בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה, חברה משפחתית רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי מניותיה, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, קרי עד ליום 30.11.2018. משהודיעה כאמור, היא תחדל להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה. מועד הודעה זה רלוונטי גם לחברת בית אשר רשאית להודיע לפקיד השומה שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית. הואיל והשנה היום האחרון להגשת ההודעה הינו יום שישי, ועל אף הפרשנות האפשרית לפיה מועד הגשת ההודעה יידחה ליום ראשון, אנו ממליצים להגיש את הבקשה עד ליום 29.11.2018.

 

2. תזכורת – תוקף ההודעה לבקשה אנונימית לגילוי מרצון עד ליום 31.12.2018

הואיל ורשות המיסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתונים אמת, פרסמה רשות המיסים ב-13.12.2017 הוראת שעה בעניין נוהל גילוי מרצון, במסגרתו התחייבה רשות המיסים שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון, בהתאם לתנאים הקבועים בהוראת השעה. בנוהל נקבע, בין היתר, שהמבקש להגיש בקשה לגילוי מרצון, רשאי להגיש בקשה אנונימית לגורם האזרחי הרלוונטי (פקיד שומה, מנהל מיסוי מקרקעין, מנהל מע"מ, גובה מכס וכדומה) על מנת לברר את חבות המס הנובעת ממנה. על אף שתוקף הוראת השעה הוא עד ליום 31.12.2019, תוקפה של ההוראה הספציפית בדבר הגילוי מרצון במסגרת בקשה אנונימית הינו עד ליום 31.12.2018. לפיכך, נישומים המעוניינים להגיש בקשה אנונימית כאמור נדרשים לעשות זאת עד לתום השנה.

 

3. תזכורת – תוקף הוראת השעה המעניקה הטבת מס למוכרי קרקעות עד ליום 31.12.2018

הוראת השעה הקבועה בסעיף 10 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015, קובעת שמכירת קרקעות על ידי יחידים בתקופה שמיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2018, אשר מתקיימים לגביה התנאים המפורטים בהוראת השעה, תחויב במס על השבח הריאלי עד יום התחילה בשיעור של 25% בלבד (במקום שיעור מס שולי – 47%). לעניין זה יודגש כי הזכאות להטבה הינה בגין מכירת קרקעות שתכנית הבנייה שחלה לגביהן מתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים או מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בנייה על המקרקעין עצמם (עסקת קומבינציה). לפיכך, יחידים אשר מעוניינים ליהנות מההטבה האמורה נדרשים למכור את הקרקעות שבבעלותם עד ליום 31.12.2018.

 

4. תיקון 94 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 29.7.2018 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק פינוי בינוי (פיצויים) אשר במסגרתו תוקן תיקון 94 לחוק מיסוי מקרקעין שנכנס לתוקפו ביום 29.10.2018. התיקון מעניק הטבות מס שונות לקשישים המתקשרים בעסקת פינוי בינוי, ובהן האפשרות לקבלת שתי יחידות מגורים חלופיות בפטור ממס רכישה, קבלת פטור ממס שבח במכירת יחידת מגורים חלופית שקיבל הקשיש כאשר הוא מוכר אותה לצד ג' וכן קבלת פטור ממס שבח ומס רכישה בעת מכירת הזכות ביחידת המגורים החלופית בחזרה ליזם כנגד קבלת תמורה כספית.

 

חוזרים:

חוזר 1 – פסק דין קרצמר – הכרה במלגה כהכנסה הנכללת בבסיס המס

בפסק דין קרצמר (ע"א 9488/16) נדונה השאלה האם כספים שקיבלו פרופסורים לשם ביצוע מחקר בחו"ל ממוסדות מחקר אקדמיים מחו"ל מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן נחשבים לחלק מבסיס המס. בית המשפט העליון קבע כי הכספים ניתנו לפרופסורים בתמורה לשירותים שנתנו ולכן מהווים הכנסה ממשלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודה.

קרא/י עוד

חוזר 2 – פסק דין רפי אמית – תושבות יחיד ואופן מיסוי הכנסות מפוקר

בפסק דין רפי אמית (ע"א 476/17) נדונה שאלת סיווג תושבותו של שחקן פוקר ואופן החיוב במס שחל על הכנסותיו מטורנירי פוקר. בית המשפט העליון קבע כי מר אמית הינו תושב ישראל לצורכי מס ומכיוון שהוא השתתף בטורנירי פוקר באופן שעלה לכדי משלח ידו, הכנסותיו מטורנירי פוקר חייבות בדין בשיעור מס שולי.

קרא/י עוד

חוזר 3 – פסק דין כץ גבע איצקוביץ – האם נרכשה זכות במקרקעין במסגרת עסקת חכירה

בפסק דין כץ גבע איצקוביץ (ו"ע 37859-04-15) הסוגיה שבמחלוקת הייתה בנוגע לשומת מס רכישה שהוציא מנהל מיסוי מקרקעין בגין רכישת זכות חכירה לתקופה של 12 שנים (יתרת תקופת החכירה המקורית), כאשר במועד החתימה על הסכם הרכישה היה ידוע לציבור החוכרים על קיומה של הצעה פומבית של עיריית תל אביב על אפשרות להארכת הסכם החכירה לשתי תקופות נוספות בנות עשרים וחמש שנים כל אחת. ועדת הערר קבעה כי אותה הצעה אינה מהווה אופציה להארכת תקופת החכירה ולכן לא מדובר בזכות במקרקעין.

קרא/י עוד
 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים