מאמרים:

מס בגרמניה בגין רווח הון לבעלי מניות זרים ממכירת חברות המחזיקות בנדל"ן

26 דצמבר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

לאחרונה פורסמה טיוטת חוק בגרמניה לפיה רווחי הון שינבעו לבעלי מניות זרים, יחידים או חברות, ממימוש מניות של חברות זרות אשר מחזיקות, במישרין או בעקיפין, בנדל"ן בגרמניה יהיו חייבים במס בגרמניה.

נכון להיום, רווחי הון אשר נבעו לבעלי מניות זרים, יחידים או חברות, ממימוש מניות של חברות זרות אשר מחזיקות, במישרין או בעקיפין, בנדל"ן בגרמניה היו כפופים למס בגרמניה רק אם החברה הייתה מוגדרת כתושבת גרמניה לצורכי מס והמוכר החזיק לפחות 1% ממניות החברה הנמכרת.

על אף שבאמנות מסוימות למניעת כפל מס של גרמניה עם מדינות אחרות, עומדת לגרמניה הזכות למסות את רווחי הון ממימוש מניות כאמור, גרמניה ויתרה על זכות מיסוי זו. עם זאת, לאחרונה, פורסמה טיוטת חוק אשר מרחיבה את חבות המס לרווחי הון כאמור, גם במצבים בהם החברה הנמכרת אינה תושבת גרמניה.

התנאים שמכירה כאמור תחויב במס בגרמניה הינם כדלהלן:

  • המוכר הינו יחיד, חברת ביטוח או גוף פיננסי.
  • יותר מ-50% משווי מניות החברה הזרה הנמכרת נובע, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים בגרמניה, בכל עת במהלך 365 הימים שקדמו למימוש.
  • המכירה נעשתה לאחר יום 31.12.2018.
  • בעל המניות שהינו תושב זר החזיק לפחות ב-1% ממניות החברה הזרה בכל זמן שהוא ב-5 השנים שקדמו למכירה.

נדגיש כי השווי של נכסי מקרקעין מחושב על בסיס ערכם בספרי החברה הזרה הכוללים גם מקרקעין אשר מוחזקים על ידי החברה הזרה בעקיפין. זאת ועוד, רווחי ההון יהיו חייבים במס על בסיס ליניארי החל מיום 31.12.2018, כאשר רווחי הון אשר נבעו עד לתאריך זה יהיו פטורים ממס. דהיינו יינתן "Step-Up" לשווי החברה ליום 31.12.2018.

כלומר, בהתאם לטיוטת החוק, כפי שפורסמה, מכירת מניות של חברות זרות אשר מחזיקות במישרין או בעקיפין בנדל"ן בגרמניה עלולה להיות חייבת במס בגרמניה, במקרים בהם המוכר הוא יחיד תושב זר, חברת ביטוח או גוף פיננסי.

מכיוון שהחוק, ככל שיעבור, צפוי להיכנס לתוקף רק לאחר תום שנת 2018, יש לבחון את השלכות המס הנובעות מהחוק ביחס לכל מכירה או מימוש אשר מעורב בו נכס מקרקעין בגרמניה, וככל שרלוונטי, לבחון מכירה או מימוש כאמור קודם לכן. כמו כן, בהתחשב בעובדה כי ביחס לטיוטת החוק נותרו שאלות רבות ללא מענה, ייתכן ונוסחו הסופי שיתקבל יהיה שונה מהטיוטה שפורסמה. לאור האמור, מומלץ כי חברות זרות המעוניינות לבצע עסקאות מסוג זה בתקופה הקרובה יבחנו לעומק את השלכות טיוטת החוק.

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים