מאמרים:

חוזר לקוחות – מיסוי תחליפי דלק החל מיום 1.12.21

16 נובמבר 2021

אילת יצחקי, שותפה, מיסים עקיפים |

ביום 25.10.21 פורסם צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון מס' 2), התשפ"ב- 2021, הקובע כי על תחליפי דלק ושמני סיכה כמפורט שם, ובכלל זה שמנים, תכשירי סיכה למיניהם, ממסים ומדללים, תוצרי שיירים של התעשייה הכימית, ועוד, יחול מס בסך של 3.97803 ₪ לק"ג. המס מכונה בלו כאשר חל על יצרן מקומי, ומס קניה כאשר מדובר ביבוא.

יום התחילה הוא 1.12.21.
 
המס יחול גם על מלאים הנמצאים ביום התחילה בידי סוחר כמלאי לצורך עסקו, אלא אם סך המס האמור אינו עולה על 10,000 ₪ (כלומר כמות של כ- 2.5 טון).
בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5), התשפ"ב- 2021, נקבע כי מפעל שעיקר פעילותו היא פעילות ייצור, מוצרים באחת או יותר מהתעשיות המפורטות להלן, אשר צורך המשתמש בחומרים הללו כחומר זינה לייצור מוצר אשר אינו מסווג בפרט חב מס קניה או בלו וכל עוד משמש לשימוש כאמור, זכאי לפטור.
התעשיות המנויות שם: גומי, דבקים, דטרגנים, דפוס ודיו, חומרי איטום, חומרי הדברה, חומרי אגרוכימיה, חומרי נפץ, צבעים, רוקחות, שמנים למאכל ותמרוקים.

 

המשמעויות הפרקטיות:

1. יצרני תחליפי דלק ישראליים חייבים ברישיון יצרן דלק ואישור מקום ייצור לפי חוק הבלו, מה שכרוך בתשלום אגרה והפקדת ערבות בנקאית בגובה מחצית סכום הבלו למשל שלוש שנים (אלא אם כן קיבל אישור אחר).
 
2. יצרני תחליפי דלק נדרשים לדווח על בסיס יומיומי ולשלם את הבלו תוך 10 ימים מיום הניפוק. בנוסף, על ניפוק או מכירה בפטור לזכאים, יש לדווח ביום האחרון של החודש.
עד ל- 20 לחודש העוקב, יש להעביר נתונים מהדיווח היומי לדיווח החודשי המקוון, ויש לכלול בו כמויות הדלק שיוצר לסוגיו, לרבות שמו המסחרי ופרט המכס שלו, ופרטים נוספים.
 
3. יצרני תחליפי דלק רשאים לרכוש דלקים בפטור לאחר הגשת בקשה מתאימה, הנפקת רישיון יצרן דלק וכמובן דיווחים כנדרש על המוצרים המיוצרים.
 
4. על יבוא תחליפי דלק כאמור מוטל מס קניה. יבואן המייבא תחליפי דלק לצורך מכירה למפעל הזכאי לפטור, רשאי להגיש בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום, אשר תאפשר לו לשחרר את הטובין מפיקוח מכס ללא תשלום מס קניה, כפוף לעמידה בנהלים, העמדת ערבות בנקאית ודיווחים כנדרש.
 
5. הנוהל קבע פרוצדורה של הגשת בקשה לצורך רכישת תחליפי דלק בפטור ע"י מפעל זכאי כמפורט מעלה. לשם כך יש להוכיח עמידה בתנאים. על פי הנוהל, צריכה לצורך הפקת אנרגיה, בעירה, שטיפה, ניקוי או שימון מכונות לא יוכרו כשימוש המקנה זכאות לפטור. נדרשת הנפקת ערבות בנקאית אלא אם המפעל אושר במסגרת המסלול הירוק.
 
6. עפ"י הנוהל, מפעל למחזור תחליפי דלק משומשים חייב ברישום כיצרן דלק ותחליפי הדלק הממוחזרים חייבים בבלו. המפעל רשאי למכור תחליף דלק ממוחזר בפטור מבלו לזכאים. מפעל מחזור כפוף לנהלי דיווח והפקדת ערבויות כמפורט שם.
 
לסיכום, נראה כי מתוך תכלית למניעת שימוש בתחליפי דלק לתדלוק ללא חבות בבלו, השיתה המדינה נטל מיסוי על שימוש בתחליפי דלקים שמשמשים בייצור אבל לא כחומר זינה (אלא לשטיפה, ניקוי וכיו"ב) ובנוסף, גם מקום בו הכירה בפטור, יצרה הכבדה דיווחית ותפעולית על התעשייה.
 
המלצתנו להיערך ולטפל בפרוצדורות הרלוונטיות מבעוד מועד.