This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

רפורמה בתחום היבוא האישי

15 אוגוסט 2019

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

ביום 22.5.19 נחתם צו יבוא אישי אשר ייכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומו ברשומות (וטרם פורסם), ומטרתו להסדיר את תחום היבוא האישי. האם יקל על יבוא אישי או דווקא יכביר בירוקרטיה וחיכוך עם הרשויות? תשפטו בעצמכם.

הצו מגדיר ייבוא אישי, כיבוא טובין שלא באמצעות עוסק, אינם מיועדים לצרכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, הם מיובאים בכמות סבירה ולשימושו האישי או המשפחתי של היחיד המייבא.

הדרישה ליבוא שלא באמצעות עוסק, היתה קיימת עוד קודם לכן, מכוח צו ייבוא חופשי, ועוררה מחלוקות רבות שהגיעו גם לבתי משפט. השאלה, היכן עובר קו הגבול, ומתי יחיד, המעוניין לרכוש בחו"ל מוצר ולהביאו ארצה, ייחשב כמבצע יבוא מסחרי, משום שהסתייע בחברות המטפלות בביצוע ההזמנה, הרכישה, המשלוח והלוגיסטיקה – נותרה ללא מענה או כללי משחק ברורים.

מהי "כמות סבירה" המאפשרת ייבוא אישי? לעניין זה נקבעו בצו מגבלות, לגבי משלוח שערכו עד 1,000 דולר – עד 30 יחידות מאותו סוג טובין. משלוח שערכו עולה על 1,000 דולר – עד 5 יחידות של טובין מאותו סוג. כמויות אלה לא יחולו על טובין המפורטים בצו (ובהם, למשל, כימיכאלים וחומרים שונים) וכן לא יחולו על כלי רכב, פריטים תעופתיים ועצמים מוטסים.

נקבע, כי משלוחים שיישלחו מאותו ספק לאותו יבואן בהפרש של עד 72 שעות ביניהם ייחשבו כמשלוח אחד.

עוד נקבע, כי מנהל רשות המסים רשאי להחליט שטובין שמחירם ליחידה עולה על 200 דולר ויובאו מעל ל- 5 יחידות בשנה קלנדרית או טובין שמחירים ליחידה נמוך מ- 200 דולר וסך היחידות שהיחיד ייבא מאותו סוג ברבעון של שנה קלנדרית עולה על 30 - לא יהנו מהקלות ייבוא אישי. זאת, אלא אם יוכח להנחת דעתו, על ידי היבואן, כי מיועדים לשימוש אישי או משפחתי. הצו מקנה סמכות לרשות המוסמכת ליתן רשות יבוא לטובין מסוימים בכמויות שונות מהאמור מעלה, כיבוא אישי.

והנה בשורה למי שבונה או משפץ את ביתו - מנהל רשות המסים או הרשות המוסמכת רשאים להתיר יבוא טובין לבנייה של בית מגורי היבואן או שיפוצו, בכמות גדולה על האמור מעלה.

הצו קובע רשימות של טובין עבורם יידרש אישור רשות מוסמכת לביצוע היבוא, אולם נקצב זמן מקסימאלי למתן האישור.

כן מחייב בהגשת הצהרה בעת קבלת הטובין, לגבי טובין שערכם עולה על 75 דולר ומיובאים באמצעות דואר ישראל, שאכן מדובר ביבוא אישי העומד בכל התנאים.

מבולבלים? להנגשת היבוא האישי לציבור הרחב, תעלה במקביל לכניסת הצו לתוקף, מערכת מקוונת הכוללת מחשבון מס מעודכן והנחיות מפורטות וידידותיות למשתמש. ועדיין נדמה, שהצו החדש עשוי לעורר מחלוקות, בדיקות, וחיכוכים עם הרשויות. ואמנם, תמריץ האכיפה כנגד כל יבואן ויבואן ביבוא אישי נמוך ולא יעיל מבחינה מערכתית, נוכח הסכומים הקטנים וריבוי היבואנים, מאידך, תופעת היבוא האישי הופכת לאיום על הספקים המקומיים, החנויות והקניונים, שהפיקוח עליה נחוץ.

לא ניתן לסיים מבלי להעלות שוב את השאלה, האם זו הרפורמה הדרושה לנו בישראל? האם ראוי להמשיך להעניק פטור ממע"מ ומכס ביבוא אישי לטובין שערכם עד 75$ ופטור ממכס לטובין שערכם עד 500$, בניגוד למגמה הרווחת בעולם לבטל את הפטורים ביבוא?