This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

Brexit - בצל הקורונה

21 ספטמבר 2020

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

גם הקורונה כבר לא תעצור את היפרדות בריטניה מהאיחוד האירופי! בתום תקופת המעבר, המסתיימת בסוף השנה, היינו החל מיום 1.1.21, בריטניה יוצאת מהשוק האירופי המשותף. משמע, לא תהא עוד חלק מאיחוד המכס והמע"מ ובינה לבין 27 מדינות האיחוד האירופי יהיו גבולות מכס מלאים. באשר לצפון אירלנד, מסתמן כי תהיה לה גישה לאיחוד האירופי ללא דרישה לבדיקת גבולות ותשלום מכס, וכן תוכל לסחור עם מדינות החתומות על הסכמי סחר חופשי עם האיחוד האירופי (עדיין לא ברור האם במישרין או בעקיפין ע"י משלוח סחורות למדינת EU תחילה ומשם לשותפות סחר).
 

משלוחי טובין בין אנגליה והאיחוד האירופי
 

מיום 1.1.21, משלוח טובין בין אנגליה והאיחוד האירופי, יהיה כרוך ביבוא/ יצוא, שחרור סחורות מפיקוח מכס, עמידה בדרישות רגולטוריות ליבוא / יצוא (רישיונות, אישורים, תקינה – לפי העניין), יכולת עיכוב סחורות לבדיקה, וכמובן תשלום מע"מ ביבוא וככל שחלים – מכסים, והיטלים. יידרש רישום וקבלת מספר EORI כדי לייבא טובין מהאיחוד האירופי.

נוכח ההכבדה על עסקים בימי הקורונה, והקושי בהיערכות לברקזיט, ממשלת בריטניה קיבלה החלטה על תחולה מדורגת להשלמת ביצוע פרוצדורות מכס, כדלקמן. טובין המסווגים כ "controlled", כגון טבק ואלכוהול, יהיו כפופים להצהרות מכס כבר מיום 1.1.21. בשלב השני, טובין שמקורם בחי או בצומח, יוכלו לבחור לדחות הצהרות מכס עד ליום 1.4.21, החל ממועד זה יחויבו בהודעה מוקדמת באמצעות מערכת ייעודית, המצאת מסמכי בריאות ואישורים. השלב השלישי, יחול ביום 1.7.21, לגבי כל יתר הטובין. לגבי הללו, אמנם כל יבוא מיום 1.1.21 חייב בהצהרת מכס, אולם זו תוכל להידחות עד ליום 1.7.21. ממועד זה, הצהרות בטיחות ואבטחה יידרשו לפני הגעת הטובין. יצוין, כי ניתן יהיה להשתמש במנגנון הצהרת מכס תוך 90 יום מהגעת הטובין לאנגליה תחת מנגנון temporary storage model.

ככלל, חובת תשלום מכס ומע"מ ביבוא תחול בעת הנפקת הצהרת היבוא. יהיו בדיקות פיזיות למוצרים סניטריים, חיות/ צמחים ומוצרים העשויים מהם, ועוד.
 

מע"ב ביבוא
 

לעניין המע"מ ביבוא, ניתן יהיה להנות מדחיית תשלום המע"מ ודיווח המע"מ ביבוא בדו"ח התקופתי המוגש למע"מ, תוך קיזוז באותה תקופת דיווח. ובלבד שהטובין לשימוש עסקי, בהצהרת המכס יש לציין את מספר הרישום לעניין מע"מ, וכן EORI המתחיל באותיות GB ושאר התנאים הרגילים, לרבות לעניין ערבות. מנגנון זה יהיה תקף ליבוא מכל מדינה שהיא.

במסגרת ההיערכות לשינוי, מומלץ לבחון הנפקת תעודת AEO המקנה מעמד מיוחד לצרכי מכס. מעמד זה עשוי לצמצם עיכובי מכס, להפחית או לבטל צורך בהנפקת ערבויות עבור דחיית תשלום מכס ו/או מע"מ ביבוא. כן לשמש בהקלות כגון Customs Warehouse לאחסנת טובין תחת פיקוח מכס, תשלום מכס ומע"מ רק בשחרור ממחסן המכס ושמירה על גמישות במשלוח למדינה שלישית ומניעת כפל מס.

הובלת טובין בין בריטניה לצפון אירלנד או הובלת טובין לצפון אירלנד מחוץ לאנגליה – תחייב רישום תחת Free Trader Support Service (TSS). בין אנגליה לישראל נחתם הסכם סחר חופשי שייכנס לתוקף ביום 1.1.21 ומשמר את המצב הקיים כיום.

נציין, כי רשימת הטובין הזכאים להקלות (פטור ממכס ומע"מ) לתקופת קורונה תעמוד בעינה בשנת 2021.

לסיכום, השינוי מחייב בחינת שרשרת האספקה וה"נגיעות" שלה באנגליה ובאיחוד האירופי. ניתוח תנאי ההתקשרויות, incoterms,  ועל כתפי מי האחריות לטיפול בשחרור מפיקוח מכס, האם נוצר צורך חדש, ברישום לעניין מע"מ באירופה, סיווג הפריט המיוצא או מיובא לצרכי מכס, הדרישות הרגולטוריות לצורך יבוא/ יצוא שלו, והיערכות מבעוד מועד להנפקת רשיונות ואישורים. כן יש לקחת בחשבון כי משלוח הכרוך במעבר גבולות מכס עשוי להיות כרוך בעיכובים במשלוח, עלויות טיפול ועלויות מכס (ולעיתים גם מע"מ שאינו בר קיזוז כמס תשומות). במידת הצורך ניתן לבחון תכנון שונה של שרשרת האספקה, בהתחשב במצב החדש.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>