מאמרים:

Brexit – הספירה לאחור החלה!

13 מרץ 2019

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |

מאז ההצבעה בבריטניה על משאל העם לפרישה מהאיחוד האירופי (ה"ברקזיט") התנהלו מגעים רבים בין בריטניה לבין האיחוד האירופי בניסיון להגיע להסדר פרישה, אשר ימזער נזקים במישור הסחר בין אנגליה לבין מדינות האיחוד האירופי ובין אנגליה למדינות שלישיות. כידוע, האיחוד האירופי יצר מעטפת מכס אחת סביב 28 המדינות החברות בו, שיצרה חופש מעבר טובין, ללא צורך ב"שחרור מפיקוח מכס" במעבר ביניהן וללא מע"מ במשלוחים בין עסקים (להבדיל מצרכנים סופיים).

לכך השפעה על זמני משלוח וזמינות, עלויות תפעול, דרישות רגולציה, אישורים ורשיונות העשויים להידרש כתנאי ליבוא, בדיקות טרום שחרור, וכמובן מסי יבוא כגון מכסים והיטלים העשויים לחול כתנאי לשחרור הסחורה. בנוסף, חל מע"מ ביבוא, שאמנם ביבוא מסחרי לרוב יהיה בר קיזוז כמס תשומות, אולם יטיל נטל, המחייב תשלום ולאחר מכן התקזזות, ופער מימוני בגין מע"מ של 20% ביבוא לאנגליה ועד 27% ביבוא טובין מאנגליה למדינות האיחוד, והכבדה על ההון החוזר.

הסכמי הסחר החופשי, עליהם חתומות החברות באיחוד האירופי עם מדינות שלישיות, המאפשרים הקלות ביבוא טובין מאירופה לאותן מדינות ולהיפך, חתומים בין האיחוד לבין המדינות השלישיות, ואינם מול כל מדינה חברה בנפרד. יציאה מהאיחוד, לכאורה מבטלת אוטומטית את הסכמי הסחר החופשי הללו בין בריטניה לבין אותן מדינות שלישיות, ביניהן ישראל!

סוגיה קריטית נוספת היא השאלה היכן יעבור גבול המכס החדש ביחס לצפון אירלנד (שכיום הינה חלק מבריטניה) והרפובליקה האירית, שידעו סכסוך של 30 שנה עקובות מדם.

מאז 2016 הוצעו שלל הצעות בבריטניה לפרישה, בשאיפה לצמצום הפגיעה בסחר בעקבות יצירת גבולות מכס, תוך התמודדות עם סוגיות שונות, למשל, מעבר טובין ממדינות שלישיות דרך אנגליה לאיחוד האירופי (ולהיפך) תוך מניעת כפל מסי יבוא העלול להיווצר פעם אחת בכניסה לאנגליה ובנוסף פעם שניה בכניסה לאיחוד האירופי (בהעדר מנגנון הישבון).

תרזה מיי אף הצליחה להשיג מתווה להסדר מוסכם עם האיחוד, הכולל בין היתר "פרישה רכה" ללא גבול "קשיח" בין הרפובליקה של אירלנד לבין צפון אירלנד, הסדר שהיה מותיר את אנגליה כפופה לדיני המכס של האיחוד האירופי.

בינואר השנה הצביע הפרלמנט הבריטי נגד הסכם הפרישה. לפיכך, בעוד כחודש מהיום, תתרחש פרישה ללא הסכם, אלא אם יושג הסכם משודרג, שיאושר ע"י הפרלמנט הבריטי, או אולי בחירות או משאל עם נוסף בבריטניה, מה שלפתע פותח פתח למניעת ההיפרדות!

חברות ישראליות שעוסקות במשלוח טובין לאנגליה או ממנה, רשומות לעניין מע"מ באנגליה, בעלות סניפים או חברות קשורות שם, חייבות לעקוב ולהיערך.

בינתיים, תחת הנחה של פרישה ללא הסכם, לצורך צמצום הכבדת פיקוח מכס בתנועת טובין בין אנגליה לבין מדינות האיחוד, רשות המסים הבריטית הכריזה על הקלות זמניות, אשר ייכנסו לתוקף ביום 29 במרץ, ויאפשרו שימוש במעברים (כגון דובר ומנהרת התעלה), לייבוא טובין מהאיחוד לאנגליה תוך דחיית השלמת הצהרות ותשלום מכס למועד מאוחר לכניסת הטובין, ולא כתנאי לכניסתם. למעט טובין חבי בלו או רישיון (לגביהם תידרש הצהרה מוקדמת). יחולו חובות דיווח און ליין מטעמי בטיחות וביטחון טרום הגעת טובין לאנגליה.

במסגרת ההוראות החדשות הנוגעות לפרישה ללא הסכם תתאפשר דחיית תשלום המע"מ החל ביבוא ממדינות האיחוד וגם ממדינות שלישיות.

כל אלו לא מספקים פתרון לשאלה הרגישה היכן יעבור גבול המכס ביחס לצפון אירלנד והרפובליקה האירית  אשר בנושא זהעדיין נבחנים פתרונות על ידי ממשלת בריטניה.

לגבי הסכמי הסחר החופשי, בין היתר מול ישראל, קיים צפי להשארת המצב על כנו אולם נדרשת הסדרה פורמאלית.

ההיפרדות תהפוך את אנגליה לעניין דיני המע"מ האירופיים למדינה שלישית בכל הקשור לסחר בטובין או שירותים. לעניין מתן שירותים או משלוח טובין מול לקוחות או ספקים באיחוד האירופי, החזרי מע"מ אירופי או אנגלי כנהוג בין מדינות שאינן חברות באיחוד. כמו גם,  לגבי דיווח במתן שירותים אלקטרוניים לצרכנים סופיים תחת רישומים אנגליים. לצורך דיווח על מתן שירותים אלו  יידרש רישום חלופי, כל אלה מחייבים התאמת מערכות IT ודיווחי מע"מ.

עקרונות הדין האנגלי הפנימי, המבוססים על הדירקטיבה האירופית, לא ישתנו מהותית בטווח המיידי, למעט ההתאמות האמורות, אולם שחרורה מכבלי הדירקטיבה עשוי להביא שינויים בעתיד.

במכירת טובין לצרכנים פרטיים חלים ביחסים שבין אנגליה לאיחוד האירופי דיני האיחוד, לפיהם ספקים בריטיים חייבים להירשם למע"מ בכל מדינה חברה אליה מספקים סחורות, רק אם מחזור המכירות ליעד זה עולה על סף שנקבע על ידי מדינת היעד 35,000 € או 100,000 €. מכירות מתחת לסף אינן מפעילות דרישה לרישום מקומי וניתן להסתפק בדיווח לעניין מע"מ באנגליה בלבד. כללים אלו לא יחולו לאחר הפרישה, מה שיעלה צורך ברישומים מקומיים במדינות היעד, הידרשות לשחרור ממכס וכיו"ב.

לסיכום, בעוד חודש הברקזיט נכנס לתוקף, סימני שאלה עדיין מרחפים, ויש מי שעדיין רואים סדק דרכו אולי ניתן להחזיר הגלגל אחורה ולמנוע הפרדות.