מאמרים:

נכון ולא נכון ב-IRA

20 יולי 2023

 
בקצרה

IRA (Individual Retirement Account) היא קופת גמל (או קרן השתלמות) בניהול אישי - מכשיר השקעה פנסיוני, חדש יחסית וארוך טווח שמטרתו לתת לציבור אפיק השקעה עם יכולת ניהול עצמית רחבה יותר. השימוש באפיקי IRA אושר לראשונה בשנת 2009 עם החלת תקנות הפיקוח לעניין זה, כאשר החל מיוני 2017 עם אישור תיקון לתקנות הרלוונטיות, הורחבה האפשרות של ניהול הכספים במכשיר זה כפי שיתואר בהמשך. 

בבחינת כללי הפקדת הכספים ומשיכתם , אין הבחנה משמעותית ביחס לקופות גמל וקרנות השתלמות "רגילות" וכך גם בהוראות המיסוי בגין. עם זאת, בקופות וקרנות IRA קיימת היום מגבלה על רכיב ההשקעות האפשריות לניירות ערך סחירים בלבד, למעט קרנות השקעה לא סחירות בחו"ל שגם בהן ניתנה אפשרות ההשקעה וכן במוצרים מובנים והתקנות מתירות השקעות בחו"ל רק במדינות OECD או במדינות בעלות דירוג השקעה. זאת לעומת קופות הגמל הרגילות שמאפשרות השקעה בכל מכשיר השקעתי, לרבות ניירות לא סחירים, נדלן ובמרבית המדינות בחו"ל.

היתרון המשמעותי של IRA לעומת קופות "רגילות", מעוגן ביכולת לניהול אישי של הקרן, באופן עצמאי או באופן אישי מול מנהל תיק ההשקעות. הניהול האישי של כספי החיסכון מאפשר לחוסך להשקיע את כספיו בהתאם לצרכיו האישיים ומבלי שיהיה כפוף למדיניות השקעות אחידה עם יתר החוסכים, כפי שקורה בקופות/קרנות רגילות. כמו כן, הוא מאפשר לו לשנות את אופן ניהול ההשקעות ולקבוע מדיניות לפי רצונו, מבלי שיהיה כפוף לחלק ממגבלות השקעה החלות על גופים פיננסיים גדולים (כמו מגבלת השקעה בנכסי מנפיק בודד).

אם כן, IRA הוא אפיק השקעה שיתרונותיו המרכזיים טמונים ביכולת הניהול האישי, כאשר חלות עליו מגבלות ספציפיות, בעיקר לעניין רכיבי ההשקעה . לכן, נכון להיום, IRA מתאים בעיקר לחוסכים מתוחכמים, בעלי תודעה מפותחת להשקעות ורצון לנהל את כספי ההשקעה שלהם.

 

מה זה IRA?

כבר מספר שנים "מסתובבות" שמועות, חלקן נכונות וחלקן פחות, על מכשיר השקעה פנסיוני חדש יחסית  קופת גמל (או קרן השתלמות) בניהול אישי, או כפי שהיא ידועה בשמה הלועזי, ותכונה במאמר זה- IRA (Individual Retirement Account).

מכשירי חיסכון לטווח ארוך עברו ועוברים בשנים האחרונות שינויי חקיקה דרמטיים חדשות לבקרים, עד שהציבור מאבד את ידיו ורגליו בהם. בדומה למרבית הנושאים הקשורים למכשירים אלו, רוב הציבור אינו מודע גם למהותו האמיתית של IRA, יתרונותיו וחסרונותיו,.

ובכן, מכשירי IRA אושרו לראשונה להפעלה בשנת 2009 עם החלת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופות גמל בניהול אישי). בסוף מאי 2017, התקבל תיקון לתקנות אלו, שהרחיב את אפשרויות ההשקעה במכשיר זה.

לאחר התיקון האמור  הורחבו משמעותית אפשרויות ניהול הכספים בקופה, אולם נקבע סף עליון לסך הסכומים שניתן לנהל בקופה זו.

נכון להיום מותר לנהל במכשירים אלו את סוגי החסכונות הבאים:

  • כספי קרן השתלמות (שכיר או עצמאי, נזיל או לא) בסכום שלא יעלה על 5.2 מיליון ₪ בכל החשבונות (נכון ל-2017).
  • כספי קופת גמל במעמד עצמאי שהופקדו עד סוף 2007  כלומר כספים הוניים, ובלבד שהם ניתנים למשיכה (נזילים).
  • כספי קופת גמל במעמד שכיר שהופקדו עד סוף 2007 כלומר כספים הוניים, הניתנים למשיכה (נזילים).
  •  
  • כספים של עמית שכיר או עצמאי הוניים או קצבתיים, נזילים או שאינם נזילים המושקעים רק בקרנות נאמנות, בקרנות חוץ ("הסדר או תאגיד, שמטרתם השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקמו במדינת חוץ על פי דיניה"), או בתעודות סל המחקות מדדים פומביים.
  • כספים של עמית בקופת גמל ובלבד שהתקיימו אחד מהבאים:

-העמית מקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או פנסיה תקציבית בסכום של 4,400 ₪ לחודש לפחות (2017)

-לעמית מופקדים 1.3 מיליון ₪ לפחות (נכון ל-2017) בקופת גמל לקצבה (שאינה קופת גמל בניהול אישי, למעט קופה בניהול אישי המשקיעה רק בקרנות ותעודות סל כאמור לעיל).

- הכספים הם כספי קופת גמל לפיצוים לאחר סיום יחסי עובד מעביד, או כספי נפטר בקופת גמל שהועברו לחיסכון המשך בקופת גמל.

  • סך הכספים שיופקדו בקופת גמל בניהול אישי בכל החשבונות לא יעלה על 5.2 מיליון ₪ בניכוי סכומים המנוהלים כבר בקופה ובנוסף, יכול לנהל עד 5.2 מיליון ₪ בקרן השתלמות בניהול אישי.

למעשה, החל מחודש 6.2017 ניתן להפקיד ו/או לנהל בקופת IRA גם כספים במעמד שכיר (עובד ומעביד) שוטפים וכספי פיצויים, למעט כספי פיצויים שסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין אינו חל עליהם (כלומר, אינם נשארים ברשות העובד בכל מקרה), שהמעביד לא הסכים שינוהלו בקופה זו.
 

הפקדת ומשיכת כספים באפיקי IRA

יש לזכור כי לגבי כספים המופקדים בקופות גמל או קרנות השלמות מסוג IRA, חלים אותם כללים החלים על כספים המופקדים בקופות גמל וקרנות השתלמות רגילים לעניין מועד המשיכה. כל טענה כי כספים המופקדים בקופת הגמל האישית ניתנים למשיכה או "הנזלה" מהירה יותר מאשר כספים באותו מעמד המופקדים בקופת גמל רגילה – אינם נכונים.

בהקשר האמור לעיל, יש לזכור כי החל מ-2008 כספים חדשים המופקדים בקופת גמל נחשבים ככספים המיועדים לקצבה וכפופים למגבלות החלות על כספי קצבה- משיכת כספים אלו ע"י העברתם לקרן פנסיה וקבלתם כקצבה (למעט חריגים המאפשרים משיכה בסכום הוני, כגון מוות, נכות, הוצאות רפואיות גבוהות וכד') או היוון חד פעמי בתנאים המפורטים בתקנון קרן הפנסיה והחוק. 

בהתאם, גם כספים חדשים המופקדיםבקרנות או קופות IRA, כפופים לכלל זה ולא ניתן להפכם לכספים "הוניים" שניתנים למשיכה באופן רגיל כסכום חד פעמי, באופן שונה מהאמור לעיל. האמור לא חל כמובן על כספים "הוניים" שהועברו מקופת גמל רגילה לקופת IRA
 

מיסוי IRA

לעניין המיסוי החל על IRA, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול אישי, הרי שגם כאן אין "בשורות" המייחדות את קופות הגמל בניהול אישי מקופות אחרות.

נזכיר כי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר קבלה של סכום חד פעמי של כספי קופת גמל באמצעות הפקדה חד פעמית של כספים "פטורים" לקופת גמל, והיוונם - ובלבד שההיוון נעשה לאחר גיל 60 ובהינתן כי קיימת לעמית  קצבה מינימאלית אחרת בסך של 4,405 ₪ לחודש (נכון ל2017).

לשם הבהרה, כספים "פטורים" הם כספים שאינם זכאים לזיכוי או ניכוי ממס בעת ההפקדה, כספים שמוסו בעת הפקדתם, כספים שנובעים מכספי עמית שנפטר או כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס.

היתרון המשמעותי במהלך שלעיל, הוא מתן האפשרות להוון את הכספים הנ"ל בפטור ממס ו/או בשיעור מס מופחת של 15% על הרווחים הנומינליים (תלוי בפיצויים פטורים שנמשכו ע"י העמית בעבר), במקום בשיעור של 25% ריאלית, שיעור המיסוי במרבית אפיקי החיסכון שאינם שקליים. 

לגבי כספים שאינם "פטורים" (העומדים על סך של כ-31,000 ₪), ניתן למשכם גם כן בסכום חד פעמי, אולם משיכה זו כפופה לשיעור המס השולי של העמית, או לפטור מוחלט – אם נמשכו לאחר גיל פרישה. יש לקבל את אישור פקיד השומה על גובה המס או הפטור.
 

מיסוי קופות וקרנות "רגילות" לעומת מיסוי IRA

קיימת סברה אצל חלק מהציבור כי ההטבה האמורה משויכת רק לקרנות מסוג IRA, אולם הדבר אינו נכון. האפשרות להיוון בשיעור המס הנמוך שהוזכר קיימת גם (ואולי בעיקר) בקופות הגמל ה"רגילות", כמו כן, קופות וקרנות IRA זכאיות לאותן הטבות המס של הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות רגילות וכן "לדחיית המס" בעת ביצוע הפעולות בניירות הערך עד למשיכת הכספים. 

עם זאת, קיימת כיום מגבלה על מרכיב ההשקעות האפשריות בקופות הגמל והקרנות האישיות (IRA) לניירות ערך סחירים בלבד – כולל אופציות וחוזים עתידים (ובלבד שהחשיפה הנובעת מהם לנכס הבסיס לא תעלה על המגבלות הרגילות ושוויין לא יעלה על 5% מנכסי הקופה), פיקדונות, קרנות נאמנות בארץ, קרנות בחו"ל. , ,

עוד מגבלה שנוספה בתיקון האחרון, קובעת כי סך ההחזקה בתאגיד מסויים דרך קרנות השקעה בכל החשבונות של העמית, לא תעלה על 5% מנכסי התאגיד. הוראה זו נועדה לסגור את אפשרות של ניצול קופת ה-IRA  לשם החזקה בעקיפין של חברות, באמצעות קרנות השקעה בחו"ל, שהוקמו למטרה זו (אפשרות שנוצלה במקרים מסויימים ע"י בעלי הון).

לגבי השקעות בחו"ל, מתירות התקנות הרלוונטיות להשקיע רק במדינות בדירוג השקעה או אלו החברות בארגון ה-OECD. כמו כן, נקבע כי שיעור ההשקעה בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מנכסי הקופה.

לעומת זאת, בקופות הגמל הרגילות ניתן להשקיע בכל מכשיר השקעה - סחיר או שלא סחיר, בארץ ובמרבית ארצות חו"ל.

 

היתרונות המרכזיים של IRA

היתרון העיקרי של קופות וקרנות IRA, כפי ששמן מעיד, הוא באפשרות לניהול אישי של כספי החיסכון או באופן אישי באמצעות מנהל תיקים - לפי רצונו של העמית, במקום תחת מדיניות השקעות אחידה לכלל החוסכים בקופה/קרן הרגילה.

גם דמי הניהול הכוללים שייגבו בקרן או בקופה בניהול אישי יכללו גם את דמי הניהול של מנהל התיקים, אם הוא זה שמנהל את השקעות העמית בקופה.

עוד יתרון, הוא יכולתו של החוסך להחליף את ניהול ההשקעות וכן לקבוע את מדיניות ההשקעה לפי רצונו, לעומת מרבית מגבלות ההשקעה החלות על קופות גמל כלליות, כגון השקעה במנפיק בודד, אחוז מנכסי הקופה, מדיניות השקעות מוצהרת, השקעה בקבוצת תאגידים וכד'.

למרות היותו מכשיר חדש, כבר נמצאו חוסכים מתוחכמים ש"פיתחו" יתרון ייחודי נוסף לקרנות IRA – באמצעות מסחר אישי, הפכו האחרונים את הקופות בניהול אישי ל"מגני מס", תוך מסחר עצמי בין חשבונם בקופה ובקרן האישית לחשבונם האישי בבנק. אלו דאגו לייחס את הרווחים לקופת הגמל וקרן ההשתלמות, הפטורות ממס, ואת ההפסדים לחשבונם האישי, לשם קיזוזם בעתיד. אולם, רשות ניירות ערך גילתה את התרגיל והוא נגמר בחדרי החקירות.   
 

סוף דבר

לסיכום הסקירה, נראה כי במגבלות הקיימות כיום, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול אישי (IRA) מתאימות לאלו שיש להם סכומי חיסכון בינוניים וגבוהים בגיל מבוגר (מעל 50), כאשר מדובר בחוסכים מתוחכמים יחסית, בעלי תודעה מפותחת ורצון לנהל את ההשקעות שלהם בעצמם או באופן אישי. כמו כן, ניתן לנצל את הפלטפורמה של IRA לשם ניהול "תיק השקעות" בשיעורי מס מופחתים, אולם יש לבחון בזהירות את האמור בהתאם לנתוני החוסך.


 

צרו קשר עם המומחים שלנו להשקעות IRA