This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

קרנות השקעה בנדל"ן מניב - ריט

12 יולי 2016

מליאת הכנסת אישרה לאחרונה תיקון לפקודת מס הכנסה שמטרתו לעודד הקמה והשקעה בריטים בארץ. ביום 07/04/2016 פורסמו הוראות סעיף 66 א'2 בעניין מיסוי קרנות ריט.

מהי קרן ריט?
קרן ריט הינה קרן להשקעה במקרקעין מניבים (השקעה בנדל"ן: בנייני משרדים, מרכזי מסחר, מקבצי דיור וכדומה). החוק קובע כי הכנסותיה של קרן ריט אינן חייבות במס בידי הקרן (למעט הכנסות חריגות), אלא בידי בעלי המניות, אם היא עומדת בתנאים שנקבעו כדלקמן:

 1. כ-95% מנכסיה הם נכסים מניבים (נדל"ן מניב).
 2. לפחות 75% מנכסיה המניבים נמצאים בישראל.
 3. היקף ההלוואות אינו עולה על 60% מנכסיה המניבים בתוספת 20% מנכסיה האחרים.
 4. חמישה מבעלי מניותיה אינם מחזיקים ב-50% או יותר מכלל המניות.
 5. חלוקה מידי שנה של לפחות 90% מהכנסתה החייבת, כדיבידנד לבעלי המניות.

עיקרי השינויים בחוק הם כלהלן: 

 1. דחיית אירוע מס במקרה של העברת מקרקעין ממייסד לחברה בתמורה להקצאת מניות למועד מכירת המקרקעין או המניות (המוקדם מביניהם). לגבי קרנות קיימות ניתנה דחייה לתקופה של חמש שנים.
 2. הקלות לקרן המשקיעה במקרקעין מניבים המשמשים לצרכי דיור להשכרה מתוך מטרה לשכלל את שוק הדיור להשכרה לטווח ארוך. הקלות אלו כוללות בין היתר:
  • מתן אפשרות ליזמות בתחום הדיור להשכרה – רכישת קרקע ובנייה בתקופה שאינה עולה על חמש שנים.
  • יחס מינוף גבוה יותר (80%)
  • שיעור מס נמוך יותר למשקיעים פרטיים (20% רווח הון והכנסה חייבת) במקום שיעור מס שולי אשר חל על הכנסות מקרנות ריט אחרות.
  • מס רכישה מופחת בשיעור 0.5%
 3. הקלה על ההגבלות לגבי החזקה באמצעי שליטה כך שתינתן תקופה של עד 5 שנים ממועד ההתאגדות בהם יהיה ניתן לדלל את המחזיקים.
 4. הארכת התקופה המקסימלית בה ניתן לרשום את המניות למסחר בבורסה מתקופה של שנה ממועד ההתאגדות לתקופה של שנתיים (3 שנים לקרנות המשקיעים בדיור להשכרה).
 5. הותר להחזיק באיגוד מקרקעין בתנאי ששיעור האחזקה עולה על 50%. הקרן תכלול בדוחותיה את חלקה בהכנסות או ההפסדים מהאיגוד.
 6. לעניין מס ערך מוסף נקבע בהוראות התיקון כי עסקאות של מכירת דירת מגורים על-ידי אדם שאינו חייב במס לקרן השקעות במקרקעין ובמכירת דירת המגורים על-ידי הקרן יהיו פטורים מתשלום מס ערך מוסף.