This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

האם יישלל אישור הניהול התקין מעמותות והתאגדויות שלא מפקידות לעובדיהם פנסיה על פי הרפורמות החדשות?

10 יוני 2019

מיקי קבליס, מנכ"ל טרפז פיננסים |

לאחרונה פורסם כי רשם העמותות מאיים לשלול את אישור הניהול התקין ללא מעט אלכר"ים מסוג קבוצות ספורט שלא ישלמו את הזכויות הסוציאליות לעובדיהם לפי החוק.

הנושא עלה לאור תלונות רבות בנושא שהועברו לרשם שהחל לבצע בדיקה בעניין. נמצא שבמציאות הנוכחית עדיין יש עמותות ואלכ"רים אחרים שלא דואגים להבטיח תשלום פנסיות.

מדובר בדרמה גדולה שיכולה להיגרם לעמותות רבות שלא יוכלו להמשיך ולקבל כספים ציבוריים במידה ויישלל מהם אישור הניהול התקין. הדבר כמובן יכול להוות מכה כלכלית קשה ואף לגרום להפסקת פעילויות מסוימות מלהתקיים.

קרן הפנסיה כוללת צבירת כספים לגיל פרישה, צבירת כספים לפיצויי פיטורים, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים וכיום מחייבת כל אזרח בוגר בישראל, שכירים ועצמאיים כאחד.

 

צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה מחייב מעסיקים להפריש לביטוח פנסיוני לעובדים. אי עמידה בהוראות צו ההרחבה כמוה כעבירה על החוק, ובית הדין לא אחת מחייב מעסיקים לשלם סכום פיצוי נכבד בשל אי מילוי חובתם להפריש מידי חודש לביטוח פנסיוני.

עד לפני כמה שנים מעסיק שלא הפריש לעובדיו כספים עבור קרן פנסיה, הסתכן בתביעה מצד העובד (בדרך כלל כאשר זה סיים את עבודתו, ולא לפני כן מחשש לפיטורים, או במקרה שהעובד חלה או נפצע ונזקק לפנסיית נכות) או בתביעה מצד שאריו (במקרה בו נפטר העובד).

החידוש בהיבט זה הוא שמעבר לתביעות הנ"ל, משרד התמ"ת אף יטיל על המעסיק קנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים וזאת בנוסף לחשיפה לקנסות מצד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שכבר הגיעו למאות אלפי שקלים במקרים האחרונים .

על פי צו ההרחבה המעסיקים מחויבים להפריש תשלומים פנסיוניים לעובדיו החל מהחודש השביעי לעבודתם וזאת במקרה שלעובדים אין עדיין קרן פנסיה קיימת פעילה.

אם יש להם כבר קרן פנסיה, המעסיקים יפרישו תשלומים פנסיוניים לעובדיהם כבר מהחודש הרביעי לעבודתם רטרו .

 

גם במקרה שבו העובד אינו מעוניין שתפרישו לו תשלומים פנסיוניים, עדיין כמעסיקים חלה עליכם החובה לעשות זאת. גם אם העובד מתחייב בפניכם בעל-פה או בכתב שהוא לא יתבע אתכם- התחייבות זו אינה תקפה בבית המשפט.