מאמרים:

המלחמה במזומן האנונימי - אסור ומותר בעמותה בעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן.

20 יולי 2023

יואל טולדנו , יו"ר פורום מלכ"רים, ראש אשכול בני ברק |

תורם מעוניין לתרום סכום נכבד במזומן. האם לקבל?

האם מותר לקבל תרומה בשיק מוסב?

האם מותר לקבל הלוואה או החזר הלוואה במזומן?

החוק לצמצום השימוש במזומן שנכנס לתוקפו בתחילת השנה האזרחית הנוכחית נותן תשובות לשאלות כאלו ואחרות ששאלו את עצמם מנהלי עמותות במטרה למנוע ניצול לרעה בעמותה אותה הם מנהלים.

החוק משפיע על הפעילות השוטפת של כולם כולל: עמותות, חברות ועסקים קטנים כגדולים, על בעלי המקצועות החופשיים, על עוסקים ואפילו על כאלה שאינם.

לפי הערכות מגלגלים מידי שנה כ-200 מיליארד שקלים של הון שחור שרובו בהעלמת מיסים של אזרחים כאשר הכלכלה השחורה כיום מוערכת בכרבע מהתוצר השנתי.

מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות הפלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

חשוב לציין שבהתאם להוראות ניהול תקין ורשם העמותות איסור השימוש במזומן בעמותות שמעוניינות באישור ניהול תקין כבר קיים. תשלומים שהעמותה מעבירה לצורך פעילותה צריכים להיעשות באמצעות העברה בנקאית או לחילופין באמצעות המחאה בציון המוטב. הוראות אלו ידועות ומיושמות כך שבמסגרת תשלומים בעמותה אין בחוק זה כל חידוש.

כעת החוק החדש מוסיף הגבלה נוספת ומשמעותית על העמותות והיא הגבלת תשלומים המתקבלים במזומן או ב'שקים פתוחים' עבור שירותים, תרומות, הלוואות מגורמים פרטיים ועוד.

הגבלה על שימוש במזומן

לעמותה אסור לתת או לקבל תשלום במזומן, במסגרת קבלת או מתן שירותים, סכום העולה על 11,000 ש"ח. כמו כן, גם אסור לה לקבל כתרומה או כהלוואה בסכום העולה על האמור, למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.

בתרומה העולה על 11,000 ₪ לא ניתן לקבל במזומן סכום בשיעור העולה על 10% מסכום התרומה.

הגבלה על שימוש בשיקים

קיימת הגבלה נוספת מבחינת השימוש בשקים. אסור לעמותה לתת או לקבל תשלום בשיק במסגרת הפעילות עבור עסקה, שירות, שכר עבודה, תרומה והלוואה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.

החוק מוסיף על הוראות ניהול תקין המחייבות ציון המוטב על המחאות הניתנות על ידי העמותה ולא אלה המתקבלות.

כמו כן, העמותה לא יכולה להסב שיק ולא לקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק. חשוב להדגיש שמבחינת השימוש בשקים, להבדיל מהשימוש במזומן, אין הגבלה לגובה הסכום, הוראות החוק חלות על כל סכום.

גמ"חים

עמותות שפעילותן מאופיינת במתן הלוואות בדרך כלל ממנות את פעילותן באמצעות קבלת הלוואות מגורמים פרטיים. עמותות אלה צריכות החל משנה זו לתת תשומת לב רבה ולקיים פיקוח ובקרה נאותים על התשלומים והתקבולים בדגש על הסכומים ועל אמצעי התשלום.

לא ניתן לקבל הלוואה או החזר הלוואה במזומן בסכום העולה על 11,000 ש"ח או 10% מסך ההלוואה כאשר הסכום הכולל של ההלוואה  עולה על 11,000 ש"ח.

הוראות תיעוד

החוק מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בקבלה, אמצעי התשלום, אם במזומן - לפרט את סוג המטבע, אם בשיק - פרטי שיק מלאים ואם באשראי - סוג הכרטיס, 4 ספרות אחרונות, שם בעל הכרטיס, שם הבנק ומספר חשבון.

אכיפה וסנקציות

עד היום עמותות שלא יישמו את הוראות ניהול תקין והוראות הרשם לא קיבלו אישור ניהול תקין. כעת אי יישום הוראות החוק, הכוללות באופן זה או אחר את הוראות ניהול תקין, יגרור הטלת סנקציות וקנסות.

הפרה של הוראות החוק, מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית (העשויה לגרור קנס ואף מאסר במקרים של מרמה או רישום כוזב) וכן עשויה לגרור הטלת עיצום כספי בשיעור של עד 30% מהתשלום במזומן או מסכום השיק או כפל הסכום במקרה של הפרה חוזרת. 

על עמותות שיפרו את החוק יוטלו סנקציות באופן מדורג בהתאם לסכום ההפרה, הפרה עד 25,000  ש"ח - עיצום של 15% מגובה ההפרה, הפרה עד 50,000 ש"ח - עיצום של 20%, הפרה מעל 50,000 - עיצום של 30%.

הרתעה נוספת היא פרסום פרטים על המפרים את החוק. כל עיצום כספי שיוטל יפורסם באתר רשות המיסים ויכלול בין היתר את מהות ההפרה, סכום העיצום הכספי שהוטל ופרטים על המפר.

מוכנים ומזומנים

החוק החדש מחייב היערכות ובמידת הצורך מיפוי ונוהל עבודה פנימי מתאים.

יצוין, כי ביישומו עולות לעיתים שאלות שאין להן מענה ברור בחוק והן מחייבות בדיקה.

משרדינו ישמח לעמוד לשירותכם.

צרו קשר עם המומחים שלנו