מאמרים:

חובת מינוי מבקר פנים במסגרת הנחיות חדשות להתנהלות עמותות וחל"צ

20 יולי 2023

חני עמר , שותפה, מנהלת קבוצת ביקורת פנימית, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO ישראל |

בעקבות תיקון 14 לחוק העמותות ובעקבות הסמכת רשם העמותות להיות גוף מדריך, שניתנו לו סמכויות למתן הנחיות מפורטות וברורות לעמותות ולחברות לתועלת הציבור (חל"צים), לסייע להם להתנהל בהתאם להוראות החוק, פורסמה בימים אלו (בחודש פברואר 2015) "חוברת הנחיות להתנהלות עמותות - בהתאם לחוק העמותות התש"מ - 1980".

במסגרת תיקון 14 לחוק העמותות ותיקון 25 לחוק החברות ניתנה לרשם סמכות חוקית לעניין הבקרה שמבצע הרשם, כולל באמצעות בודקים מטעמו, בקרה אותה ביצע בפועל גם עד עתה שלא מתוקף חוק.
התיקון לחוק כאמור, נתן תוקף חוקי והרחיב את סמכויות הפיקוח והבקרה של רשם העמותות. החוברת הקודמת שהוציא רשם העמותות נועדה לעמותות וחל"צים המגישים בקשה לרשם לקבלת "אישור ניהול תקין". עד לתיקון 14 לחוק, "אישור ניהול תקין" שהעניק הרשם נבע מכח החלטות ממשלה שהעניק הסמכות לרשם העמותות לבחון, בהתאם לנהלים וקריטריונים שנקבעו על-ידו, אם העמותה עומדת בדרישות החוק ואם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.

חוברת ההנחיות החדשה הוצאה על-ידי רשם העמותות בהתאם לסמכות שניתנה לו בתיקון 14 והיא מיועדת לכלל העמותות והחל"צים ומבליטה באופן מודגש בנפרד את ההנחיות המחייבות רק עמותות המעוניינות באישור ניהול תקין מרשם העמותות.

 

חובת מינוי מבקר פנים לעמותות

במסגרת הגברת מערך הביקורת בעמותה, על פי תיקון 14 בתוקף מיום 6 בפברואר 2015, נדרשת כל עמותה שמחזורה מעל 10 מיליון ש"ח למנות מבקר פנים לעמותה. מינוי מבקר פנים מהווה כלי נוסף לחיזוק הבקרה הפנימית בעמותה. תפקידו אינו זהה לתפקידי וועדת הביקורת / הגוף המבקר ועל כן לא ניתן למנותו במקומם. וועדת הביקורת כפופה לאסיפה הכללית ואילו המבקר הפנימי כפוף לוועד העמותה או למנכ"ל, בהתאם לתקנון העמותה, או כפי שיקבע הוועד אם לא הוסדר בתקנון. המבקר הפנימי ימונה על-ידי הוועד המנהל בהסכמת וועדת הביקורת שתבחן את תוכנת העבודה שלו, כאשר יו"ר הוועד המנהל וכן וועדת הביקורת רשאים להטיל על מבקר הפנים לערוך ביקורת פנימית בנוסף על תוכנית העבודה. כמו-כן הורחבו תפקידי וועדת הביקורת / גוף מבקר.  בנוסף לוועדת הביקורת / גוף מבקר ולמבקר הפנימי נדרשת כל עמותה (ממחזור מינימלי מסוים) למנות באסיפה הכללית רואה חשבון שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ומחובתה להגיש דוחות כספיים מבוקרים יחד עם כל חבילת הדיווח השנתית לרשם העמותות.

לנוחיותכם ושימושכם מצ"ב קישור ל"הנחיות להתנהלות עמותות" כפי שפורסמו על-ידי רשות התאגידים בפברואר 2015.