This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

חוק הגמ"חים - ההכרה הממשלתית ב "חסד" היהודי היחודי

14 מרץ 2019

יואל טולדנו , ראש אשכול בני ברק |

כהמשך למלחמה בהון השחור חוקקה הכנסת ה 20 לפני התפזרותה את החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019 (להלן: "חוק הגמ"חים"), להסדרת פעולתם של מוסדות לגמילות חסדים, את הרישוי שלהם ואת הפיקוח עליהם והסירה את החששות שעלו בעבר באשר לחובת רישוי של הגמ"חים מכוח חוק הבנקאות.

החוק מסדיר את פעילות הגמ"חים לעניין תקנות ה-CRS וה-FATCA וכן לעניין חוק השימוש במזומן, כאשר הגמ"חים יחשבו כמוסדות מורשים לעניין יישומם.

החוק האמור טרם נכנס לתוקף וחובת הרישוי מכוחו תחל רק בעוד שלוש וחצי שנים עד מועד זה יגישו מוסדות קיימים בקשה לרישיון ויוכלו להמשיך לפעול עד למועד ההחלטה בבקשה.

באופן תמציתי יצוין שבהתאם לחוק ימונה מפקח שיהיה אחראי על מתן רישיונות ויפקח על פעילותם של המוסדות לגמילות חסדים. למפקח תהיה ועדה מייעצת שתפקידה יהיה לייעץ לו בכל עניין.

החוק מתייחס לגמ"חים המאוגדים כעמותות או כחברות לתועלת הציבור (חל"צים) ואפילו ליחידים העוסקים בפעילות זו.

קטגוריות לצורך סוגי הרישיונות:

1. עמותות או חל"צים בהיקף פעילות בנקאי, היקף פיקדונות או אשראי העולה על שלושה מיליארד שקלים יצטרכו להיות בעלי רישיון בנקאי בתאם לחוק הבנקאות (רישוי).

2. קבוצת הגמ"חים שאינם חייבים ברישיון, אלו יוכלו להמשיך בפעילותם כפי שפעלו עד היום. מדובר בגמ"חים בעלי צבר פיקדונות או אשראי שאינו עולה על מיליון שקלים או כלשון החוק, בעלי 'היקף פעילות מזערי'.

3. גמ"חים בעלי צבר פיקדונות או אשראי בין מיליון לשמונה מיליון שקלים שיהיו חייבים ברישיון בסיסי.

4. צבר פיקדונות או אשראי הגבוה משמונה מיליון – 'היקף פעילות נרחב' יחייב רישיון מורחב, כחלק מהתנאים לקבלתו רישיון מורחב הוא התאגדות של עמותה או חל"צ בלבד. כלומר, יחידים לא יוכלו לנהל גמ"חים בהיקף פעילות הגבוה משמונה מיליון.

בדירקטוריון של מוסד לגמילות חסדים בעל רישיון מורחב יכהנו שלושה חברים, לפחות וחלה החובה למנות רואה חשבון מבקר.

אחריות נושא משרה בגמ"ח בעל רישיון מורחב

נושא משרה בבעל רישיון מורחב שבעל הרישיון הודיע לגביו בעת הגשת הבקשה לרישיון שהוא האחראי לעניין סעיף זה, חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, כמפורט להלן:

1. לקבוע כללים ונהלים למניעת הפרה של ההוראות לפי חוק זה;

2. למנות אחראי להטמעת הכללים והנהלים שקבע כאמור בפסקה ( 1 ) ולפיקוח על קיומם.

דרישה להון עצמי מזערי

החוק מונה מספר תנאים לקבלת הרישיונות. תנאי עיקרי הוא דרישה שלגמ"חים יהיה הון עצמי מזערי, דהיינו 5% מצבר הפיקדונות ובמידה וצבר האשראי גבוה פי שניים מצבר הפיקדונות 5% מממוצע הפיקדונות והאשראי יחד, ובלבד שהון העצמי לא יהיה גבוה מחמישה מיליון. חשוב לציין, שמוסד קיים יהיה חייב לעמוד בדרישות ההון בתום 5 שנים ממועד פרסום החוק ובעוד כשלוש שנים וחצי במחצית ההון העצמי. תנאי נוסף לעמותות או חל"צים הנדרשות לרישיון מורחב הוא שיצטרכו למנות רואה חשבון מבקר. ישנם תנאים נוספים המפורטים בחוק.

תקופת הרישיון היא לתקופה בלתי קצובה, אולם המפקח רשאי להורות כי הרישיון יינתן לתקופה קצובה שזו לא תפחת משנה.

הגבלות לעניין קטינים

מוסד לגמילות חסדים יהיה רשאי להתקשר בעסקה של הפקדה עם קטין, בין בעצמו ובין באמצעות הורהו או אפוטרופסו, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, על אף האמור בחוק האמור, הגמ"ח יהיה רשאי להתקשר עם קטין שמלאו לו 13 שנים לגבי עסקת הפקדה שסכומה אינו עולה על 5,000 שקלים.

הצגת הרישיון לציבור

בעל הרישיון יצטרך להציג העתק של הרישיון בכל אחד מסניפיו במקום בולט לעין ויציין את מספר הרישיון על כל שלט, בכל פרסום וכן על כל מסמך שהוא מוציא.

הגבלות מיוחדות על מוסד לגמילות חסדים

מוסד לגמילות חסדים שהוא תאגיד יעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית, בלבד, אולם רשאי המפקח לאשר לו לעסוק בפעילות שעניינה קידום מטרות של עזרה הדדית, ובלבד שמצא כי אין בפעילות האמורה כדי לסכן את יכולת הפירעון שלו.

מוסד לגמילות חסדים לא ישלוט בתאגיד ולא יהיה בעל עניין בו, אלא באישור המפקח.

עריכת שטר חוב או חוזה בכתב

מוסד לגמילות חסדים רשאי לתת שירותים בדרך של שטר חוב כמשמעותו בפקודת השטרות, אולם אם המוסד לגמילות חסדים בחר לכרות חוזה עם לקוח הוא ייתן ללקוח הזדמנות סבירה לעיין בו וימסור לו עותק לאחר החתימה,  ככל שיידרש.

לסיכום

גם כאשר באים לעשות חסד, גדול ככל שיהיה, יש להימנע מלעשות טעויות ולגרום לנזקים מול הרשויות והבנקים בארץ ובעולם וזאת על ידי ניהול קפדני והשקעה בתשתיות ניהוליות מתאימות. יש להשתדל לדאוג שגם הגמ"ח יהיה מבחינת "חי הנושא את עצמו"...וזאת באמצעות תרומות ו/או הפרשת חלק מהפקדונות לטובת עלויות הניהול לתועלת המפקידים והלווים.