מי כאן "בעל הבית" - על שכר המנכ"ל במלכ"רים


תקרות שכר במוסדות ציבור

ישנן רגולציות שונות לעניין מגבלות ותקרות בשכר של עובדים בעמותות וחברות לתועלת הציבור (להלן: "מוסדות ציבור") ועל כן סוגיית תקרות השכר צריכה להיבחן מכמה היבטים שונים:

 

רשם העמותות

בהתאם להנחיות רשם העמותות עמותה אינה רשאית לשלם לעובדיה שכר העולה על הסביר. לא נקבע סכום כתקרה אך הוגדרו קווים מנחים בכל הנוגע לבחינת סבירות השכר תוך התחשבות בגורמים כגון: גודל, עצמאות, יעילות, איכות הניהול ואיכות נושא המשרה. הוצאות שכר בלתי סבירות עשויות להיתפס כשימוש בכספי העמותה/החל"צ שלא למטרותיה ואף כחלוקת רווחים אסורה.


מס הכנסה לעניין סעיף 46

סעיף 6.1.7 לחוזר מס הכנסה 9/2015 בנושא "קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה" קובע כדלקמן: "שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי, למעט במקומות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או קיבוציים".

בהמשך להמלצות ועדת פריש מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים במס הכנסה הכירה בדיפרנציאציה בנושא שכר בהתאם לגודל הארגון לפי המחזור. נקבעה תקרה לעמותות בעלות מחזור של עד 50 מלש"ח של עלות מעביד עד 620 אלפי ש"ח לא כולל מס שכר. לעמותות עם מחזורים גבוהים יותר נקבעו תקרות מוכפלות ב110%-175% בהתאם לגודל המחזור.

נציין כי מכיוון שלא התפרסם חוזר של מס הכנסה בעניין כל חריגה ממגבלת שכר (המגבלה שמופיעה בחוזר 9/2015 ) מותנית בפנייה בכתב למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים לקבלת אישור לחריגת שכר בהתאם למקרה הספיציפי.

 

החשב הכללי

בהתאם לסעיף 8 נוהל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור, הגבלה על שכר מנכ"ל חלה על עמותות נתמכות שהיקף התמיכה הציבורית בהן עולה על 25% מהמחזור או על 5 מיליון ש"ח, כנמוך מבינהם. וששכר העובדים בו אינו מפוקח/מוגבל בדרך אחרת. הגדרת תמיכה ציבורית כוללת גם הקצבות שאינן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.

בהתאם לנוהל שר אוצר עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי לא תעלה על 630 אלפי ₪ (אלא אם נקבעה במבחני התמיכה עלות שכר נמוכה יותר). בהתאם להוראת תכ"ם המתייחסת לרכיבי השכר שיש לקחת בחישוב העלות השנתית (מדובר בעלות מעביד לא כולל מס שכר אך כולל שווי זקיפות למס הכנסה (למעט שווי בגין הפרשות סוציאליות)).

יש לשים לב לכך שמגבלת השכר חלה רק על בעל תפקיד ניהולי ולכאורה לא אמורה לחול על בעל תפקיד בפעילות המוסד הציבורי.


הנחיות משרד הפנים

גוף המבקש להיות מסווג כמוסד מתנדב לצורך קבלת הנחה בארנונה נדרש לעמוד בקריטריון הבא: מפעילי המוסד ופטרוניו אינן מפקידים כל הנראה כלכלית אישית מלבד שכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה" הנחיות משרד הפנים לשכר סביר הינו עד לתקרה של שכר מנכ"ל במשרד ממשלתי.


מע"מ-מכרזים

בהתאם לנוהל רשות המיסים בנוגע להשתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה במסגרתו נקבע כי מלכ"ר המבקש להתמודד במכרז ממשלתי למתן שירותים נדרש להמציא אישור מאת רשות המיסים בדבר סיווג פעילותו במסגרת המכרז כמלכ"ר לצרכי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. נוהל ההנחיות מאפשר למלכ"רים להגיש בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" (מסלול מקוצר), בכפוף לעמידת המלכ"ר בתנאים מסוימים ביניהם הצהרה כי אין בין מנהלי המלכ"ר או מי מעובדיו אשר עלות שכרו החודשית גבוהה מעלות שכר חודשית מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי.

נציין כי עלות שכר של מנכ"ל במשרד ממשלתי הינה כ-40 אלפי ש"ח לחודש.


לסיכום

מוסדות ציבור נדרשים לבחון את הרגולציות החלות עליהם ולהקפיד על עמידה בתקרות המותרות שלא ידרשו להחזרת כספי תמיכה או לביטול/מניעת טובות המגיעות לעמותה כדוגמת סעיף 46 והנחות בארנונה.

האחראים על שכר המנכ"ל הם הועד המנהל, אך גם הם מוגבלים בתקרות שקבעו הרגולטורים השונים.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>