This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

תיקון הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור בהוראת שעה נוכח משבר הקורונה

26 נובמבר 2020

בהתאם לנתוני משרד האוצר, משרדי הממשלה מעניקים מדי שנה כ-3 מיליארד שקל של תמיכות עבור כ-4,000 מוסדות ציבור.

נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור שפורסם מכוח סעיף 3א(ו) לחוק (להלן: "הנוהל"), מסדיר את תהליך הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ובחינתן, ובכלל זה את לוח הזמנים להליכי חלוקת התמיכות, התנאים לקבלת תמיכה, הדרישות ממוסדות הציבור הנתמכים ותהליכי הפיקוח והבקרה עליהם.

על רקע ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה בישראל, במטרה לאפשר למוסדות הציבור הנתמכים שמקורות ההכנסה של רבים מהם נפגעו, לעמוד בהוראות הנוהל, פרסם משרד האוצר ביום 21 בספטמבר 2020 וביום 24 בנובמבר 2020 תיקונים לנוהל בהוראת שעה, הכוללים התאמות והקלות בכללים החלים על המוסדות הנתמכים.

התיקון הראשון עוסק בעיקרו ב-5 תחומים:

 1. הקלות בעניין דרישת המימון העצמי.
 2. הקלות בעניין מגבלת הוצאות הנהלה וכלליות.
 3. הקלות בעניין גובה שכר לבעלי תפקיד ניהולי.
 4. הקלות בעניין מגבלת עודפים צבורים.
 5. הקלות בעניין מגבלות הגירעון המצטבר.

 

 1. הקלות בעניין דרישת המימון העצמי:

בהתאם להוראות סעיף 4 לנוהל, מוסד ציבור נתמך נדרש לממן את פעילותו הנתמכת ממקורותיו העצמיים בשיעור שלא יפחת מ-10% מעלות הפעילות הנתמכת. לעניין זה מקורות העצמיים הם מקורות כספיים שאינם תמיכה ציבורית כהגדרת בנוהל או הלוואות.

בתיקון לנוהל הוחלט באופן חריג כי תינתן תמיכה בשנת 2020, גם אם ההכנסות העצמיות מהפעילות הנתמכת יהיו פחות מ-10% מעלות הפעילות (הוצאות).

זאת, בכפוף לשורת ההתניות הבאות:

 1. נתקבלה תמיכה לפעילות באחת מן השנים 2018, 2019.
 2. בפעילות הנתמכת בשנת 2019 הייתה הכנסה עצמית בשיעור של 10% מההוצאות לפחות. מוסד אשר לא הגיש בקשת תמיכה בשנת 2019 תיבחן עמידה בדרישת המימון העצמי בשנת 2018.
 3. בכל מקרה, בשנת 2020, שיעור התמיכה בפעילות הנתמכת לא יעלה על 90% מעלות הפעילות (הוצאות)

בהתאם להקלה זו גם אם המוסד הנתמך לא ייצר בשנת 2020, הכנסות עצמיות, שיעור התמיכה יגיע עד 90% מההוצאות. עם זאת, על מנת לקבל תמיכה נדרשות הוצאות, בהתאם.
 

 1. הקלות בעניין מגבלת הוצאות הנהלה וכלליות:

ירידה בהיקף הכנסות העמותה עלולה להביא לחריגה בהנהלה וכלליות ומדדים נוספים של החשכ"ל. בתיקון לנוהל הוחלט לאפשר בשנת 2020 חריגה חד פעמית מהמגבלה הקבועה בסעיף 5 לנוהל. זאת בתנאים הבאים:

 • המוסד הנתמך עמד במגבלת הנהלה וכלליות בשנת 2019
 • לא חלה עלייה בהיקף הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2020 ביחס לשנת 2019.

כלומר, המוסד נתמך שמחזורו נמוך מ 10 מיליון ₪ באם היקף ההכנסות יירד, ושיעור הוצ' הנהלה וכלליות יעלה על 22%, הדבר לא יגרור ביטול התמיכה.

זאת, בתנאי, שסכום הוצאות הנהלה וכלליות, בשנת 2020, לא יהיה יותר גדול מסכום הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2019 (הסכום בשנת 2020 יהיה זהה, או קטן מ-2019).
 

 1. הקלות בעניין גובה שכר לבעלי תפקיד ניהולי:

מאחר ותקרת שכר בעלי תפקיד ניהולי בעמותה קשורה בהיקף הכנסות העמותה.

ולאור העובדה, שצפויה ירידה בהיקף הכנסות העמותה,

ההקלה היא, שבשנת 2020, סעיף 6 – בנוהל שר אוצר (שעניינו שכר בכירים) לא יהיה תקף.

ובכך, שכר הבכירים לא ייפגע (גם אם היקף מחזור ההכנסות יקטן).
 

 1. הקלות בעניין מגבלת העודפים הצבורים:

סעיף 7 בנוהל שר אוצר הציב מגבלה על האחוז המירבי של העודפים "יתרת נכסים נטו לשימוש עבור פעילויות שלא יועדו ביחס למחזור ההכנסות של המוסד הנתמך באותה שנה.

מאחר וקיים חשש כי מחזור ההכנסות, בשנת 2020, יקטן באופן משמעותי, עובדה שעשויה להביא לחריגה מהוראות סעיף 7. הוחלט לאשר, בשנת 2020, חריגה חד פעמית של ממגבלת העודפים.

זאת בתנאים הבאים:

 • בשנת 2019, העמותה עמדה במגבלת העודפים.
 • לא חלה עלייה ביתרת הנכסים נטו לשימוש עבור פעילויות שיועדו ושלא יועדו בשנת 2020, ביחס לשנת 2019.
   
 1. הקלות בעניין מגבלות הגירעון המצטבר:
 1. סעיף 8 בנוהל שר אוצר הציב מגבלה על האחוז המירבי של גירעון מצטבר בנכסים נטו לפעילויות שיועדו ולא יועדו, ביחס למחזור ההכנסות של המוסד הנתמך באותה שנה. מאחר וקיים חשש כי מחזור ההכנסות, בשנת 2020, יקטן באופן משמעותי, עובדה שעשויה להביא לחריגה מהוראות סעיף 8. הוחלט לאשר, בשנת 2020,  חריגה חד פעמית ממגבלת הגירעון. זאת, בכפוף לכך, ששיעור הגירעון המצטבר בנכסים נטו לפעילויות שיועדו ולא יועדו בשנת 2020, ביחס למחזור ההכנסות בשנת 2019 עומד בהוראות סעיף 8 לנוהל.


תיקון נוסף לנוהל התמיכות שאושר ביום 24 בנובמבר 2020 עוסק במועדים להגשת אישור ניהול תקין לצורך קבלת תמיכה ממשרדי הממשלה.

במסגרת הנוהל - מוסד ציבורי המבקש תמיכה מן המדינה נדרש להחזיק אישור ניהול תקין החל מיום 1 בינואר לשנת התמיכה, כאשר למשרדי הממשלה יש סמכות לאשר, במקרים חריגים ובאופן חד פעמי, הגשת אישור ניהול תקין באיחור, אך בכל מקרה לא יאוחר מיום 28 בפברואר לשנת התמיכה.

במסגרת התיקון לנוהל, קיימת הקלה משמעותית במועדי הגשת אישור ניהול תקין.

כך, משרדי הממשלה יוכלו לבחון את בקשות התמיכה אף אם לא הוגש על ידי המוסד הציבורי אישור ניהול תקין במועד הגשת בקשת התמיכה, ולאשר לאותו מוסד ציבורי תמיכה מותנית, שתינתן בפועל בכפוף להשלמת אישור ניהול תקין, תוך הפעלת מנגנון הקיזוז שנקבע. נחדד, שעד להגשת אישור ניהול תקין לא תשולם למוסד הציבורי התמיכה (או מקדמות לתמיכה). המועד האחרון להשלמת אישור ניהול תקין כאמור יהיה ה-30 ביוני לשנת התמיכה.

לעניין מנגנון הקיזוז נקבע הסדר מדורג כמפורט להלן:

• מוסד ציבורי שיגיש אישור ניהול תקין עד ליום 31 במרץ לשנת התמיכה יקבל את התמיכה במלואה.

• מוסד ציבורי שיגיש אישור ניהול תקין בין 1 באפריל לשנת התמיכה ועד 30 ביוני לשנת התמיכה, יקבל את התמיכה במלואה תוך הפעלת קיזוז. הקיזוז שיופעל יהיה בסכום ששיעורו כתקופת האיחור ביחס לתקופה התמיכה. תקופת האיחור לעניין זה היא פרק הזמן החל מיום 1 אפריל לשנת התמיכה ועד למועד הגשת האישור. כך לדוגמא, מוסד שמגיש אישור ניהול תקין ביום 1 במאי לשנת התמיכה, יקוזז לו מהתמיכה סכום ששווה ל1/12 מסך התמיכה שאושרה לו. 

התיקונים לנוהל הינם נקודות אור למוסדות הציבור הנתמכים ממשרדי הממשלה אשר נפגעו בחודשים האחרונים הן מעיכוב בתקציבים בשל שנת הבחירות הארוכה והעדר תקציב והן ממשבר הקורונה בתקווה לשנת עשייה מבורכת.