מאמרים:

תרומה בשווה כסף במלכ"רים

21 מאי 2017

חני עמר , שותפה במגזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS) |
 
בקצרה

מלכ"רים רבים מקבלים תרומות שאינן במזומן, כמו שירותים, עבודה בהתנדבות, הרשאות שימוש בנדל"ן, ציוד וכדו' – הנקראות "תרומה בשווה כסף". מאחר שלא ניתן לקבוע את ערכה המדויק של תרומה כזו, נקבעו הוראות מיוחדות לטיפול בה:

רישום נכסים: על המלכ"ר לנהל ספר כרוך בו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומה/מתנה, לצד שם התורם, תיאור הנכס ומועד קבלתו, וכן לדווח על תרומה בשווה כסף גם בדו"ח השנתי.

טיפול חשבונאי: בדוחות הכספיים יש לרשום תרומה בשווה כסף על פי השווי הנאות שלה. במידה ולא ניתן להעריך מהו השווי הנאות יש לציין זאת בבירור בדוחות.

עבודת מתנדבים: במקרים מסוימים, וכל עוד מדובר בשירותים מקצועיים שניתנו על ידי מתנדבים שבכך מומחיותם, ניתן להכיר בשווי עבודת מתנדבים כתרומה בשווה כסף ולהתחשב בהכנסות משווי עבודתם לצורך חישוב היקף המחזור עבור שיעור הוצאות הנהלה וכלליות (אם כי לא כחלק מהוצאות הפעילות הנתמכת). לצד זאת:

  • על המלכ"ר למיין את הוצאות השכר של המתנדבים להוצאות פעילות והוצאות הנהלה וכלליות
  • גוף נתמך חייב ברישום ובקרה של עבודת המתנדבים
  • גובה ההכנסה שתוכר כתרומה היא כגובה שכר המינימום, למעט אם השירותים נתנו במסגרת מטרות הגוף הנתמך, אז אפשר להביא את המקרה בפני הועדה המיוחדת באגף החשכ"ל. 

 

מהי תרומה בשווה כסף?

מלכ"רים רבים מקבלים ציוד או שירותים כתרומה, הן מגורמים פרטיים והן מחברות וארגונים. תרומה בשווה כסף יכולה למעשה להיות תרומה בדמות של רכוש קבוע, מלאי, פריטים חסרי ערך, שירותים, עבודה בהתנדבות, מתן הרשאת שימוש בנדל"ן ועוד. בשל העובדה כי אין המדובר בתרומה סטנדרטית המתקבלת במזומן, ומשכך לא ניתן לקבוע את ערכה באופן מדויק, קיימות הוראות מיוחדות לטיפול הנדרש על ידי המלכ"ר בקבלת תרומה בשווה כסף.

הוראות אלו נחלקות למספר מישורים, לרבות טיפול חשבונאי - הנוגע לאופן הצגת ומדידת התרומה בדוחות הכספיים של המלכ"ר, טיפול מבחינת מיסוי, טיפול בהתאם להנחיות החשב הכללי לגופים נתמכים ועוד. להלן נסקור מספר היבטים חשובים לעניין תרומה בשווה כסף למלכ"ר.

 

רישום הנכסים

בהתאם לחוק העמותות, ובהתאם להוראות מס הכנסה בדבר ניהול חשבונות, נקבע כי על המלכ"ר לנהל ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות, אשר יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו.

נציין כי במסגרת הדו"ח השנתי, שמגיש המוסד הציבורי בדבר הכנסותיו והוצאותיו, עליו לדווח גם על תרומה בשווה כסף, לרבות השתתפות בשווה כסף, שהתקבלה על ידו מאדם אחר.

 

הטיפול החשבונאי

בכללי הטיפול החשבונאי עבור תרומה בשווה כסף, מבחינים בין קבלת רכוש/טובין, לבין קבלת שירותים:

רכוש וטובין שנתקבלו ללא תמורה

בהתאם לתקן 5 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"ר, רכוש קבוע, לרבות זכויות שימוש ברכוש קבוע, נכסים מתכלים וטובין שהתקבלו בידי המלכ"ר ללא תמורה - יכללו בדוחות הכספיים, וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:

  1. הם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף הפעילות של המלכ"ר
  2. ניתן להעריך את השווי הנאות שלהם בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, ברמת מהימנות סבירה
     

שירותים שנתקבלו ללא תמורה

באשר לשירותים, נקבע כי המלכ"ר רשאי לכלול בדוחות הכספיים שלו שירותים שהתקבלו בידו ללא תמורה (משמע לא קיימת החובה לרשמם בדוח הכספי) וזאת בהתקיים שלושת התנאים כדלקמן:

  1. השירותים הינם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל ביחס להיקף הפעילות של המלכ"ר
  2. ניתן להעריך את השווי הנאות של השירותים ברמת מהימנות סבירה
  3. השירותים הינם מהסוג הדורש מיומנות ומומחיות מקצועיים, שלולא היו מתקבלים היה המלכ"ר נאלץ לרכוש אותם

אם כן, תרומה בשווה כסף תירשם בדוחות הכספיים על פי השווי הנאות שלה. במידה ולא ניתן להעריך את השווי הנאות של הנכסים כאמור, יש לציין זאת בביאור בדוחות הכספיים.

 

עבודת מתנדבים בתור תרומה בשווה כסף

במידה ומתקיימים שלושת התנאים לעיל, של הכללת שירותים שהתקבלו ללא תמורה בדוחות הכספיים - המלכ"ר רשאי להכיר בשווי עבודת מתנדבים כשירותים שהתקבלו כתרומה/ תרומה בשווה כסף. עם זאת, נדגיש כי מדובר בשירותים מקצועיים המתקבלים על ידי מתנדבים שמקצועם ומומחיותם הם בכך.

בהתאם לעמדת החשב הכללי, ניתן להתחשב בהכנסות משווי עבודת מתנדבים לצורך חישוב היקף המחזור לקביעת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות. יחד עם זאת, נקבע כי הוצאות שווי מתנדבים לא יוכרו כחלק מהוצאות הפעילות הנתמכת, המדווחת על ידי הגוף למשרד הממשלתי בדוחות הביצוע השוטפים ובדוח מקורות ושימושים.

 

כללי החשב הכללי בנושא עבודת מתנדבים

בהמשך לאמור לעיל, כללי החשב הכללי בנוגע לעבודת מתנדבים והכרה בה כתרומה/ תרומה בשווה כסף, כוללים מספר היבטים חשובים נוספים:

רישום ובקרה

נציין כי גוף נתמך מחויב ברישום ובקרה על עבודת המתנדבים, וכן, עליו לוודא כי כל הנתונים יהיו ניתנים לבקרה של החשב הכללי או כל גורם מטעמו. על המלכ"ר לוודא כי קיימת אצלו מערכת מסודרת לבקרה ומעקב אחר שעות עבודת המתנדבים ומהות ההתנדבות.

מיון הוצאות השכר של המתנדבים

על המלכ"ר למיין את הוצאות השכר של המתנדבים להוצאות פעילות ולהוצאות הנהלה וכלליות, לפי כללי חשבונאות נאותים והנחיות החשב בנדון, כגון: שווי עלות מתנדבים בתפקידי אדמיניסטרציה וניהול יירשם בהוצאות הנהלה וכלליות, אך שווי עבודת חברי הוועד המנהל לא ייכלל בהן.


גובה ההכנסה שתוכר כתרומה

בהתאם לעמדת החשכ"ל, גובה ההכנסה שתוכר כתרומה בגין עבודת מתנדבים, הינה בגובה שכר מינימום. יוצאים מכלל זה, מקרים בהם השירותים הניתנים על ידי המתנדב הינם במסגרת מטרות הגוף הנתמך (לדוגמא, גוף הנותן שירותי רפואת שיניים לנזקקים ומעסיק כמתנדבים רופאי שיניים מקצועיים) שכן אז ניתנת האפשרות להביא את המקרה בפני הועדה המיוחדת לעניין הוצאות הנהלה וכלליות באגף החשב הכללי, ולהכיר בעלות שכר מתנדב לשעה בשכר הגבוה משכר המינימום.


צור קשר עם המומחים שלנו למגזר השלישי