This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ספקי מים - הגשת דוח שנתי והצהרת בעל רישיון עדכון אפריל 2018

17 אפריל 2018

יוסי ישראל , שותף, מנהל מחלקה כלכלית במגזר ההתיישבות |

רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, אחראית רשות המים על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים. 

על פי קובץ התקנות שפורסם, כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014, פרק ד': חובות דיווח, סעיף 26, ספק מים (רשימה חייבים בדיווח ראה מטה) (לא כולל בעלי רישיונות קטנים) יגיש עד 30 באפריל כל שנה דוח שיכלול את כל הפרטים הבאים:

  1. פרטים בדבר הכנסותיו והוצאותיו מפעילות הפקה ואספקה של מים ומיתקני התשתית המשמשים אותו לאותה פעילות, במתכונת שבתוספת הראשונה; סיפק הספק סוגי מים שונים במיתקני תשתית נפרדים לכל סוג מים יערוך את הדיווח בהפרדה בין מיתקני התשתית לכל סוג מים; לדוח יצורף
  2. סכומים שהפקיד בפועל, אם הפקיד, בשנת הדוח לפיקדונות שייעודם שיקום ותחזוקה של מיתקני תשתית ) להלן - פיקדונות שיקום( וסך כל הסכומים שנכללו בפיקדונות השיקום בתחילת שנת הדוח ובסופה;
  3. סכומים שהוציא בשנת הדוח על תחזוקת מתקני תשתית ושיעורם מסך כל עלות הקמת מתקני התשתית;
  4. סכומים שהשקיע בשנת הדוח בהקמת מתקני תשתית
  5. התעריפים שגבה בעבור מים שסיפק; גבה בעל רישיון תעריפים שונים מצרכנים או מספקי קולחין אחרים, יפורטו התעריפים ויובא הסבר לשוני ביניהם;
  6. הסכומים ושיעורי הגבייה בשנת הדוח, בחלוקה לגבייה של חיובים בשל מים שסופקו בשנת הדוח ולגבייה של חיובים בשל מים שסופקו לפני שנת הדוח; יובאו בנפרד פרטים בדבר שיעור הסכומים שנגבו בשל מים שסופקו לפני שנת הדוח מסך כל החובות בכל אחת מהשנתיים שקדמו לשנת הדוח;
  7. אירועים חריגים שאירעו בשנת הדוח; לעניין זה, "אירוע חריג" - אירוע או עניין החורגים מעסקי בעל הרישיון הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית, לרבות פגיעה במתקני תשתית של בעל הרישיון, ושיש להם או עלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על פעילות בעל הרישיון לפי הרישיון.

הנתונים שלעיל בסעיפים 1-6 יסוקרו  בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל. 
לדוח תצורף חוות דעת של רואה חשבון שביצע את הסקירה האמורה
בעל רישיון שהכנסותיו משירותי מים וביוב עולים על 90% מסך כל הכנסותיו, רשאי להגיש, במקום פרטים כאמור, דוח כספי שנתי שלו, בתנאי שהדוח האמור ערוך לפי כללי חשבונאות המקובלים ולהוראות הדין החלות עליו ומבוקר בידי רואה חשבון.

כמו כן בעל הרישיון יצרף לדוח השנתי על המצב הכספי הצהרה בנוסח המצ"ב

חייבי דיווח לעניין דו"ח שנתי על המצב הכספי והצהרת בעל רישיון

דו"ח שנתי על המצב הכספי

נוסח הצהרת בעלי רישיון

המלצתינו הינה להיערך ולקיים את חובת הדיווח לשנת 2017.

משרדנו ילווה כל ספק המים לרבות קיבוצים ומושבים בהכנת הדוחות והמידע האמורים וכן בהכנת מכתב בקשת אורכה להגשת הדיווח הנדרש.

 

הסקירה לעיל הינה תמציתית ואינה מחליפה ייעוץ מקצועי.

ליצירת קשר עם המומחים שלנו