מאמרים:

הסדר מיסוי חדש לחברות בית - חלון

11 מרץ 2018

טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |
בקצרה

בתחילת השנה נכנס לתוקף תיקון 245 לפקודת מס הכנסה שקובע הסדר מיסוי חדש לחברות בית. התיקון מגדיר את הקריטריונים לסיווג חברה כחברת בית ומפרט את הוראות המס החלות עליה. המטרה העיקרית של התיקון היא חסימת חלק מתכנוני המס שבוצעו על בסיס הוראות המיסוי שנקבעו בעבר, ובראשן למנוע מהחברה לשנות את סיווגה לצרכי מס. כך, על פי התיקון, חברה שחדלה מלהיות חברת בית לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית בעתיד. כמו כן, נקבע במפורש כי הפסדים שהיו לבעלי המניות בשנים שקדמו לסיווג החברה כחברת בית, אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה החייבת של חברת הבית.

לצד האמור לעיל, הוראות המעבר להסדר החדש מספקות חלון הזדמנויות אחרון לתכנון וסיווג על פי ההוראות הקודמות. כך, בין היתר, נקבע כי חברה שהתאגדה לפני התיקון ולא ביקשה שיחולו עליה הוראות סעיף 64 הקודם בדו"ח האחרון שהגישה – רשאית להגיש בקשה עד ליום 17.3.18 ויראו בה חברת בית מיום ההודעה (ככל שהתקיימו שאר התנאים בסעיף).

מיסוי חברות בית

לפני שנים רבות, במטרה לעודד פעילות של חברות וליצור ניטרליות מיסויית בין ביצוע פעילות באמצעות חברה לבין ביצוע פעילות על ידי בעל המניות; קבע המחוקק, בין היתר, כללים שאפשרו את השקפת הכנסותיה של חברת בית, כמפורט בסעיף 64 לפקודה. זאת, באופן שבו הכנסותיה החייבות של חברה לא יחויבו במס חברות, אלא ייוחסו לכל אחד מבעלי מניותיה, וכל אחד מהם ישלם מס על ההכנסות החייבות המיוחסות לו, בהתאם לשיעור המס החל עליו.

חלפו השנים, השתנו דיני המס והוראה זו הפכה כר לתכנוני מס דרך "זגזוג" בין שיטות המיסוי השונות (בעיקר מחברה רגילה לחברת בית, בשנה שבה בוצעה עסקה הונית). אחד מתכנוני המס המרכזיים בחברת בית, אותו החליט המחוקק לשלול, היה חיובה של החברה במס חברות במהלך פעילותה השוטפת, תוך הפיכתה לחברת בית, שקופה לצורכי מס, סמוך לפני מכירת המקרקעין. במקרה זה, שבח המקרקעין שנוצר מהמכירה יתחייב בידי בעלי המניות בשיעור מס מוגבל, ללא חבות מס נוספת בעת חלוקת הדיבידנד. כלומר, שיעור מס נמוך משיעור המס הכולל החל בשיטת המיסוי הדו-שלבית על חברה רגילה (מס חברות + מס דיבידנד).

תיקון 245 לפקודה: הסדר מיסוי חדש

תיקון מספר 245 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף מיום 1.1.2018, קובע הסדר מיסוי חדש לחברות בית. תכליתו העיקרית של תיקון זה היא לשלול מהחברה את האפשרות לשנות את סיווגה לצורכי מס, כך שלא תוכל לדווח לצרכי מס לסירוגין כחברה רגילה ולסירוגין כחברת בית. בנוסף, הוסדרו במסגרת תיקון זה הוראות המס שחלות על חברות בית בצורה מפורטת ובהירה יותר מהנוסח הקודם.

התנאים לסיווג כחברת בית

בהתאם לתיקון 245, חברת בית היא חברת מעטים, כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, אשר מתקיימים בה התנאים להלן:

  • מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20 (אם תאגיד שקוף הוא בעל מניות בחברה, יראו כל אחד מבעלי הזכויות בו כבעל מניות בחברה)
  • אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף שיש באפשרותו לבחור בכל שנת מס את אופן המיסוי שלו
  • כל נכסיה, החל מהיום שבו חלפו שישה חודשים ממועד התאגדותה, הם בניין או קרקע שהושלמה בניית בניין עליה בתוך חמש שנים ממועד קבלת החזקה בקרקע; מזומנים המשמשים אותה לרכישת נכסים (החזקה בהם עד שנה); מניות בחברת בית או מניות באיגוד מקרקעין שנרכשו מאדם אחר אשר הביאה להחזקה של יותר מ-50% מאמצעי השליטה באיגוד;
  • החברה עוסקת רק בהחזקה, במישרין או בעקיפין, של בניינים או קרקע כאמור
  • אם מדובר בחברה תושבת חוץ, היא תאגיד שקוף גם במדינה בה היא תושבת
  • על החברה לא חל החוק לעידוד השקעות הון
  • החברה ביקשה להיחשב כחברת בית, בהודעה עליה חתמו כל בעלי המניות ושנמסרה לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

אם אחד או יותר מהתנאים האמורים חדל להתקיים בחברת הבית, בתוך שנת המס - תחדל החברה מלהיות חברת בית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים התנאי האמור, למעט אי התקיימות תנאים ספציפיים, כמפורט בסעיף 64 לפקודה.

ביטול סיווגה של החברה כחברת בית

חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה עליה חתומים כל בעלי מניותיה ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. ביטול סיווגה של החברה כחברת בית יהיה מתחילת שנת המס העוקבת (לאחר שנת המס שבה הודיעה). לעניין זה, וכדי שלא תהא אפשרות למעבר בין שיטות המס, כאמור, קבע המחוקק כי חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית בעתיד.

חישוב הכנסתה החייבת של חברת בית

בהתאם להסדר זה, הכנסתה החייבת (לרבות שבח מקרקעין) והפסדיה של חברת בית ייחשבו, מיום התאגדותה, כהכנסתם החייבת וכהפסדיהם של בעלי מניותיה, בהתאם לחלקם היחסי בזכויות לרווחי חברת הבית.

מטבע הדברים, יראו את רווחיה של חברת הבית, שחויבו בשיעורי המס של יחיד וחולקו, בין בתקופה שבה החברה הייתה חברת בית ובין לאחר שחדלה להיות חברה כאמור, כאילו לא חולקו. לעניין זה, "רווחי חברת בית" הינם רווחים שמקורם בהכנסה חייבת של חברת בית בשנות ההטבה, בתוספת הכנסתה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנותרו בחברת הבית בשנות ההטבה ובהפחתת המס החל על בעל המניות בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם.

זאת ועוד, קבע המחוקק במפורש כי הפסדים שהיו לבעל מניות לפני השנים בהם החברה הייתה לחברת בית, אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה החייבת של חברת הבית. בהקשר זה, יצוין כי נסתמה פרצת המס שאיפשרה כניסה לתחולת ההסדר של חברת בית לשם קיזוז הפסדים שנצברו בידי בעלי המניות לפני שנת כניסתם לתחולת ההסדר.

הוראות מעבר לתיקון 245

בהוראות המעבר, נקבע כי חברה שהתאגדה לפני התיקון ובדוח האחרון שהגישה לא ביקשה שיחולו עליה הוראות סעיף 64 הקודם, רשאית להגיש בקשה בתוך 60 יום ממועד פרסומו של התיקון (דהיינו עד ליום 17.3.2018) ויראו אותה כחברת בית מיום ההודעה, אם התקיימו שאר התנאים בסעיף.

עוד נקבע, כי חברה שהוראות סעיף 64 לפקודה הקודם היו חלות עליה לפי הדוח האחרון שהגישה ערב יום התחילה, תיחשב לחברת בית גם אם אינה עומדת בתנאי התיקון הבאים: מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20; אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף; אם מדובר בחברה תושבת חוץ - היא תאגיד שקוף גם במדינה בה היא תושבת.

כמו כן, חברה שהוראות סעיף 64 לפקודה הקודם היו חלות עליה ולא הגישה דוח לשנים 2016 או 2017, רשאית להגיש לפקיד השומה בתוך 60 ימים ממועד פרסום התיקון (דהיינו עד ליום 17.3.2018) בקשה שיראו בה כחברת בית, גם אם אינה עומדת בתנאים אלו.

דגשים נוספים 

יצוין, כי בהתאם לתיקון, הפסדים שנצברו לחברה שהפכה לחברת בית לפי הוראות סעיף 64 לפקודה, בתקופה שהכנסתה לא חושבה לפי סעיף 64 הקודם, לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי מניותיה.

צרו קשר עם המומחים במחלקת מיסים >