This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הקשר בין מחירי נדל"ן למגורים להיקפי בנייה

23 נובמבר 2017


אנחנו מתכבדים לפרסם בדיקה השוואתית בינלאומית, הבוחנת את הקשר בין מחירי נדל"ן למגורים להיקפי בנייה בהתייחס לגידול באוכלוסייה. הבדיקה משווה בין 8 מדינות, בהן ישראל.

קיימים מספר משתנים שמשפיעים על שוק הדיור כגון ריבית, מיסוי רגולציה, זמינות קרקעות ועוד. ברם, קול ההיגיון והתיאוריה הכלכלית מכתיבים שניתן לצפות לקורלציה חיובית בין מחסור בדירות לעליית מחירי הדירות. המטרה של הבדיקה היא לבחון את הקשר האמור על ידי השוואה של השינוי במחירי הדיור לגידול באוכלוסייה למספר הדירות שבנייתן נסתיימה בתקופה מסוימת בשמונה מדינות השוואה.

לסקירה המלאה