This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הקשר בין ספקים, בנקים ושווי חברה

15 מאי 2019

דורון שטיין , שותף וראש אשכול תעשייה והתיישבות |
בקצרה

שווי חברה הוא נתון חשוב לבעלי המניות שלה, בעיקר כאשר הם מתכוונים למכור את החברה או לצרף אליה שותפים. שווי חברה מחושב בשני מהלכים –הראשון: קביעת שווי הפעילות והשני: הוספה של עודפי מזומנים לשווי או גריעה של עודף התחייבויות לבנקים.

את שווי החברה ניתן למדוד באחת משתי שיטות מקובלות – שיטת היוון תזרימי מזומנים או שיטת המכפיל. בשיטת היוון תזרימי מזומנים מביאים את תזרים המזומנים העתידי לערך נוכחי של היום, בעוד בשיטת המכפיל כופלים את הרווח לפני פחת, רבית ומיסים (Ebidta) - במכפיל המאפיין את הענף בו פועלת החברה.

לאחר חישוב שווי הפעילות באחת מהשיטות, יש לבדוק כיצד בחרה החברה לממן את פעילותה. בחירה זו מהותית משום שהיא משפיעה על השווי. כיצד ? כאשר חברה מממנת את פעילותה באשראי ספקים – היא תציג שווי חברה גבוה יותר לעומת חברה אשר פעילותה ממומנת באשראי בנקאי. זאת, על בסיס השיטה שתוארה, לפיה אשראי בנקאי מופחת משווי הפעילות לעומת אשראי ספקים המהווה חלק אינטגרלי מההון החוזר של החברה.

חברה המעוניינת להציף ערך גבוה לערכה, תיטיב לעשות אם תארגן את שיטת המימון של פעילותה, בעיקר על ידי אשראי ספקים ופחות באמצעות אשראי בנקאי. התוצאה נלוות תכלול גם הקטנת סיכונים לבעלי המניות. וההיפך, ניתן להשפיע ולהביא לערך חברה נמוך יותר, אם עיקר המימון יהיה בנקאי ולא אשראי ספקים.  

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >

 

המחשה:

לחברה מסוימת ערך אבידה (Ebitda – רווח לפני פחת, רבית ומיסים) בסך 10 מיליון ₪. המכפיל המתאים לחברה זו (אותו גזרנו מתוך תחום הפעילות והמומחיות של החברה, כפי שצוין קודם לכן, תרבות ניהול, מבנה בעלות ועוד) הוא 8 וכאשר אנו כופלים אותם זה בזה (10 מיליון כפול ערך מכפיל 8) מקבלים את תוצאת שווי הפעילות של אותה החברה -  80 מיליון ₪. לחברה "הון חוזר תפעולי" נורמטיבי,. לחברה חוב בנקאי בסך 20 מיליון ₪. על פי נתונים אלה שווי החברה עומד על 60 מיליון ₪ (80 מיליון ₪ שווי פעילות, בניכוי חוב בנקאי על סך 20 מיליון ש"ח).

חברה אחרת, בעלת אותם נתונים, החליטה לממן את עיקר פעילותה באמצעות אשראי ספקים (עקב מוניטין מצוין בו היא אוחזת אצל הספקים) ובכך מצליחה להסתפק בחוב נמוך יותר לבנקים. החוב הבנקאי בחברה זו הוא 5 מיליון ₪ בעוד אשראי ספקים עומד על 15 מליון ₪. במקרה זה, שווי החברה יגיע לסכום של 75 מיליון ₪ (80 מיליון ₪ שווי פעילות, בניכוי חוב בנקאי בסך 5 מיליון ש"ח). התוצאה היא פער בשווי החברות בסך 15 מיליון ₪ אשר נובע כתוצאה מהבדל מהותי בצורת מימון הפעילות.

לסיכום נדגיש את חשיבות אופן מימון הפעילות – בין אם מדוסר על מימון הון חוזר ובין אם מימון השקעות ברכוש קבוע וצמיחה. מימון באמצעות אשראי ספקים לא רק מציף שווי חברה גבוה יותר, אלא גם מקטין סיכון מבעלי המניות שכן אשראי זה אינו מגובה בבטוחות וערבויות (בדרך כלל). אשראי בנקאי, מקטין את שווי החברה כפי שהוצג, ואף כרוך בערבויות אישיות של בעלי המניות ובטוחות נוספות, לפי המקרה.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >