מאמרים:

חוק חדש למיסוי קיבוצים, חבויות וזכויות ביטוח לאומי

25 ינואר 2017

 
בקצרה

שיטת המיסוי החדשה מבחינה בין קיבוץ מתחדש (מופרט) לבין קיבוץ שיתופי - מיסוי קיבוץ שיתופי: הקיבוץ ימשיך לשלם את המסים אך חישוב המס כבר לא יהיה כולל, אלא יחושב בהתאם לתרומה האישית של כל אחד מהחברים, אחרי ניכוי חלקו בהוצאות הקיבוץ. מיסוי קיבוץ מתחדש: המיסוי יהפוך להיות פרטני, כאשר כל חבר קיבוץ ישלם את חובותיו למס הכנסה וביטוח לאומי, בהתאם להכנסתו האישית. כמו כן, בשני המקרים יחויבו חברי הקיבוץ לממן את חשבון הוצאות המחייה שלהם בתקציב אישי, שיוגדר מראש בהתאם לגודל המשפחה וצרכיה – התקציב יוגדל בהתאם, שכן עד כה לא נכללו בו הוצאות מחייה כמו מגורים, מזון וכדו'. השינוי במיסוי יחול כבר מה-1 לינואר 2017 והשינוי בביטוח לאומי ייכנס לתוקף מה-1 ליולי 2017. 
 

מה אומר חוק ההתייעלות הכלכלית?

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז- 2016 שאושר על ידי הכנסת ב-21 לדצמבר 2016, מכיל שינויים רחבים ביותר במיסוי קיבוצים, שנכנסו לתוקף ב-1 לינואר 2017, ובתשלומי הביטוח הלאומי, שייכנסו לתוקף ב-1 ליולי 2017.

בבסיס הרפורמה עומדת ההבחנה בין מיסוי קיבוצים שיתופיים מסורתיים, לבין מיסוי קיבוצים מתחדשים שעברו הפרטה –

 

מיסוי קיבוצים מתחדשים (מופרטים)

על פי חוק ההתייעלות הכלכלית הגדרת קיבוץ מתחדש תקבע לפי תקנות הסיווג של רשם האגודות השיתופיות בלבד. כלומר, קיבוץ אשר שינה את התקנון שלו וסווג על ידי הרשם כקיבוץ מתחדש ייחשב כקיבוץ מתחדש גם לעניין פקודת מס הכנסה.

 השינויים העיקריים והמשמעותיים ביותר ברפורמה נוגעים לקיבוצים המתחדשים ובהם -

1. תקציבי החברים (מס הכנסה)

מס ההכנסה יחול על ההכנסות האישיות של החברים (לרבות עובדי חוץ, עובדי פנים ופנסיונרים) מהתקציב, השכר ושווי הטבות השכר. ההכנסות ייקבעו על פי שיטת הגילום - בעוד שיחיד במגזר הפרטי נישום על פי ההכנסה החייבת שלו, הרי שקביעת חבות המס הביטוח חברי קיבוצים, תחושב על ידי גילום תקציב הנטו. לאחר קביעת הכנסתו החייבת של חבר הקיבוץ המתחדש, יופחתו הסכומים שהחבר שילם לקיבוץ בהתאם לתקנות ערבות הדדית – את הסכומים האלו יראו כהכנסת הקיבוץ המתחדש.

2. מיסוי קיבוץ מתחדש על רווחים מעסקים

על רווחי עסקי הקיבוץ יחויב מס הכנסה, בגישת השותפות - ההכנסה החייבת של עסקי הקיבוץ תיוחס בחלקים שווים לכל אחד מחברי הקיבוץ ומס ההכנסה יחול בהתאם לתוספת המס האישית הנובעת מייחוס הכנסה זו. מפעל תעשייתי בקיבוץ מתחדש יתנהל במתכונת משק סגור של חברה בע"מ ויחויב במס בהתאם, כאשר חברי הקיבוץ שיעבדו בו יסווגו כעובדי חוץ.

3. מיסוי קיבוץ מתחדש על הכנסות שאינן מעסקים

על פי חוק ההתייעלות הכלכלית, הכנסות הקיבוץ שאינן מיגיעה אישית (כגון דיבידנדים מתאגידים חיצוניים וחברות) ימוסו על פי מדרגות המס החלות על הכנסה שאינה מיגיעה אישית (כלומר, החל ממדרגת מס בשיעור 31%) ללא אפשרות לקבלת זיכויים אישיים ואו זיכויים הנובעים מאזורי עדיפות לאומית.

4. מיסוי חברי קיבוץ שעובדים בקיבוץ (ביטוח לאומי)

התשלומים לביטוח לאומי יחושבו על פי המשכורת הנגזרת מגילום תקציבי החברים (כנזכר בסעיף 1 לעיל) בתוספת שווי הטבות הנובעות משירותים לחברים, לרבות שווי דיור, בריכת שחיה, חדר אוכל, ארוחות, מכבסה, גן ילדים, לימודים, חוגים, רכב, ארנונה, טלפון נייח וטלפון נייד. שירותים הניתנים לכלל החברים לא יחויבו ביטוח לאומי. 

 

מיסוי קיבוצים שיתופיים (מסורתיים)

אם עד כה הקיבוצים השיתופיים שילמו מיסים כיחידה אחת (בחישוב על פי מספר חברי הקיבוץ ומחזור ההכנסות הכולל), בשיטה חדשה יחושב המס על פי התרומה האישית של כל חבר להכנסות הענף שלו בקיבוץ, אחרי ניכוי חלקו בהוצאות המשק.

עוד על פי חוק ההתייעלות הכלכלית:

1. מיסוי קיבוץ שיתופי לחובת מס הכנסה

אין שינוי בשיטת חישוב מס הכנסה על ההכנסה החייבת של הקיבוץ השיתופי. מפעלים בקיבוצים אלו יסווגו כענף משקי ויחויבו במס בהתאם לחלק של הקיבוץ בבעלות וברווחים.

2. מיסוי קיבוצים לתשלומי ביטוח לאומי

בקיבוץ שיתופי יהיו תשלומי הביטוח הלאומי מבוססים על שווי השירותים שנותן הקיבוץ לחבריו, או בשמם המוכר "הוצאות הקיום", וזאת כפי שנרשמו בספרי הקיבוץ וללא קיזוז פטורים.
כחלק מכך, החוק מגדיר רשימה של סעיפים שיכללו במסגרת הוצאות קיום והם: בריכה, חדר אוכל, ארוחות, מכבסה, גני ילדים, לימודים, חוגים, רכב, ארנונה, טלפון נייח ונייד. לסעיפים אלו יתווסף דיור לפי שווי חדש המוערך ב - 650 ש"ח לחודש (במקום 160 ש"ח כיום). התוספת היא של כ-500 ש"ח לבסיס החודשי, מאחר וסעיף הדיור נקבע כעת לפי שווי חדש במקום השווי הקודם, שהיה מבוסס על תעריף המינימום של שכר דירה של עמידר. מעבר לרשימה זו נדרש לכלול את כל טובות ההנאה האחרות וסעיפי השירותים שניתנים לחבר ואינם כלולים ברשימה לעיל. 

3. ניתוק המקור מהוצאות הקיום

תיקוני החקיקה מבהירים כי הוצאות קיום יתבססו על הוצאות המחיה שנתן הקיבוץ לחבריו. המקור ששימש להוצאות קיום אלו אינו רלבנטי וגם אם הוא פטור מביטוח לאומי (כמו פנסיה, דמי שכירות ממגורים, פדיון קרנות השתלמות וכו') אי אפשר יהיה לקזז את הסכומים הפטורים מהוצאות הקיום. למעשה בוצע ניתוק המקור מהוצאות הקיום (ביטול פס"ד גבים).

 

מחשבים מיסוי מחדש עם צוות הקיבוצים של BDO

בחינת חוק ההתייעלות הכלכלית מראה כי בקיבוצים נוצרה מציאות חדשה הן במישור התקציבי של הקהילה ועסקי הקיבוץ, והן בצורך בקביעת כללים חדשים ביחסי קיבוץ-חברים. הרפורמה בשיטת מיסוי קיבוצים, שינוי הגדרות חבר קיבוץ וגביית מס הכנסה וביטוח לאומי באופן פרטני, מחייבים את הקיבוצים לחשב מסלול מחדש - יש לבחון מחדש את תקציבי הקהילה, צורת ההשתכרות של החברים, הדאגה לאוכלוסיות מיוחדות ובעלות צרכים מיוחדים, ונושאים נוספים.

אנחנו ב-BDO זיו האפט מקיימים פגישות עם הנהלות הקיבוצים על מנת להציג את השינויים, משמעותם והשפעתם על מיסוי הקיבוץ ועל החבויות והזכויות מול הביטוח הלאומי. בפגישות אלו נציג בפניכם פתרונות ייחודיים לשינויים שנוצרו עקב תיקוני החקיקה, כולל המלצות הקשורות לדוחות הכספיים של 2016. כמו כן, נתייחס גם לנושא אגודות שיתופיות קיימות וחדשות, ומיסוי והטבות מס למפעלים מועדפים, לרבות מפעלים טכנולוגיים בישראל. משרדנו יספק גם המלצות לגבי פעילות החבר הבודד תוך שימת לב לצורת ההתאגדות כחברה, יחיד, שותפות או חברה שקופה.לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ עם צוות הקיבוצים של BDO לחצו כאן