This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הגשת דיווחים מקוונים למע"מ ואיחוד עוסקים שנתי

02 אוגוסט 2009

 
בקצרה

עד לשנת 2012, תשתנה בהדרגה שיטת הדיווח על עסקאות ותשומות, כך שחלק נרחב מהעוסקים יידרשו להגיש דיווח על בסיס חודשי, וכן תשונה שיטת חישוב דמי התשלום (באופן שיחול על כולם). לצד זאת, פורמט הדיווח ישתנה באופן שנועד להקל על הדיווח האלקטרוני, וכן ישונו פרטים מהותיים בחשבוניות עצמן, הנוגעים בעיקר למס' התיק העוסק. החל מינואר 2010, נושא הדיווח למע"מ עומד לעבור שינוי מהפכני, כתוצאה מהמאבק בחשבוניות הפיקטיביות. הקושי בזיהוי החשבוניות הפיקטיביות והאיחור באיתור החשבוניות, כמו גם בטיפול במוציא החשבוניות, יצר צורך להתמודדות טכנולוגית עם התופעה. ביום 23 ביולי 2009 יזמה רשות המיסים את תיקון 37 לחוק מע"מ במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, אשר ישנה את אופן הדיווח התקופתי וכן ישנה את תוכן הדיווח.

במסגרת התיקון, העוסקים נדרשים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם בתדירות חודשית, באופן מקוון ובחתימה אלקטרונית מאושרת. חובת הדיווח תחול בהדרגה משנת 2010 ועד 2012 ועל אוכלוסיות שונות של חייבים בדיווח כדלקמן:
 
1. החל מינואר 2010 - עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2009 עלה על 4 מיליון ש"ח, וחייבים בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה.
 
2. החל מיולי 2010 - עוסקים החייבים בדיווח על בסיס שנתי (עוסקים באילת ויהלומנים) שמחזורם מעל 4 מליון ש"ח, מלכ"רים המעסיקים 600 עובדים ומעלה ומוסדות כספיים.
 
3. החל מינואר 2011 - כל העוסקים החייבים בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה, עוסקים שמחזורם מעל 1 מליון ש"ח ומלכר"ים המעסיקים 300 עובדים או יותר. 
 
4. החל מינואר 2012 - כל העוסקים המורשים (שמחזורם מעל 100,000 ש"ח[1]) וכל המלכ"רים.
 

איך עתידים להראות השינויים?


עם היישום המלא של השינוי בינואר 2012, יוחלף הדו"ח התקופתי המוגש היום בדיווח המפורט למע"מ; הדיווח יהיה חודשי, אך התשלום יוכל להיות דו-חודשי לעסקים שמחזורם לא יעלה על 835,000 ₪  (כפי שיחושב בין אוקטובר לאוקטובר).
 
(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), עוסק שמחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 835,000 ש"ח, ישלם את המס עם הגשת הדו"ח התקופתי או הדו"ח הארעי לפי העניין, בשל חודש פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר ודצמבר של כל שנה, והוא יכלול את המס המגיע לפי הדו"ח האמור ולפי הדו"ח שהגיש העוסק בחודש שקדם לו; לעניין זה, "השנה הקובעת" תהווה תקופה של 12 חודשים רצופים, המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה [נוסף בתיקון 37, שיחול לעניין דו"חות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום 1.1.2012 ואילך].
 

אזור אישי לכל עוסק


באתר רשות המיסים ייפתח לכל עוסק "אזור אישי"[2] דרכו יהיה ניתן לשדר את הדיווחים, וכן, ניתן יהיה לשגר את הדיווחים באתר שע"מ, או באמצעות מייצג המקושר לשע"מ. החתימה על הדוח התקופתי תהיה חתימה אלקטרונית מאושרת, הניתנת לרכישה באמצעות חברת קומסיין בע"מ.  
כל עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט (כפי שפורט לעיל), יוכל להמשיך ולדרוש החזרי מע"מ במסגרת קובץ PC874 במבנה הישן. מנגד, כל עוסק הנכלל בשינוי יידרש להעביר מדי חודש קובץ PCN874 (ויוכל להשתמש בקובץ רק במבנהו החדש) ממערכת הנהלת החשבונות ללא חתימה אלקטרונית. כלומר, כל עוסק – בין הנדרש לשלם, בין התובע החזר או המגיש דוח אפס – יהיה חייב להעביר קובץ PCN874. יש להבהיר כי רק לצורך השידור למע"מ תידרש החתימה האלקטרונית המאושרת, או המאובטחת באישור המדינה.
 

שינויים בחשבונית המס


שינוי נוסף שנעשה בחוק, נוגע לפרטים הנדרשים בחשבונית המס המופקת ללקוח:

  • החל מיום 1 בינואר 2012, יידרשו עסקים לרשום בחשבונית המס גם את מספר העוסק של הלקוח (מקבל החשבונית) בנוסף לרישום הספק (מוציא החשבונית). כפועל יוצא מכך, מעתה לא יוכל עוסק לקזז מס תשומות אם מספר העוסק הרשום בחשבונית המס שקיבל לא יהיה תואם את מספר העוסק שלו.

מכירה ללקוח מזוהה תדווח בנפרד לכל מכירה, בעוד שמכירה ללקוח לא מזוהה (לקוח פרטי, תיירים, קופות רושמות) ניתן יהיה לדווח במקובץ - בכל שיטה הנוחה למדווח, ובלבד שתצוין כמות המכירות שנכללה בדיווח.
מכירה בחשבונית עצמית תדווח פעמיים: פעם כמכירה (בשם הספק) ופעם כתשומה כדי לאפשר את ניכוי מע"מ התשומות.
קניות רגילות "מעורבות" (רכב, טלפון וכו') אפשר יהיה לדווח בדיווח הרגיל כאשר סכום המע"מ הנדרש יהיה נמוך משיעור המע"מ הקבוע בחוק.
בנוגע לחשבוניות בקופה קטנה, ישנן הנחיות מיוחדות לגבי דרישת מס התשומות: כל חשבונית שבה מס התשומות מעל 300 ש"ח תהייה חייבת בדיווח נפרד. כל שאר החשבוניות שסכום המע"מ בהן נמוך מ- 300 ש"ח כל אחת, ידווחו במקובץ.

 

מהלכים עתידיים


רשות המיסים מתכננת מהלך נוסף בו יוקצו לכל ספק (בכל שנה ובמהלך השנה) מספרי חשבוניות ייחודיים עבורו, והתקפים רק לעוסק. עדיין לא פורסמו פרטים כיצד מתכוונת הרשות לבצע את המהלך. עם זאת, התקנות שכבר פורסמו מדברות על מכירות ללקוח עסקי שסכומן גבוה מ - 5,000 ₪. לפי הבהרות מרשות המיסים, אין הכוונה בשלב זה לדווח גם על מכירות ללקוח פרטי, וסכומי העסקאות החייבות בדיווח נפרד יפורסמו עד לסוף השנה. 

נראה כי המהלך ייצור עומס רב על העוסקים, ומומלץ כי לעוסק הנדרש לדווח להיערך לנושא, הן מבחינת התאמת התוכנה הנדרשת לדיווח והן מבחינת הכנת הנתונים הנדרשים. בהנחיות רשות המיסים פורסם כי במידה ועל החשבונית לא יודפס מספר הח.פ/עוסק מורשה של הלקוח, לא ניתן יהיה לנכות את מע"מ התשומות.
 
לשם התזכורת, בתחילת שנת 2009 הוציא מע"מ הנחיות דיווח הקשורות לאיחוד עוסקים לצרכי מע"מ, וכידוע סעיף 56 לחוק מע"מ מאפשר למספר עוסקים להירשם באיחוד עוסקים לצרכי מע"מ. במסגרת ההנחיות, נדרש כל עוסק המדווח באיחוד עוסקים להגיש דו"ח על הכנסותיו – כולל עסקאות עם חברות – באיחוד עוסקים שלגביהן היה מדווח אם הלקוח לא היה שייך לאיחוד העוסקים. אותה הנחיה קיימת גם לגבי התשומות, כאשר בגין אותה תשומה היה ניתן לנכות מע"מ תשומות אם הרכישה לא נעשתה מעוסקים שרשומים עם הלקוח באיחוד עוסקים.

לכן, עד ליום 31 במרץ 2010[3], כל אחד מהרשומים באיחוד עוסקים יהיה חייב להגיש דו"ח עבור שנת 2009 כדלקמן[4] : 
 
1.  דיווח על העסקאות באופן שמחולק לארבע:

  1. עסקאות חייבות עם עוסקים הרשומים עם החברה המדווחת במסגרת איחוד עוסקים.
  2. עסקאות חייבות עם עוסקים אחרים.
  3. עסקאות ללא מע"מ ו/או בשיעור אפס עם החברה המדווחת במסגרת איחוד עוסקים.
  4. עסקאות בשיעור אפס עם עוסקים אחרים.

 
2. דו"ח על התשומות באופן שמחולק לארבע:

  1. תשומות ציוד שנרכשו מעוסקים הרשומים עם החברה המדווחת במסגרת איחוד עוסקים.
  2. תשומות ציוד שנרכשו מעוסקים אחרים.
  3. תשומות אחרות שנרכשו מעוסקים הרשומים עם החברה המדווחת במסגרת איחוד עוסקים.
  4. תשומות אחרות שנרכשו מעוסקים אחרים.

  
כל זאת כמפורט בטבלה שלהלן : 

פירוט מחזור עסקאות בשנת 2009

עסקאות חייבות

עסקאות פטורות 
או בשיעור אפס

 סה"כ

עם עוסקים הרשומים עם החברה 
המדווחת במסגרת איחוד עוסקים   

.

.

.

עם עוסקים אחרים  

.

.

.

סה"כ מחזור עסקאות

.

.

.

 

פירוט התשומות בשנת 2009

 תשומות ציוד 

 תשומות אחרות

 סה"כ

תשומות שרכשו מעוסקים הרשומים 
עם החברה במסגרת איחוד עוסקים  

.

.

.

תשומות שרכשו מעוסקים אחרים  

.

.

.

סה"כ תשומות  

.

.

.

 

כולנו תקווה כי הכניסה לדיווח המפורט תשיג את מטרותיה - צמצום למינימום של נושא החשבוניות הפיקטיביות ומניעת הפסדי הכנסות של מיליארדי שקלים למדינה. כמו כן, כולנו תקווה כי הכספים שיתווספו לתקציב יושקעו לטובת מטרות מועילות.

נשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים נוספים כנדרש.
 
הערות:
[1] במסגרת התיקון תועלה תקרת עוסק פטור ל - 100,000 ש"ח, החל מ- 1.1.2012.
[2] לכל עוסק יוגדר "אזור אישי" באמצעותו, בין היתר, יועברו הדיווחים למע"מ וכן תהיינה התכתבויות בין מע"מ לעוסק. כל משתמש יקבל קוד משתמש וסיסמא.
[3] החל משנת 2009 חלה חובה להגיש דו"ח שנתי עד ליום 31 במרץ של השנה העוקבת.
[4] עוסק הרשום ביותר מאיחוד עוסקים אחד, נדרש להגיש דו"ח נפרד לכל איחוד עוסקים בו הוא רשום. עוסק שחדל להיות רשום באיחוד עוסקים יגיש דו"ח המתייחס לתקופה בשנת המס בה היה רשום במסגרת איחוד העוסקים.


צור קשר עם המומחים שלנו למע"מ